Käynnissä olevia tutkimus­hankkeita

Activating pension reforms and benefit adjustment in European comparison

Tavoite: Hankkeessa tutkitaan eurooppalaisten eläketurvajärjestelmien uudistuksia aktivoivan sosiaalipolitiikan näkökulmasta kartoittamalla eläketurvajärjestelmien viimeaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on ikääntyvän väestön työllisyysasteen sekä eläkeiän nosto. Lisäksi tarkastellaan reformien dynamiikkaa ja niiden leviämistä maasta toiseen.

Toteutus: OECD-, Eurostat- ja CWED2-aineistoihin perustuva kuvaileva analyysi (vaihe I); tilastotieteellinen selittävä spatial regression -mallinnus (vaihe II).

Aikataulu: 2016–2019

Tekijät: Kati Kuitto, Jan Helmdag (Universität Greifswald)

Julkaisut:

Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen vuoden 2008 työolotutkimuksella

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin eläkeaikomukset ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen vastaavat toisiaan ja mitkä tekijät selittävät aikeita ja toteutunutta eläkkeelle siirtymistä. Aineistona on vuoden 2008 Työolotutkimus, johon on yhdistetty rekisteritietoja Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekistereistä. Tutkimus kohdistuu 50–62-vuotiaisiin.

Toteutus: Kirjallisuuskatsaus ja ekonometrinen tarkastelu.

Aikataulu: 2019

Tekijät: Satu Nivalainen, Noora Järnefelt

Eläkebarometri

Tavoite: Tutkia suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta sekä näissä tapahtuvia ajallisia muutoksia ja vaihtelua eri väestöryhmissä.

Toteutus: Vuosina 2017–2021 vuosittain toteutettava puhelinhaastattelu 1 000:lle Manner-Suomessa asuvalle 17–79-vuotiaalle henkilölle.

Aikataulu: 2017–2021

Tekijät: Mikko Kautto, Susan Kuivalainen

Julkaisut: Eläkebarometri (vuodet 2017 ja 2018)

Eläkemenot ja -maksut pitkällä aikavälillä

Tavoite: Arvioidaan lakisääteisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä yksityisalojen työeläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Toteutus: Menoja ja maksuja arvioidaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja sen avulla voidaan tehdä laskelmia eläkejärjestelmän ennuste- ja suunnittelutarpeisiin.

Aikataulu: Jatkuva. Tuorein raportti ilmestyi keväällä 2019.

Tekijät: Kaarlo Reipas, Mikko Sankala, Heikki Tikanmäki

Julkaisut: Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat

Eläkeoikeudet ja -etuudet kansainvälisessä vertailussa

Tavoite: Hankkeessa tarkastellaan ansioperusteisten eläke-etuuksien tason ja saantikriteerien muutosta Euroopassa ja OECD-maissa vuosina 1995-2010. Muutosta pyritään myös selittämään poliittisilla, sosioekonomisilla ja kansainvälisillä tekijöillä time-series–cross-section-regressiomallinnuksen avulla.

Toteutus: CWED2-aineistoon perustuva kuvaileva analyysi ja tilastotieteellinen selittävä mallinnus.

Aikataulu: 2016–2019

Tekijät: Kati Kuitto, Lyle Scruggs (University of Connecticut), Detlef Jahn (Universität Greifswald), Jan Helmdag (Universität Greifswald)

Employer role in work-to-retirement transition

Tavoite: Eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt julkisella sektorilla, mutta ei yksityisellä sektorilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisilla yksityisen sektorin työpaikoilla työurat päättyvät pitkään ja millaisilla työpaikoilla työurat päättyvät varhain. Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen sektorin palkansaajien työuran päättymistä yrityksissä, jotka ovat kooltaan yli 10 hengen yrityksiä. Tutkimme organisaation rakenteellisten ominaisuuksien merkitystä työuran päättymisessä ja eläkkeelle siirtymisessä, kun yksilötason ominaisuudet huomioidaan. Rakenteellisilla ominaisuuksilla tarkoitamme suhteellisen vakiintuneita ja hitaasti muuttuvia työnantajaorganisaation ominaisuuksia, kuten henkilöstön ikärakenne, koulutustaso, yrityksen koko ja toimiala. Tutkimme työnantajaorganisaation ominaisuuksien yhteyttä työuran päättymiseen kilpailevien reittien olosuhteissa (työkyvyttömyyseläke, työttömyys ja vanhuuseläke) ja 2005 eläkeuudistuksen voimassaoloaikana vuoteen 2014 asti.

