Tutkimusaiheet

  • Eläkeasioiden tunteminen ja eläketieto
  • Kansalaisten näkemykset eläketurvasta ja luottamus eläketurvaan
  • Yrittäjien eläkevakuuttaminen

Esittely

Tutkimustyössäni tarkastelen eläkejärjestelmän ilmiöitä niin yksittäisten henkilöiden kuin laajemmin eläkejärjestelmään heijastuvien vaikutuksien näkökulmasta. Viime aikoina olen tutkinut tiedon ja osaamisen merkitystä eläkepäätösten, kannustimien vaikuttavuuden ja koko eläkejärjestelmään kohdistuvan luottamuksen taustalla. Koulutustaustani on kansantaloustieteessä ja julkistaloudessa, josta väittelin Tampereen yliopistosta vuonna 2007.

Käynnissä olevat hankkeet

Tutkimuksessa kartoitetaan kyselyn avulla suomalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä eläketurvasta, sen luotettavuudesta ja eläkejärjestelmän tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi selvitetään suomalaisten arvioita eläkeajan toimeentulosta sekä taloudellisesta varautumista eläkeaikaan. Tutkimuksessa kartoitetaan myös eläkeasioiden tuntemusta sekä tietämystä vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista ja näkemyksiä niiden mahdollisista vaikutuksista eläkkeelle siirtymiseen.

Tutkimus perustuu kyselyyn, joka lähetetään 5 000:lle satunnaisesti valitulle 25–67-vuotiaalle suomalaiselle. Aineistoon yhdistetään rekisteritietoja. Tutkimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet: Tietosuojaseloste (pdf), Dataskyddsbeskrivning (pdf).

Aikataulu: 2019–2021

Tekijät: Sanna Tenhunen, Liisa-Maria Palomäki, Jyri Liukko, Juha Rantala, Susan Kuivalainen

Suomen työeläkejärjestelmän rahoituksen ja sijoitustoiminnan toimintaympäristö on muuttunut eläkejärjestelmän syntyajoista. Sijoitustoiminnan merkitys rahoituksen osana on kasvanut. Samalla sijoitustoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta ja sijoitustoiminnan sääntely ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi sijoitustoimintaan liittyvää keskustelua. Kirjan tavoitteena on kuvata laaja-alaisesti Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa, siihen liittyvää sääntelyä ja valvontaa sekä näiden kehitystä alan asiantuntijoiden kirjoittamien artikkeleiden kautta. Kirjassa käsitellään paitsi käytännön sijoitustoimintaan ja sen valvontaan liittyviä tekijöitä, myös pohdiskellaan laajemmin sijoitustoiminnan sääntelyn ja valvonnan taustoja. Kirja jatkaa Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus -kirjan viitoittamaa polkua tuomalla esiin monipuolisesti eläkkeiden rahoitukseen ja eläkevarojen sijoitustoimintaan liittyviä tekijöitä erityisesti Suomen eläkejärjestelmän rakenteen ja lainsäädännön huomioiden

Kirja on artikkelikokoelma, joka koostuu johdantoluvusta ja yhdeksästä erillisestä asiantuntija-artikkelista. Artikkeleissa tarkastellaan sijoitustoiminnan ja työeläkejärjestelmän rahoituksen kehitystä, käytännön sijoitustoimintaa, riskienhallintaa, sijoitustoiminnan sääntelyä ja valvontaa sekä keskustellaan työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnasta yleisellä tasolla.

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen (toimittajat) sekä 11 eläkealan asiantuntijaa artikkeleiden kirjoittajana

Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ja mikä on heidän luottamuksensa eläkejärjestelmään. Vuosittain toistettava kysely tarjoaa myös mahdollisuuden seurata mielipiteiden, tuntemisen ja luottamuksen mahdollisia muutoksia ja kehityssuuntia.

Eläkebarometri perustuu vuosittain toteutettaviin puhelinhaastatteluihin. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 1 000 Manner-Suomessa asuvaa 17–79-vuotiasta henkilöä vuosittain viiden peräkkäisen vuoden aikana.

Aikataulu: 2017–2021

Tekijät: Mikko Kautto/Jaakko Kiander, Susan Kuivalainen, Sanna Tenhunen

Julkaisut:

This study aims to gauge Finnish people’s knowledge in pensions; their confidence in the pension system and the possible associations between knowledge and confidence. The research considers both subjective, self-assessed pension knowledge and a more objective measure of knowledge about key features of the pension system.

The research bases on quantitative analysis of data gathered from the Pension barometer surveys in 2017, 2018 and 2019. Each annual barometer consists of interviews of around 1 000 Finns representing the general population of Finland aged 19 to 79 years old.

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Sanna Tenhunen, Susan Kuivalainen

Tutkimushankkeessa käsitellään yrittäjyyden luonnetta, yrittäjien toimeentuloa ja heidän eläkeaikeitaan, sekä eläkevakuutusta monesta eri näkökulmasta. Tutkimuksissa tarkastellaan yrittäjien eläkevakuuttamisen tasoa, erityisesti alivakuuttamista. Selvittelyn kohteena on muun muassa se, millaiset yrittäjät alivakuuttavat ja miten yrittäjien käsitykset ja tietous eläkevakuutuksesta ovat yhteydessä siihen. Tutkimushankkeessa tarkastellaan myös palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä, sekä yrittäjien näkemystä eläkkeelle siirtymisestä ja työuran loppuvaiheen työaikeista, kuten eläkkeen ohella työskentelystä.

Aineistona on vuoden 2017 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä kerätty Ad Hoc -moduuli yrittäjyydestä. Tutkimuksissa käytetään sekä kuvailevaa että ekonometristä analyysiä.

Aikataulu: Syksy 2018–2021

Tekijät: Satu Nivalainen, Sanna Tenhunen

Julkaisut:

Julkaisuja