Tutkimusta työurista ja niiden kehityksestä

Työuran pituus ja ajoittuminen sekä työuran aikaiset ansiot vaikuttavat eläketurvan tasoon. Työurilla on vaikutuksia myös eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet työurien pidentämisestä lisäävät aihetta koskevan tutkimustiedon tarvetta.

Tutkimusta tehdään työurien pituudesta ja työuran aikaisista ansiotuloista. Tutkimuksen kohteena ovat eri palkansaajaryhmien työolot, työuran vakaus sekä eläkeaikeet. Työuran loppupään tarkastelun lisäksi tietoa tuotetaan työuran alku- ja keskivaiheista. Erilaisten skenaarioiden avulla arvioidaan myös työurien kehittymistä keskipitkällä aikavälillä.

Työuraan voi sisältyä katkoksia eri syistä, esimerkiksi työttömyydestä, opiskelusta tai perhevapaista johtuvia. Tieto palkattomien jaksojen yleisyydestä ja jakautumisesta eri väestöryhmissä sekä katkosten jälkeisestä työurasta on tärkeää niin eläketurvan kuin työllisyydenkin kannalta.

Työurien tutkimus perustuu pääasiassa kansallisiin aineistoihin, mutta kansainväliset vertailut antavat perspektiiviä esimerkiksi sukupuolten tai sosioekonomisten ryhmien välisten erojen suuruuden arviointiin.

Käynnissä olevia hankkeita

Työmarkkinoilta syrjäytyneet nuoret

Tavoite: Työmarkkinoilta syrjäytymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia tulevan eläketurvan kannalta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan syrjäytymisvaarassa olevien määrää ja syrjäytymisen pitkittymistä. Tutkimuskysymys liittyy siihen kuinka suuri osa nuorista on vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tarkastelu koskee vuosia 2005–2014 ja pääasiassa vuonna 1987 syntynyttä kohorttia. Tutkimuksessa sovelletaan ns. trajektorianalyysiä nuorten työurapolkujen selvittämiseen.

Toteutus: Tutkimusrekisteriaineistolla tehtävä tilastollinen mallinnus, jossa lisäksi käytetään Tilastokeskuksen ammatti-, sosioekonominen asema- ja koulutustietoja.

Aikataulu: 2015–2018

Tekijät: Janne Salonen yhteistyössä TaY:n (Tapio Nummi, Pekka Virtanen, Antti Saloniemi ja Liudmila Lipiäinen) kanssa

Vanhemmuus ja työurakatkot uran alkuvaiheen ansioriskeinä

Tavoite: Elinkaaren työura ja sen aikainen palkkakertymä vaikuttavat oleellisesti ansiosidonnaisen eläke-etuuden tasoon vanhuusiässä. Näin ollen myös työuran aikaisilla palkattomilla jaksoilla on merkitystä eläketurvan kertymisessä. Tässä hankkeessa tarkastellaan perhevapaiden vaikutuksia ura- ja palkkakehitykseen työuran alkuvaiheessa olevilla henkilöillä vuosina 2005–2015. Ensiksi analysoidaan kuvailevasti vanhempainvapaista johtuvien työurakatkosten yleisyyttä ja pituutta miehillä ja naisilla sekä eri ammatti- ja koulutusryhmissä. Toiseksi tarkastellaan erityisesti, kuinka vanhemmuus ja vanhempainvapaiden käyttö vaikuttaa työmarkkina-asemaan ja palkkakehitykseen miehillä ja naisilla.

Toteutus: ETK:n ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin perustuva otos vuosina 1967–1987 syntyneistä kohorteista. Menetelmänä käytetään trajektorianalyysiä, joka soveltuu toisaalta aineiston ryhmittelyyn ja toisaalta ryhmien sisäisten ilmiöiden mallintamiseen.

Tekijät: Kati Kuitto, Janne Salonen, Jan Helmdag (University of Greifswald)

Aikataulu: 2016–2019