Toteutus: Käytämme FLEED työnantaja–työntekijäaineistoa. Tutkimuspopulaatio koostuu vuosina 1947–1950 syntyneistä, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla vähintään 10 hengen yrityksessä, heitä seurataan ikävuosina 55–68 tai kunnes he siirtyvät eläkkeelle. Kuvailevan tarkastelun lisäksi käytämme monitaso- ja elinaikamalleja.

Aikataulu: 2018–2019

Tekijät: Aart-Jan Riekhoff, Noora Järnefelt, Mikko Laaksonen

Entanglement of collective and individual tendencies in pension security cases of Canada and Finland

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on tarkastella Kanadan ja Suomen eläkejärjestelmien kollektiivisia ja yksilöllisiä elementtejä ja niiden viimeaikaisia muutoksia suhteessa yleisempään kansainväliseen kehitykseen kohti aiempaa yksilöllisempää eläketurvaa.

Toteutus: Aineistona käytetään Kanadan ja Suomen eläkejärjestelmiä ja niiden uudistuksia käsittelevää kirjallisuutta, media-aineistoa ja tilastotietoja.

Aikataulu: 2018–2019

Tekijät: Jyri Liukko, Aaron Doyle (Carleton University), Turo-Kimmo Lehtonen (TUNI)

Justifying pension reforms in France and Finland

Tavoite: Artikkelin tavoitteena on vertailla eläkeuudistusten oikeuttamista. Tarkastelemme Ranskan ja Suomen eläkeuudistuksia varten tehtyjä asiantuntijaraportteja ja sitä, miten eläkejärjestelmän uudistusvaihtoehtoja perustellaan ja oikeutetaan. Teoreettisena viitekehyksenä artikkelissa toimii Thévenot’n ja Boltanskin oikeuttamisteoria.

Toteutus: Aineistona käytetään Ranskan ja Suomen eläkeuudistusta varten tehtyjä asiantuntijaraportteja, jotka julkaistiin vuonna 2013.

Tekijä: Niko Väänänen, Jyri Liukko

Aikataulu: 2018–2019

Kuinka usein osatyökyvyttömyyseläkkeet muuttuvat täysiksi työkyvyttömyyseläkkeiksi?

Tavoite: Työurien pidentäminen on ollut keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite viime vuosina. Suurin osa osatyökyvyttömyyseläkeläisistä jatkaa työssä eläkkeen ohella. Sen sijaan harva täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja käy työssä. Verrattain vähän tiedetään siitä, miten usein osatyökyvyttömyyseläkkeet muuttuvat täysiksi työkyvyttömyyseläkkeiksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuinka usein osatyökyvyttömyyseläkkeet muuttuvat täysiksi työkyvyttömyyseläkkeiksi ja kuinka pitkiä osatyökyvyttömyyseläkkeet ovat. Lisäksi selvitetään myös, mitkä yksilötason tekijät ovat yhteydessä siihen, että osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi.

Toteutus: Eläketurvakeskuksen rekisteritiedot (+Ture)

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Anu Polvinen, Mikko Laaksonen

Näkemyksiä eläketurvasta

Tavoite: Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä eläketurvasta. Lisäksi selvitetään suomalaisten taloudellisesta varautumista eläkeaikaan, eläkeasioiden tuntemista ja käsityksiä vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.

Toteutus: Kyselytutkimus, joka lähetetään 5 000:lle satunnaisesti valitulle 25–67-vuotiaalle suomalaiselle. Aineistoon yhdistetään rekisteritietoja. Tutkimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet: Tietosuojaseloste (pdf), Dataskyddsbeskrivning (pdf).

Aikataulu: 2019–2021

Tekijät: Sanna Tenhunen, Jyri Liukko, Juha Rantala, Liisa-Maria Palomäki, Susan Kuivalainen

Pirstoutuvatko työurat?

Tavoite: We analyze industrial work careers in three sectors (metals, chemicals and forestry) between the late 1980s and early 2010s. We look at different dimensions of possible career fragmentation: de-standardization, destabilization and changes in career mobility. We analyze the contributions of individual factors (gender, education, year of birth and industry of employment) as well as structural factors (economic recession, automatization and digitalization).

