Tutkimusaiheet

 • Taloudellinen eriarvoisuus, köyhyys ja huono-osaisuus
 • Siirtymä koulutuksesta työelämään ja muut nuoren aikuisuuden siirtymät
 • Eläkeläisten toimeentulo

Esittely

Tutkimuskohteinani on ollut taloudelliseen eriarvoisuuteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Etenkin olen tarkastellut köyhyyttä ja toimeentulotukiasiakkuutta. Olen usein lähestynyt tarkastelemiani kysymyksiä pitkittäis- ja elämänkulkunäkökulman avulla sekä hyödyntämällä rekisteriaineistoja. Osaamiseeni kuuluu myös köyhyyden, huono-osaisuuden ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaaminen. Kaiken kaikkiaan olen kiinnostunut laaja-alaisesti yhteiskuntatieteellisestä määrällisestä tutkimuksesta.

Käynnissä olevat hankkeet

Viimeisimpien eläkeuudistusten myötä työeläkkeen karttuminen alkaa aiempaa varhaisemmalla iällä. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä työeläkettä karttuu nykyisin 17 vuoden iästä lähtien. Vuoden 2005 alussa työeläke alkoi karttua 18 vuoden iästä lähtien (aiemmin 23 vuoden iästä). Täten yhä vahvemmin koko työuran ansiot tulevat huomioiduksi työeläkkeessä. Nuorten ja varhaisaikuisten työskentelemistä ei kuitenkaan ole kovinkaan tarkasti tutkittu. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen avulla, kuinka tyypillistä ja millaista nuorten työskentely on, sekä sitä mitkä taustatekijät ovat yhteydessä työskentelemiseen. Lisäksi tavoitteena on havainnollistaa, mitä nuorten työskenteleminen tarkoittaa eläkekarttumien näkökulmasta. Täten tutkimushanke tuottaa uutta tietoa eläkeuudistusten arvioinnin tueksi.

Aikataulu: 2020–2021

Tekijät: Ilari Ilmakunnas, Kati Kuitto, Susan Kuivalainen, Aart-Jan Riekhoff, Janne Salonen

Julkaisuja

 • Ilmakunnas, S. & Ilmakunnas, I. (2019) Riittääkö eläke? Talous & yhteiskunta 1/2019: 44–51.
 • Ilmakunnas, I. (2019) Economic difficulties during the transition into adulthood in Finland: A register-based study. Turun Yliopiston Julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis Sarja – Ser. B-Osa – Tom. 474 Humaniora.
 • Lorentzen, T. & Bäckman, O. & Ilmakunnas, I. & Kauppinen, T. M. (2019) Pathways to adulthood: Sequences in the school-to-work transition in Finland, Norway and Sweden. Social Indicators Research 141 (3): 1285–1305.
 • Mukkila, S. & Ilmakunnas, I. & Moisio, P. & Saikkonen P. (2019) Köyhyys ja perusturvan riittävyys. Teoksessa Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helsinki, 79–93.
 • Tervola, J. & Ilmakunnas, I. & Moisio, P. (2019) Why is the adequacy of Finnish basic social security under special scrutiny by the Council of Europe? A critical review. Research on Finnish Society 12: 67–70.
 • Ilmakunnas, I. & Moisio, P. (2018) Social assistance trajectories among young adults in Finland – What are the determinants of welfare dependency? Social Policy & Administration 53 (5): 693–708.
 • Ilmakunnas, I. (2018) Trigger events and poverty transitions among young adults in Finland after leaving the parental home. Social Science Research 70: 51–54.
 • Ilmakunnas, I. (2018) Risk and Vulnerability in Social Assistance Receipt of young adults in Finland. International Journal of Social Welfare 27 (1): 5–16.
 • Ilmakunnas Ilari & Kestilä Laura & Karvonen S. & Kauppinen T. M. (2017) Elämänkulku terveyssosiologisessa tutkimuksessa. Teoksessa Karvonen, S. & Kestilä, L. & Mäki-Opas, T. (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki, 76–94.
 • Ilmakunnas, I. & Kauppinen, T. M. & Kestilä, L. (2015) Sosioekonomisten syrjäytymisriskien kasautuminen vuonna 1977 syntyneillä nuorilla aikuisilla. Yhteiskuntapolitiikka 80 (3): 247–262.