Ajankohtaislistaus
17.1.2024
Kuva: Katri Lehtola

Moni osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottaneista jatkaa työskentelyä tavalliseen tapaan eikä heidän palkkatasossaan tapahdu muutoksia. Vain noin viidennes eläkkeen nostaneista näyttää vähentävän työntekoa, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottamisen jälkeen noin 60 prosentilla palkansaajista palkkatulot säilyivät samana, vaihtelivat kuten ennen eläkettä tai kasvoivat, kun asiaa seurattiin vuoden ajan eläkkeen aloittamisesta. Tämä viittaa siihen, ettei työskentelyä vähennetty eläkkeen nostamisen jälkeen.

Melko pieni osa, noin viidennes, osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista jatkoi työskentelyä aiempaa matalammalla palkkatasolla eli näytti vähentävän työntekoa.

Kuvan ”Miten palkkatulot kehittyivät osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen yhteydessä?” tiedot saavutettavana Excel-tiedostona

Osittaisen vanhuuseläkkeen on toivottu pidentävän työuria

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää joustavasti työ ja eläke, ja siten sen on toivottu pidentävän työuria. Työurien pidentyminen toteutuisi todennäköisesti sitä kautta, että työntekoa vähennetään eläkkeen nostamisen ohessa.

– Palkkatulojen perusteella iso osa ei vähennä työntekoa. Kokonaisuudessaan osittainen vanhuuseläke ei näytä merkittävästi pidentävän työuria. Jo aiemman tutkimuksen perusteella tiedämme, että työssäkäyvät 61-vuotiaana osittaisen eläkkeen ottaneet siirtyvät muita aiemmin varsinaiselle vanhuuseläkkeelle, sanoo erikoistutkija Ilari Ilmakunnas Eläketurvakeskuksesta.

Hänen mukaansa osalle voi olla vaikeaa vähentää työtunteja osittaisen vanhuuseläkkeen nostamisen jälkeen, esimerkiksi jos työnantaja ei ole halukas järjestelyyn.

Joidenkin työura saattaa lyhentyä osittaisen vanhuuseläkkeen seurauksena

Joillakin henkilöillä työura voi lyhentyä osittaisen vanhuuseläkkeen myötä. Näin voi käydä, jos palkansaaja poistuu työelämästä tämän eläkkeen avulla tai jos eläkkeen ja työttömyysetuuksien saaminen yhtä aikaa pitkittää työttömyyttä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista 17 prosentilla palkkatulot loppuivat seurannan aikana. Lähes puolet tästä ryhmästä sai työttömyysetuuksia jossain vaiheessa seurantajaksoa.

– Työttömyys alkoi yleensä lähellä osittaisen vanhuuseläkkeen ottamista. Lisäksi pieni osa niistä, joilla palkkatulojen saaminen päättyi, näyttää poistuneen kokonaan työelämästä osittaisen eläkkeen ottamisen jälkeen, koska kaikki eivät saaneet työttömyysetuuksia tai sairauspäivärahaa seurannan aikana, Ilmakunnas toteaa.

25 ja 50 prosentin osittaista vanhuuseläkettä käytetään eri tavoin

Kolme neljästä osittaisen eläkkeen nostaneesta palkansaajasta otti puolet karttuneesta eläkkeestään. 50 prosentin eläkettä nostivat erityisesti ne, joilla palkkatulot loppuivat seurantajakson aikana.

– Suuremmalla osittaisella vanhuuseläkkeellä kompensoidaan merkittävästi pienentyneitä tuloja, erikoistutkija Susanna Sten-Gahmberg Eläketurvakeskuksesta arvioi.

Sen sijaan 25 prosentin eläkkeen valinneet jatkoivat usein työskentelyä aiempaa matalammalla palkkatasolla eli vähensivät työskentelyä.

– Mikäli eläke pidentää työuria, voi sen olettaa tapahtuvan erityisesti niillä, jotka ottavat pienemmän osittaisen vanhuuseläkkeen.

Julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöillä selvä ero palkkatulojen kehityksessä

Julkisen sektorin palkansaajat jatkoivat työskentelyä yksityisen sektorin työntekijöitä todennäköisemmin samalla tai matalammalla palkkatasolla kuin eläkettä edeltävänä aikana. Yksityisen sektorin palkansaajilla puolestaan palkkatulojen saanti loppui tai palkkatulot vaihtelivat julkisen sektorin palkansaajia useammin.

– Julkisella sektorilla siirtyminen osa-aikaiseen työskentelyyn voi olla helpompaa. Yksityisellä sektorilla puolestaan oli julkista sektoria enemmän vaihtelua kuukausipalkoissa jo ennen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamista, Ilari Ilmakunnas sanoo.

Tutkimuksessa on tarkasteltu palkansaajia, joiden palkkatietoja voitiin seurata 14 kuukautta ennen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamista ja 12 kuukautta sen ottamisen jälkeen. Henkilöt eivät saavuttaneet varsinaista vanhuuseläkeikää seurannan aikana.

Tutkimusjulkaisu:
Palkkatulot ennen ja jälkeen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen (Julkari)

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on kasvanut tasaisesti

  • Noin joka viides ottaa eläkkeen ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Osittainen vanhuuseläke on ollut selvästi aikaisempaa osa-aikaeläkettä suositumpi.
  • Suurin osa ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti kun mahdollista eli 61-vuotiaana.
  • Noin 80 prosenttia kaikista osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista nostaa 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä.
  • Miehet, yrittäjät, yksityisellä sektorilla työskentelevät, työttömät ja ne, joilla on pidempi työura, valitsevat osittaisen vanhuuseläkkeen muita todennäköisemmin ennen varsinaista vanhuuseläkeikää.

Lue lisäksi tietopaketti vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistusten vaikutuksista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.