Toteutus: The (quantitative) analysis is mainly based on FLEED. The first part of the analysis will be centred around sequence analysis. In the second part, other methods, such as growth curve analysis and diff-in-diff, will also be considered.

Tekijät: Satu Ojala (TUNI), Aart-Jan Riekhoff, Liudmila Lipiäinen (TUNI), Pasi Pyöriä (TUNI), Katri-Maria Järvinen (TUNI)

Rekisteritutkimus työkyvyttömyyseläkettä edeltävästä ajasta II

Tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisen kannalta on tärkeätä tietää, mitkä tekijät lisäävät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä ja minkälaisia reittejä pitkin ihmiset eläkkeelle päätyvät. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laajan ja valtakunnallisesti edustavan aineiston avulla tuottaa ajankohtaista tietoa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltävistä tapahtumista ja kehityskuluista. Tutkimus jatkaa aikaisempaa, vuonna 2015 päättynyttä, hanketta, jossa rekisteritietojen avulla tarkasteltiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltänyttä sairauspäiväraha-, kuntoutus-, ja työttömyyshistoriaa.

Toteutus: Tutkimus perustuu aineistoon, jossa on yhdistetty Eläketurvakeskuksen ja Kelan rekisteritietoja.

Aikataulu: 2016–2020

Tekijät: Mikko Laaksonen, Anu Polvinen, Jenni Blomgren (Kela), Annamari Tuulio-Henriksson (Kela), Lauri Virta (Kela), Karoliina Koskenvuo (Kela), Laura Salonen (Turun Yliopisto)

Short-sighted entrepreneurs pay too little pension contribution: Trajectory analysis of incomes

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan syitä ammatin- ja liikkeenharjoittajien matalaan työtuloon ja eläketurvaan. Tarkastelu perustuu ETK:n YEL-valvonta-aineistoon vuosilta 2012–2015. Trajektorianalyysiä käyttäen tutkimuksessa etsitään eri tavoin käyttäytyviä yrittäjiä.

Toteutus: ETK:n ja Verohallinnon rekistereihin perustuva tutkimus.

Aikataulu: 2017–2019

Tekijät: Janne Salonen, Lasse Koskinen (TUNI), Tapio Nummi (TUNI)

Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä

Tavoite: Artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan työeläkejärjestelmän varojen sijoittamista eläkkeiden rahoituksen, tuottojen ja sijoitusjakaumien historian, sijoittamisen sääntelyn, käytännön sijoittamisen, valvonnan sekä riskienhallinnan ja järjestelmän arvioinnin näkökulmista. Kirjoittajina työeläkejärjestelmän ja sijoitustoiminnan asiantuntijoita. Täydentää eläkevarojen ja niiden sijoittamiseen liittyvän tutkimuksen kokonaisuutta.

Toteutus: Artikkelikokoelma

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Kaikkiaan yksitoista kirjoittajaa. Kirjan toimittajia ovat ETK:sta Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen.

Substituting exit pathways in Europe

Tavoite: The aim of this study is to analyse the substitution or spill-over effects of reforming early exit pathways in Europe. Closing off options for early exit has often been problematic, because of the risk that the need of early exit remains for certain groups of older workers and that other social insurance and benefit schemes take over the role of the reformed pathway. We analyse to what extent early retirement, disability and unemployment schemes act as substitutes and whether cutbacks in one scheme are followed by expansion in the others.

Toteutus: We use macrolevel data from Eurostat on inactivity due to disability and retirement as well as long-term unemployment among the population aged 55–64 in 20+ EU-countries between the years 1995–2017. We also look at expenditure data from Eurostat for the same period and the same countries. To check for the robustness of our results, we use EU-SILC data for 2004–2014 on the actual receipt of pensions, unemployment benefits and disability benefits within our age group.

Tekijät: Aart-Jan Riekhoff, Kati Kuitto, Liisa-Maria Palomäki

Aikataulu: 2018–2019

Tieto ja luottamus

Tavoite: Tutkia suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon ja eläkejärjestelmään kohdistuvan luottamuksen välistä yhteyttä. Tietoa tarkastellaan sekä subjektiivisen itsearvion, että objektiivisemman perusväitteiden tuntemisen näkökulmasta. Aineisto mahdollistaa myös subjektiivisen ja objektiivisen tiedon välisen yhteyden tarkemman analysoinnin.

Toteutus: Eläkebarometri-kyselyn aineiston avulla.

