Käynnissä olevia tutkimushankkeita


Activating pension reforms and benefit adjustment in European comparison

Tavoite: Hankkeessa tutkitaan eurooppalaisten eläketurvajärjestelmien uudistuksia aktivoivan sosiaalipolitiikan näkökulmasta kartoittamalla eläketurvajärjestelmien viimeaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on ikääntyvän väestön työllisyysasteen sekä eläkeiän nosto. Lisäksi tarkastellaan reformien dynamiikkaa ja niiden leviämistä maasta toiseen.

Toteutus: OECD-, Eurostat- ja CWED2-aineistoihin perustuva kuvaileva analyysi (vaihe I); tilastotieteellinen selittävä spatial regression -mallinnus (vaihe II).

Aikataulu: 2016–2017

Tekijät: Kati Kuitto ja Jan Helmdag (Universität Greifswald)


Eläkebarometri

Tavoite: Tutkia suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta sekä näissä tapahtuvia ajallisia muutoksia ja vaihtelua eri väestöryhmissä.

Toteutus: Vuosina 2017–2021 vuosittain toteutettava puhelinhaastattelu 1 000:lle Manner-Suomessa asuvalle 17–79-vuotiaalle henkilölle.

Aikataulu: 2017–2021

Tekijät: Mikko Kautto ja Susan Kuivalainen

Julkaisut: Eläkebarometri 2017

Eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuus

Tavoite: Eläkeläisillä pitkittynyt köyhyys on muuta väestö yleisempää ja iäkkäillä naisilla se on lisäksi selvästi suurempaa kuin saman ikäisillä miehillä. Toisaalta on havaittu, että eläkeläismiesten pienituloisuus on kasva-nut 2000-luvulla eläkeläisnaisia selvästi nopeammin. Tutkimuksessa selvitetään muutoksen syitä.

Toteutus: Tutkimuksen kohdejoukkona on 10 prosentin otos vuosien 1995–2012 eläkeläisistä. Kaikista otoshenkilöistä on saatavilla runsaasti seurantatietoja vuosilta 1995–2012. Tutkimuksessa käytetään tulonjakotutkimuksen menetelmiä.

Aikataulu
: 2017–2018

Tekijät: Juha Rantala, Susan Kuivalainen ja Marja Riihelä (VATT)


Eläkeläisten terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttö sekä lääkekustannukset Suomessa

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöä sekä lääkekustannuksia Suomessa vuonna 2015. Siinä analysoidaan, kuinka suuri osa eläkeläisistä palveluita käyttää, mitä palveluita he tarkalleen käyttävät ja miten palveluihin käytetyt julkiset varat kohdentuvat tuloluokit-tain. Samalla katsotaan, miten palveluiden käytöstä aiheutuvat asiakasmaksut sekä lääkekustannukset kohdentuvat eri eläkeläisryhmissä ja miten ne kuormittavat etenkin pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa.

Toteutus: THL:n asiakasmaksuhankkeeseen kerätty aineisto, joka sisältää THL:n rekisteritiedot palveluiden käytöstä, Kelan rekisteritiedot lääkeostoista ja erityiskorvausoikeuksista sekä Tilastokeskuksen tiedot henkilön sosioekonomisesta taustasta.

Aikataulu
: 2017

Tekijät: Maria Vaalavuo (THL)


Eläkeläisten toimeentulo ja hyvinvointi

Tavoite: Toteuttaa laaja kyselytutkimus eläkkeensaajille, jolla tuotetaan ajantasaista ja monipuolista tietoa eläkkeensaajien toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Tutkimuksessa tarkastellaan eläkkeensaajien toimeentuloa ja siihen keskeisesti liittyviä asioita, kuten asumista, työssä käyntiä, terveyttä, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja läheisiltä saatavaa apua.

Toteutus: ETK:n toteuttama kysely eläkkeen saajille yhdistettynä rekisteritietoihin. 

Aikataulu
: 2017–2019

Tekijät: Kati Ahonen, Liisa-Maria Palomäki, Susan Kuivalainen, Anu Polvinen, Jyri Liukko, Satu Nivalainen ja Noora Järnefelt


Eläkeuudistus 2017 -kyselytutkimus

Tavoite : Selvitetään eläkeikää lähestyvien vuosina 1954-62 syntyneiden työssä jatkamiseen ja eläkeikään liittyviä aikeita sekä työssä jatkamisen kannusteiden merkitystä. Samalla informoidaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen sisällöstä ja tiedustellaan käsityksiä uudistuksesta.

Toteutus:  Suoritetaan kyselytutkimus eläkeikää lähestyville.

Aikataulu: 2015–2018

Tekijät: Sanna Tenhunen


Eläkemenot ja -maksut pitkällä aikavälillä

Tavoite: Arvioidaan lakisääteisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä yksityisalojen työeläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Toteutus: Menoja ja maksuja arvioidaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja sen avulla voidaan tehdä laskelmia eläkejärjestelmän ennuste- ja suunnittelutarpeisiin.

