Ajankohtaislistaus
5.3.2024
Kuva: Katri Lehtola

Suurin osa kokee elämänlaatunsa paranevan vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen, sillä vapaa-aika lisääntyy ja jaksaminen kohentuu. Sen sijaan toimeentulon koetaan heikentyvän, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) kyselytutkimuksessa, johon vastasivat hiljattain työstä vanhuuseläkkeelle jääneet.

Tutkimuksen mukaan vastikään eläkkeelle siirtyneet kokivat elämänlaatunsa keskimäärin vähintään melko hyväksi ennen eläkkeelle siirtymistä, mutta eläkkeelle jäämisen jälkeen se muuttui entistäkin paremmaksi. Etenkin tyytyväisyys vapaa-ajan määrään kasvoi merkittävästi, ja aiempaa useampi arvioi jaksavansa hyvin.

Naiset ja alimman eläkeiän tuntumassa eläköityneet arvioivat elämänlaatunsa ennen eläkkeelle siirtymistä heikommaksi kuin miehet ja vanhempana eläkkeelle siirtyneet. Eläkkeelle jäämisen jälkeen väestöryhmien väliset erot kuitenkin tasoittuivat eli erityisesti naisten ja nuorempana eläköityneiden tilanne parani.

– Eläkkeelle siirtyminen voi kohentaa elämänlaatua erityisesti niillä, jotka ovat kokeneet työn liian kuormittavaksi, joilla on ollut haasteita jaksamisessa tai jotka ovat toivoneet enemmän vapaa-aikaa, erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki Eläketurvakeskuksesta sanoo.

rviot elämänlaadusta ja sen osa-alueista ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen, asteikolla 1–5, keskiarvo. Elämänlaadun kokonaisuudessaan koettiin hieman parantuneen, arvio elämänlaadusta oli keskimäärin 4,37 eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tyytyväisyys vapaa-aikaan lisääntyi merkittävästi eläkkeelle siirtymisen jälkeen, keskimääräinen arvio oli 4,65, kun se ennen eläkkeelle siirtymistä oli 3,46. Sosiaalisissa suhteissa ja terveydentilassa arviot säilyivät lähes ennallaan, keskimäärin hieman yli 4:ssä. Jaksamisen koettiin parantuneen jonkin verran, arvio eläkkeelle siirtymisen jälkeen oli keskimäärin 4,32.

Palomäen mukaan tutkimus paljastaa, miten moniulotteinen elämänmuutos eläkkeelle jääminen on.

– Eläkkeelle siirryttäessä koetaan sekä myönteisiä että kielteisiä muutoksia, mutta kun nämä summataan, kaikkiaan elämänlaatu keskimäärin paranee.

Toimeentulon muutokset pääosin odotetun kaltaisia – silti neljännekselle toimeentulo ennakoitua vaikeampaa

Ennen eläkkeelle siirtymistä peräti 90 prosenttia vastaajista arvioi saaneensa menonsa katetuksi vähintään melko helposti.

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen vaikeudet menojen kattamisessa lisääntyivät. Kuitenkin kaksi kolmesta arvioi menojensa hoitamisen edelleen vähintään melko helpoksi. Lähes joka kymmenes puolestaan kertoi, että tavanomaisista menoista suoriutumisessa oli vaikeuksia tai suuria vaikeuksia.

– Vaikka vaikeudet menojen kattamisessa olivat yleisempiä eläkkeelle siirtymisen jälkeen kuin ennen eläkettä, muutokset toimeentulossa olivat pääosin vastaajien odotusten mukaisia. Kuitenkin odotettua vaikeammaksi toimeentulonsa koki joka neljäs vastaaja, ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta kuvaa.

Kokemus toimeentulosta eläkkeellä odotuksiin nähden, prosenttia. Lähes 64 prosenttia vastaajista ajatteli, että toimeentulo eläkkeelle siirtymisen jälkeen vastasi odotuksia. Noin 5 prosenttia arvioi, että se oli odotettua helpompaa, ja lähes 5 prosenttia ajatteli sen olevan hieman odotettua helpompaa. Toimeentulo oli hieman odotuksia vaikeampaa noin 19 prosentille vastaajista ja odotuksia vaikeampaa puolestaan lähes 8 prosentille vastaajista.

Sosiaalisissa suhteissa ei juuri muutoksia eläkkeelle siirtymisen jälkeen

Vastaajien tyytyväisyys sosiaalisiin suhteisiin oli keskimäärin vain hieman heikompaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen kuin ennen eläkettä. Hienoinen tyytymättömyyden kasvu liittyy todennäköisesti työpaikan sosiaalisten suhteiden merkitykseen. Aiemmassa tutkimusraportissa kolme neljästä työstä eläkkeelle siirtyneestä kertoi, että eläkettä edeltävän työpaikan sosiaaliset suhteet olivat olleet tärkeitä.

Työurien pidentämiseksi työpaikoilla tulisi kehittää joustoja

Tutkimuksen mukaan myönteiset arviot elämänlaadusta lisääntyivät eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tämä kertoo siitä, että työelämään saattaa liittyä tekijöitä, joiden vuoksi työuraa ei ehkä haluta jatkaa alinta eläkeikää pidempään.

Kun päätöstä vanhuuseläkkeelle siirtymisestä tehdään, moni todennäköisesti punnitsee elämänlaatuun vaikuttavia muutoksia, kuten vapaa-ajan lisääntyminen ja jaksamisen paraneminen.

– Jotta työurat pitenisivät, erilaisia työelämän joustoja tulisi kehittää ja selvittää, miten niillä voitaisiin tukea eläkeikää lähestyviä työntekijöitä jaksamaan työssä pidempään, Liisa-Maria Palomäki pohtii.

Kyselyyn vastasi lähes 3 400 vuosina 2019–2021 palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtynyttä.

Tutkimusjulkaisu:

Lue myös kyselyyn perustuvat aiemmat julkaisut:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.