Aikataulu: 2017–2019

Tekijät: Sanna Tenhunen, Susan Kuivalainen

Tulevaisuuden eläkkeiden mikrosimulointi

Tavoite: Mikrosimuloinnin tavoitteena on laskea henkilön eläke tulevaisuudessa. Toteutustapana on työmarkkinoihin ja lakisääteisiin eläkkeisiin menevä mikrosimulointi, joka toimii tiiviisti samalla oletuspohjalla kuin PTS-malli. ELSI-mallissa kyse on väestötason simuloinnista, jossa otetaan huomioon useampia ulottuvuuksia. Keskeisessä roolissa on eläkkeensaajien kannan elättäminen tulevaisuuteen riskipitoisessa maailmassa. Toinen keskeinen asia on eläkkeelle siirtyneiden simuloiminen eri työmarkkinatiloista. Kolmantena asiana pitää luoda työmarkkinasiirtymät ja tulot muille kuin eläkkeelle siirtyville. Tilasiirtymien lisäksi simulointimalliin rakennetaan työeläkkeiden ja Kelan eläkkeiden laskenta sekä tulojen verotus. Mallityön tueksi tehdään erillistutkimusta tietyistä kysymyksistä, kuten perheiden muodostuksesta, mikrosimulaation tulosten testaamisesta ja ansiokehityksestä.

Toteutus: Tutkimusrekisteriin perustuva mallinnus. Käytetään myös Tilastokeskuksen tietoja.

Aikataulu: 2012–2019

Tekijät: Heikki Tikanmäki, Janne Salonen

Julkaisut:

Työkyvyttömyyseläketausta ja taloudelliset vaikeudet vanhuuseläkkeellä

Tavoite: Tutkimuksessa selvitetään, miten aikaisempi työkyvyttömyyseläketausta on yhteydessä taloudellisten vaikeuksien kokemiseen vanhuuseläkkeellä. Vanhuuseläkeläisten taloudellisia vaikeuksia on mitattu kysymyksillä siitä, miten vaikeaa heidän on kattaa ruuan, asumisen, lääkkeiden ja terveydenhuollon aiheuttamat menot. Ensinnäkin työkyvyttömyyseläketaustaisia vanhuuseläkkeensaajia verrataan muihin vanhuuseläkkeensaajiin. Toiseksi tarkastellaan sitä, ketkä työkyvyttömyyseläketaustaiset kokevat eniten taloudellisia vaikeuksia vanhuuseläkkeellä. Onko esimerkiksi iällä, sukupuolella, koulutuksella tai työkyvyttömyyseläkediagnoosilla merkitystä taloudellisten vaikeuksien kokemiseen?

Toteutus: Eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi -kyselytutkimus (thv-aineisto) sekä siihen liitetyt ETK:n rekisteritiedot

Aikataulu: 2018–2019

Tekijät: Anu Polvinen, Mikko Laaksonen, Juha Rantala, Liisa-Maria Palomäki, Susan Kuivalainen

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden väheneminen

Tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on viimeisen kymmen vuoden aikana selvästi vähentynyt. Tutkimuksessa tarkastellaan tätä muutosta väestöryhmittäin ja yritetään eritellä työikäisen väestön rakenteellisten muutosten vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähenemiseen sekä pohditaan muita mahdollisia syitä alkavuuden vähenemiselle.

Toteutus: Käytetään Tutkimusrekisterin ja eläkerekisterin tietoja.

Aikataulu: syksy 2018 – kevät 2019

Tekijät: Mikko Laaksonen, Heidi Nyman

Työmarkkinoilta syrjäytyneet nuoret

Tavoite: Työmarkkinoilta syrjäytymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia tulevan eläketurvan kannalta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan syrjäytymisvaarassa olevien määrää ja syrjäytymisen pitkittymistä. Tutkimuskysymys liittyy siihen kuinka suuri osa nuorista on vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tarkastelu koskee vuosia 2005–2014 ja pääasiassa vuonna 1987 syntynyttä kohorttia. Tutkimuksessa sovelletaan ns. trajektorianalyysiä nuorten työurapolkujen selvittämiseen.

Toteutus: Tutkimusrekisteriaineistolla tehtävä tilastollinen mallinnus, jossa lisäksi käytetään Tilastokeskuksen ammatti-, sosioekonominen asema- ja koulutustietoja.