Aikataulu: Jatkuva. Tuorein raportti 2016,  seuraava julkaistaan vuonna 2019.

Tekijät: Kaarlo Reipas, Mikko Sankala, Hannu Sihvonen ja Heikki Tikanmäki.


Eläkeoikeudet ja -etuudet kansainvälisessä vertailussa

Tavoite: Hankkeessa tarkastellaan ansioperusteisten eläke-etuuksien tason ja saantikriteerien muutosta Euroopassa ja OECD-maissa vuosina 1995-2010. Muutosta pyritään myös selittämään poliittisilla, sosioekonomisilla ja kansainvälisillä tekijöillä time-series–cross-section-regressiomallinnuksen avulla.

Toteutus: CWED2-aineistoon perustuva kuvaileva analyysi ja tilastotieteellinen selittävä mallinnus.

Aikataulu: 2016–2018

Tekijät: Kati Kuitto, Lyle Scruggs (University of Connecticut), Detlef Jahn ja Jan Helmdag (Universität Greifswald)


Ikääntyvien palkansaajien eläkeaikomukset ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen

Tavoite: Hankkeessa tutkitaan mikä selittää yksityisen ja julkisen sektorin eroa aikomuksissa jatkaa työssä yli vanhuuseläkkeen alaikärajan ja toteutuneessa eläkkeelle siirtymisessä. Työolotutkimusten mukaan joustavan eläkeiän käyttöön oton jälkeen eläköitymisaikeet ovat selvästi myöhentyneet julkisella sektorilla, mutta ei yksityisellä sektorilla. Missä määrin aiottu eläköitymisikä ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen vastaavat toisiaan? Missä määrin henkilökohtainen eläkeikä ohjaa julkisen sektorin palkansaajia siirtymään eläkkeelle yksityisen sektorin palkansaajia myöhemmin? Missä määrin työolotekijät selittävät eroa yksityisen ja julkisen sektorin eläkeaikeissa?

Toteutus: Aineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimuksia vuosilta 2003, 2008 ja 2013 sekä näihin liitettyjä Tilastokeskuksen, Eläketurvakeskuksen ja Kevan rekisteritietoja. Tutkimuskysymyksiä selvitetään sekä kuvailevin että monimuuttujamenetelmin.

Aikataulu: 2016–2017

Tekijät: Noora Järnefelt ja Satu Nivalainen


 Kokemukset toimeentulon riittävyydestä

Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kuva eläkeläisten subjektiivisesta taloudellisesta hyvinvoinnista sekä Suomessa että Euroopassa 2000-luvulla. Eläkkeellä olevien lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat myös eläkkeelle siirtyvien kokemukset. Eläkeläisten taloudellista hyvinvointia tarkastellaan mm. suhteessa muihin väestöryhmiin, tuloihin ja kansainvälisessä vertailussa maiden taloudellista tilannetta kuvaaviin tekijöihin, kuten keskimääräiseen tulotasoon ja tulonjaon epätasa-arvoisuuteen.

Toteutus: EU-Silc aineisto

Aikataulu: 2015–2018

Tekijät: Liisa-Maria Palomäki

Julkaisut:

Palomäki, Liisa-Maria (2016) Reference groups and pensioners’ subjective economic well-being in Europe. Social Indicators Research (), 1-17, First online: 12 February 2016, DOI 10.1007/s11205-016-1262-0


Limittäisten sukupolvien kokonaistaloudellinen malli

Tavoite: Tuotetaan numeeriset limittäisten sukupolvien kokonaistaloudellinen malli eläkejärjestelmän taloudellisten vaikutusten ja väestön ikärakenteen muutosten analysointiin.

Toteutus: Mallinnetaan suomalainen työeläkejärjestelmä ja muut ikäsidonnaiset menot GAMS ohjelmistolla numeerisesti ratkaistavaksi kokonaistaloudelliseksi malliksi.

Aikataulu: 2015–2019

Tekijät: Risto Vaittinen ja Sanna Tenhunen

Julkaisut: Tuloksia raportoidaan kansainvälisissä tutkimuskonferensseissa ja valikoiden ETK:n julkaisusarjoissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.


Osa-aikaeläketutkimus

Tavoite: Tarkoituksena on kuvata osa-aikaeläkkeen voimaantuloon, lakimuutoksiin ja lopettamiseen liitty-viä perusteluja ja keskustelua. Raportissa kuvataan osa-aikaeläkkeen saajia ja osa-aika-eläkeläisten työuria tehtyjen tutkimusten, tilastojen ja rekisteriaineistojen valossa. Lisäksi tarkas-tellaan vähittäisen eläkkeelle siirtymisen malleja muissa maissa.

Osa-aikaeläkkeen vaikutuksesta työurien pituuteen tehdään erillinen selvitys, joka toteutetaan yhdessä HY:n kanssa.

