Tutkimusaiheet

  • Eläkeläisten toimeentulo
  • Eläketurvan riittävyys

Esittely

Tutkimukseni käsittelevät eläkeläisten taloudelliseen toimeentuloon liittyviä kysymyksiä. Työssäni hyödynnän laajoja yksilötason koko väestön kattavia paneeliaineistoja. Tutkimuksen ohella teen erilaisia selvityksiä eläkepoliittisen päätöksenteon tueksi. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja kauppatieteiden lisensiaatti. Tutkimusta teen ekonomistin ammattinimikkeellä, mutta tunnen hyvin myös sosiaalipolitiikan tutkimuskentän.

  • Ansioluettelo (pdf), tulossa
  • ORCID

Käynnissä olevat hankkeet

Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille eläkettä edeltävän toimeentulon kohtuullinen säilyminen ja köyhyyden estäminen. Tutkimuksessa tarkastellaan miten eläkepolitiikalle asetetut tavoitteen ovat eläkkeelle siirtymisen alkuvaiheessa toteutuneet. Toimeentulon muuttumista eläkkeelle siirryttäessä mitataan henkilön omien brutto- tai nettotulojen sekä asuntokuntakohtaisen ekvivalenttirahatulon avulla. Soveltuvin osin lasketaan myös eläkkeen korvaussuhteita. Tulomuutosta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa eläkettä edeltävä tuloasema ja työmarkkina-asema, perhetausta ja sukupuoli. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin eläkemuotoihin, erityisesti osittaisen vanhuuseläkkeeseen.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tulomuutokset lasketaan vuonna 2017 eläkkeelle siirtyneille. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tarkastelua laajennetaan kattamaan vuodet 2000–2018. Tällöin voidaan selvittää minkälaisia muutoksia eläkeajan alkuvaiheen toimeentulossa ja eläkkeelle siirtymisen korvaavuudessa eläkettä edeltään tuloon nähden on 2000-luvun alun jälkeen tapahtunut. Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen koko asuntokuntaväestön kattava tulonjaonkokonaisaineisto paneeli vuosilta 1995–2018. Tutkimus tehdään yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) erikoitutkija Marja Riihelän kanssa. Ensimmäisiä tutkimustuloksia on odotettavissa vuoden 2020 loppupuolella.

Aikataulu: 2020–2021

Tekijät: Juha Rantala, Marja Riihelä (VATT)

Julkaisuja