Tutkimusta eläkkeelle siirtymisestä

Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus antaa tietoa työurien pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen yleisyydestä.

Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkelajeittain ja väestöryhmittäin sekä arvioidaan etenkin vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia. Toteutuneen eläkkeelle siirtymisen ohella tutkitaan väestön eläkeaikeita sekä aiotun ja toteutuneen eläkeiän yhteyttä. Tarkastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yhteys eläkkeelle siirtymiseen ja työnantajien näkemykset muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja eläkejärjestelmän ikärajoista.

Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaudella tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta, hakemista ja hylkäysosuuden ajallista muutosta ja väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrään. Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä työkykyä tukevia toimia ja eläkkeelle siirtymisen prosessia.

Käynnissä olevia hankkeita

Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen vuoden 2008 työolotutkimuksella

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin eläkeaikomukset ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen vastaavat toisiaan ja mitkä tekijät selittävät aikeita ja toteutunutta eläkkeelle siirtymistä. Aineistona on vuoden 2008 Työolotutkimus, johon on yhdistetty rekisteritietoja Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekistereistä. Tutkimus kohdistuu 50–62-vuotiaisiin.

Toteutus: Kirjallisuuskatsaus ja ekonometrinen tarkastelu.

Aikataulu: 2019

Tekijät: Satu Nivalainen, Noora Järnefelt

Employer role in work-to-retirement transition

Tavoite: Eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt julkisella sektorilla, mutta ei yksityisellä sektorilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisilla yksityisen sektorin työpaikoilla työurat päättyvät pitkään ja millaisilla työpaikoilla työurat päättyvät varhain. Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen sektorin palkansaajien työuran päättymistä yrityksissä, jotka ovat kooltaan yli 10 hengen yrityksiä. Tutkimme organisaation rakenteellisten ominaisuuksien merkitystä työuran päättymisessä ja eläkkeelle siirtymisessä, kun yksilötason ominaisuudet huomioidaan. Rakenteellisilla ominaisuuksilla tarkoitamme suhteellisen vakiintuneita ja hitaasti muuttuvia työnantajaorganisaation ominaisuuksia, kuten henkilöstön ikärakenne, koulutustaso, yrityksen koko ja toimiala. Tutkimme työnantajaorganisaation ominaisuuksien yhteyttä työuran päättymiseen kilpailevien reittien olosuhteissa (työkyvyttömyyseläke, työttömyys ja vanhuuseläke) ja 2005 eläkeuudistuksen voimassaoloaikana vuoteen 2014 asti.

Toteutus: Käytämme FLEED työnantaja–työntekijäaineistoa. Tutkimuspopulaatio koostuu vuosina 1947–1950 syntyneistä, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla vähintään 10 hengen yrityksessä, heitä seurataan ikävuosina 55–68 tai kunnes he siirtyvät eläkkeelle. Kuvailevan tarkastelun lisäksi käytämme monitaso- ja elinaikamalleja.

Aikataulu: 2018–2019

Tekijät: Aart-Jan Riekhoff, Noora Järnefelt, Mikko Laaksonen

Kuinka usein osatyökyvyttömyyseläkkeet muuttuvat täysiksi työkyvyttömyyseläkkeiksi?

Tavoite: Työurien pidentäminen on ollut keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite viime vuosina. Suurin osa osatyökyvyttömyyseläkeläisistä jatkaa työssä eläkkeen ohella. Sen sijaan harva täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja käy työssä. Verrattain vähän tiedetään siitä, miten usein osatyökyvyttömyyseläkkeet muuttuvat täysiksi työkyvyttömyyseläkkeiksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuinka usein osatyökyvyttömyyseläkkeet muuttuvat täysiksi työkyvyttömyyseläkkeiksi ja kuinka pitkiä osatyökyvyttömyyseläkkeet ovat. Lisäksi selvitetään myös, mitkä yksilötason tekijät ovat yhteydessä siihen, että osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi.

Toteutus: Eläketurvakeskuksen rekisteritiedot (+Ture)

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Anu Polvinen, Mikko Laaksonen

Rekisteritutkimus työkyvyttömyyseläkettä edeltävästä ajasta II

Tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisen kannalta on tärkeätä tietää, mitkä tekijät lisäävät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä ja minkälaisia reittejä pitkin ihmiset eläkkeelle päätyvät. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laajan ja valtakunnallisesti edustavan aineiston avulla tuottaa ajankohtaista tietoa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltävistä tapahtumista ja kehityskuluista. Tutkimus jatkaa aikaisempaa, vuonna 2015 päättynyttä, hanketta, jossa rekisteritietojen avulla tarkasteltiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltänyttä sairauspäiväraha-, kuntoutus-, ja työttömyyshistoriaa.

Toteutus: Tutkimus perustuu aineistoon, jossa on yhdistetty Eläketurvakeskuksen ja Kelan rekisteritietoja.

Aikataulu: 2016–2020

Tekijät: Mikko Laaksonen, Anu Polvinen, Jenni Blomgren (Kela), Annamari Tuulio-Henriksson (Kela), Lauri Virta (Kela), Karoliina Koskenvuo (Kela), Laura Salonen (Turun Yliopisto)

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden väheneminen

Tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on viimeisen kymmen vuoden aikana selvästi vähentynyt. Tutkimuksessa tarkastellaan tätä muutosta väestöryhmittäin ja yritetään eritellä työikäisen väestön rakenteellisten muutosten vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähenemiseen sekä pohditaan muita mahdollisia syitä alkavuuden vähenemiselle.

Toteutus: Käytetään Tutkimusrekisterin ja eläkerekisterin tietoja.

Aikataulu: syksy 2018 – kevät 2019

Tekijät: Mikko Laaksonen, Heidi Nyman

Yritystason tekijöiden vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen

Tavoite: Työpaikoilla voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi ja myöhentämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan yritystason tekijöiden merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja kuntoutukseen ohjautumiseen. Tutkimuskysymyksinä ovat, onko työnantajatason tekijöillä merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, kun yksilötason tekijät on huomioitu, ja mitkä rekistereistä saatavilla olevat työnantajatasoa kuvaavat rakenteelliset piirteet mahdollisesti ovat yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Toteutus: Eläketurvakeskuksen rekisteritietoista poimitaan otos työpaikoista ja niiden työntekijöistä. Tiedot yhdistetään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä koskeviin tietoihin. Työpaikkatason tekijöiden yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen tarkastellaan monitasoanalyysin keinoin.

Aikataulu: 2017–2019

Tekijät: Mikko Laaksonen, Jyri Liukko, Juha Rantala, Anu Polvinen, Meeri Kesälä, Jarno Varis, Susan Kuivalainen