Tutkimusaiheet

  • Työurat ja eläkkeelle siirtyminen
  • Työurien pituus ja vakaus, työuran päättyminen
  • Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen
  • Työnantajien näkemykset eläkkeelle siirtymisestä ja ikääntyvästä henkilöstöstä

Esittely

Tutkimushankkeeni koskevat tyypillisesti eri-ikäisten työmarkkinoille osallistumista, työuran pituuden kehitystä ja mittaamista sekä eläkkeelle siirtymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Alaani ovat väestöryhmien, esimerkiksi koulutusryhmien, väliset erot näissä ilmiössä ja erilaiset yksilöiden eläkkeelle siirtymisen ajoittumiseen vaikuttavat tekijät. Tutkin eläkkeelle siirtymistä myös työnantajien näkökulmasta, heidän käsityksiään ikääntyvästä henkilöstöstä, eläkkeelle siirtymisestä ja eläketurvasta. Koulutustaustani on sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa sekä tilastollisissa tutkimusmenetelmissä.

Käynnissä olevat hankkeet

Työurien pidentämisen kannalta on tärkeää tietää, miten työpaikoilla suhtaudutaan vanhuuseläkeikää lähestyvien työntekijöiden työssä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen. Työeläkkeen vanhuuseläkeikä on joustava siten, että eläkkeen saaja voi valita eläkkeelle siirtymisen ajankohdan lain mukaisen alaikärajan ja yläikärajan puitteissa. Ikärajat nousevat vuonna 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen johdosta vähitellen. Hankkeessa tutkitaan, miten työnantajat suhtautuvat ikärajoihin ja niiden nousemiseen oman henkilöstönsä osalta ja yleisesti. Hankkeessa selvitetään myös työnantajien näkemyksiä ikääntyvästä työvoimasta, henkilöstöpolitiikasta ja halukkuutta työllistää eläkeikää lähestyviä ja vanhuuseläkeikäisiä.

Työnantajien näkemyksiä selvitetään yksityisen ja julkisen sektorin eri kokoisille työnantajille suunnatulla kyselytutkimuksella vuonna 2021. Vastaava kyselyaineisto on kerätty Eläketurvakeskuksen toimesta vuosina 2004 ja 2011. Uusin aineistonkeruu toteutetaan siten, että keskeisten kysymysten osalta tuloksia voidaan verrata aikaisempiin vuosiin.

Aikataulu: 2020–2022

Tekijät: Noora Järnefelt, Mikko Laaksonen, Jyri Liukko, Aart-Jan Riekhoff

Julkaisuja