Aikataulu: 2015–2019

Tekijät: Janne Salonen yhteistyössä TUNI:n (Tapio Nummi, Pekka Virtanen, Antti Saloniemi ja Liudmila Lipiäinen) kanssa

Vanhemmuus ja työurakatkot uran alkuvaiheen ansioriskeinä

Tavoite: Elinkaaren työura ja sen aikainen palkkakertymä vaikuttavat oleellisesti ansiosidonnaisen eläke-etuuden tasoon vanhuusiässä. Näin ollen myös työuran aikaisilla palkattomilla jaksoilla on merkitystä eläketurvan kertymisessä. Tässä hankkeessa tarkastellaan perhevapaiden vaikutuksia ura- ja palkkakehitykseen työuran alkuvaiheessa olevilla henkilöillä vuosina 2005–2015. Ensiksi analysoidaan kuvailevasti vanhempainvapaista johtuvien työurakatkosten yleisyyttä ja pituutta miehillä ja naisilla sekä eri ammatti- ja koulutusryhmissä. Toiseksi tarkastellaan erityisesti, kuinka vanhemmuus ja vanhempainvapaiden käyttö vaikuttaa työmarkkina-asemaan ja palkkakehitykseen miehillä ja naisilla.

Toteutus: ETK:n ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin perustuva otos vuosina 1967–1987 syntyneistä kohorteista. Menetelmänä käytetään trajektorianalyysiä, joka soveltuu toisaalta aineiston ryhmittelyyn ja toisaalta ryhmien sisäisten ilmiöiden mallintamiseen.

Tekijät: Kati Kuitto, Janne Salonen, Jan Helmdag (University of Greifswald)

Aikataulu: 2016–2019

Vanhuuseläkeläiset ja toimeentulotuki

Tavoite: Hankkeessa tutkitaan (vanhuus)eläkeläisiä toimeentulotuen asiakkaina. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten usein tukea haetaan ja minkä tyyppiset eläkeläiset tukea hakevat. Lisäksi analysoidaan toimeentulotukipäätöksiä erityisesti hylkäävien ratkaisujen määrää ja syitä korkealla hylkäysasteelle.

Toteutus: Kelan teemakirjaan, joka käsittelee toimeentulotuen Kela-siirtoa ja uutta toimeentulotukijärjestelmää. Aineistona Kelan toimeentulotukirekisterit.

Aikataulu: 2018–2019

Tekijät: Minna Ylikännö (Kela), Susan Kuivalainen

Yrittäjyys, yrittäjien toimeentulo ja yrittäjien eläkevakuutus

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyyden luonnetta, yrittäjien toimeentuloa ja yrittäjien eläkevakuutusta monesta eri näkökulmasta. Tarkastellaan mm. yrittäjien käsityksiä ja tietoutta eläkevakuutuksesta. Myös palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä tarkastellaan. Lisäksi tarkastellaan yrittäjien näkemystä eläkkeelle siirtymisestä ja työuran loppuvaiheen työaikeista, kuten eläkkeen ohella työskentelystä.

Toteutus: Aineistona on vuoden 2017 työvoimatutkimuksen yhteydessä kerätty Ad Hoc -moduli yrittäjyydestä. Kuvailevaa ja ekonometrista analyysiä.

Aikataulu: Syksy 2018–2019

Tekijät: Satu Nivalainen, Sanna Tenhunen, Juha Rantala, Janne Salonen

Yritystason tekijöiden vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen

Tavoite: Työpaikoilla voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi ja myöhentämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan yritystason tekijöiden merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja kuntoutukseen ohjautumiseen. Tutkimuskysymyksinä ovat, onko työnantajatason tekijöillä merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, kun yksilötason tekijät on huomioitu, ja mitkä rekistereistä saatavilla olevat työnantajatasoa kuvaavat rakenteelliset piirteet mahdollisesti ovat yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Toteutus: Eläketurvakeskuksen rekisteritietoista poimitaan otos työpaikoista ja niiden työntekijöistä. Tiedot yhdistetään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä koskeviin tietoihin. Työpaikkatason tekijöiden yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen tarkastellaan monitasoanalyysin keinoin.

Aikataulu: 2017–2019

Tekijät: Mikko Laaksonen, Jyri Liukko, Juha Rantala, Anu Polvinen, Meeri Kesälä, Jarno Varis, Susan Kuivalainen