Ajankohtaislistaus
16.11.2023
Keski-ikäinen mies selaa tablettitietokonetta.
Kuva: Katri Lehtola

Puolet työstä vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneistä on kiinnostunut työskentelemään. Eläketurvakeskuksen (ETK) kyselytutkimuksen mukaan useimmat eläkkeellä työssäkäyneet ovat jatkaneet samalla työnantajalla samanlaisissa tehtävissä. Työskentely on yleensä epäsäännöllistä ja satunnaista.

Kolmasosa vuosina 2019–2021 palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä työskentelee tai on työskennellyt eläkkeellä. Lisäksi 16 prosenttia haluaisi työskennellä.

Moni työstä vastikään eläkkeelle siirtynyt kokee terveytensä ja työkykynsä riittävän hyväksi, jotta voisi jatkaa työskentelyä. Hyvän työkyvyn lisäksi myönteinen kokemus työstä ja iäkkäiden työntekijöiden osaamisen arvostaminen työpaikalla kannustavat jatkamaan työntekoa vanhuuseläkkeellä. Miehet työskentelevät eläkkeellä naisia useammin.

– Työnteko vanhuuseläkkeellä on usein epäsäännöllistä ja satunnaista. Työstä kiinnostuneet eläkeläiset myös valtaosin haluavat työskennellä satunnaisesti. Moni korosti nimenomaan työnteon joustavuutta ja vapaaehtoisuutta, erikoistutkija Anu Polvinen Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Kuvan tiedot saavutettavana Excel-tiedostona.

Työskentelyä jatketaan usein samalla työnantajalla ja samanlaisissa tehtävissä

Yli puolet eläkkeellä työskennelleistä kertoo työskennelleensä samalla työnantajalla samanlaisissa tehtävissä kuin ennen eläkkeelle siirtymistä. Toiselle työnantajalle siirtyneistä hieman yli puolet kertoo jatkaneensa samanlaisissa tehtävissä. Reilu kymmenes palkkatyöstä eläkkeelle siirtyneistä on työskennellyt yrittäjänä eläkeaikana.

Usein mainittuja ammatteja, joissa eläkeläiset ovat työskennelleet, ovat esimerkiksi lähihoitaja, sairaan- tai terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, konsultti, myyjä ja kuljettaja.

– Eläkeläisiä näyttäisi työllistyvän aloille, jotka vaativat asiantuntijuutta tai kärsivät työvoimapulasta, Polvinen kuvaa.

Työ tuo mielenkiintoista tekemistä ja kokemuksen tarpeellisuudesta

Suurin osa työnteosta kiinnostuneista eläkeläisistä haluaa työskennellä siksi, että työ tuo mielenkiintoista tekemistä, kokemuksen tarpeellisuudesta ja sosiaalisia suhteita.

Myös taloudelliset syyt ovat monen eläkeläisen työskentelyhalukkuuden taustalla. Kaksi kolmasosaa työnteosta kiinnostuneista haluaa työskennellä lisäansioiden vuoksi. Kolmanneksella syynä ovat sen sijaan taloudelliset vaikeudet. Noin puolet kertoo halunneensa työskennellä siksi, että työstä kertyy lisää eläkettä.

Kuvan tiedot saavutettavana Excel-tiedostona.

Moni kokee, ettei sopivaa työtä ole tarjolla

Puolet työstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä ei työskentele eikä halua työskennellä. Yleisimmät syyt, miksi eläkkeellä ei työskennellä, ovat halu nauttia eläkepäivistä ja kokemus siitä, että on jo tehty riittävän pitkä työura.

Sen sijaan työtä haluavista eläkeläisistä puolet kokee, että sopivaa työtä ei ole tarjolla, ja noin 40 prosenttia on sitä mieltä, ettei heitä palkata iän vuoksi.

– Vanhuuseläkkeelle siirtyneet tarjoavat osaavaa ja joustavaa työvoimaa. Tärkeää olisikin, että työnantajat näkisivät työtä haluavat eläkeläiset entistä useammin työvoimapotentiaalina. Lisäksi tiedottamista eläkkeellä työskentelyn tuomista psykososiaalisista ja taloudellisista hyödyistä tulisi lisätä, Polvinen toteaa.

Kyselyyn vastasi lähes 3 400 vuosina 2019‒2021 palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtynyttä.

Tutkimusjulkaisu:
Työnteko vanhuuseläkkeellä – Kyselytutkimus palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle vuosina 2019–2021 siirtyneille (Julkari)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.