Toteutus: Aineistona käytetään aikaisempia tutkimuksia ja tilastoja osa-aikaeläkkeestä sekä ajantasaisia tutkimusrekisteritietoja.

Aikataulu: 2016–2017

Tekijät: Mervi Takala, Janne Salonen, Niko Väänänen, Mika Vidlund ja Jyrki Möttönen (HY)

Julkaisut:
Takala Mervi & Väänänen Niko (2016) Does part-time pension extend working lives? – A Finnish case study. Finnish Centre for Pensions, Reports 03/2016.


Polut työstä vanhuuseläkkeelle/ Work-to-retirement trajectories

Tavoite: Tutkimuksessa identifioidaan, kuvataan ja analysoidaan millaisten polkujen kautta Suomessa on siirrytty työstä vanhuuseläkkeelle 2005 eläkeuudistuksen jälkeen. Työstä eläkkeelle vievät polut identifioidaan tunnistamalla keskenään samanlaisia siirtymähistorioita rekisteriaineistosta sekvenssianalyysilla. Tutkimuksessa tarkastellaan tietynlaisille poluille valikoitumista ja poistumisreittien yhteyttä eläketasoon.

Toteutus: Hanke toteutetaan kahtena tai useampana eri tutkimuksena, jotka julkaistaan artikkeleina kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tutkimukset perustuvat ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteritietoihin.

Aikataulu: 2015–2017

Tekijät: Arie Riekhoff (Tampereen yliopisto), Noora Järnefelt (ETK)


Rekisteritutkimus työkyvyttömyyseläkettä edeltävästä ajasta II

Tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisen kannalta on tärkeätä tietää mitkä tekijät lisäävät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä ja minkälaisia reittejä pitkin ihmiset eläkkeelle päätyvät. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laajan ja valtakunnallisesti edustavan aineiston avulla tuottaa ajankohtaista tietoa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltävistä tapahtumista ja kehityskuluista. Tutkimus jatkaa aikaisempaa vuonna 2015 päättynyttä hanketta, jossa rekisteritietojen avulla tarkasteltiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltänyttä sairauspäiväraha-, kuntoutus-, ja työttömyyshistoriaa.

Toteutus: Tutkimus perustuu aineistoon, jossa on yhdistetty Eläketurvakeskuksen ja Kelan rekisteritietoja.

Aikataulu: 2016–2020

Tekijät: Mikko Laaksonen, Anu Polvinen. Kela: Jenni Blomgren, Annamari Tuulio-Henriksson, Lauri Virta, Karoliina Koskenvuo. Turun Yliopisto: Laura Salonen

 


Short-sighted entrepreneurs pay too little pension contribution: Trajectory analysis of incomes

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan syitä ammatin- ja liikkeenharjoittajien matalaan työtuloon ja eläke-turvaan. Tarkastelu perustuu ETK:n YEL-valvonta-aineistoon vuosilta 2012-2015. Trajektorianalyysiä käyttäen tutkimuksessa etsitään eri tavoin käyttäytyviä yrittäjiä.

Toteutus: ETK:n ja Verohallinnon rekistereihin perustuva tutkimus. Ryhmät tunnistetaan trajektorianalyysiä käyttäen. Tilastollisella mallilla selitetään alivakuuttamisen syitä.
Aikataulu: 2017–2018

Tekijät: Janne Salonen, Lasse Koskinen (TaY) ja Tapio Nummi (TaY)


The Finnish pension reform of 2005: The effect of changing economic incentives on old-age retirement

Tavoite: Englanninkielinen artikkeli vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksesta eläkkeelle siirtymiseen tutkimuksen Uusitalo & Nivalainen (2013) pohjalta. Päähuomio eläkeuudistuksen aiheuttamissa eläkkeelle siirtymisen/työssä jatkamisen taloudellisten kannustimien muutoksissa. Tarjotaan kv-aikakauskirjoihin.

Toteutus: Tutkimuksen empiirinen osio perustuu Eläketurvakeskuksen rekisteritiedoista poimittuun 10 % otokseen 50-70 vuotiaista Suomen kansalaisista vuosilta 2000-2011.

Aikataulu: 2016–2017

Tekijät: Satu Nivalainen


Tulevaisuuden eläkkeiden maksusimulointi

Tavoite: Mikrosimuloinnin tavoitteena on laskea henkilön eläke tulevaisuudessa. Toteutustapana on työmarkkinoihin ja lakisääteisiin eläkkeisiin menevä mikrosimulointi, joka toimii tiiviisti samalla oletuspohjalla kuin PTS-malli. ELSI-mallissa kyse on väestötason simuloinnista, jossa otetaan huomioon useampia ulottuvuuksia. Keskeisessä roolissa on eläkkeensaajien kannan elättäminen tulevaisuuteen riskipitoisessa maailmassa. Toinen keskeinen asia on eläkkeelle siirtyneiden simuloiminen eri työmarkkinatiloista. Kolmantena asiana pitää luoda työmarkkinasiirtymät ja tulot muille kuin eläkkeelle siirtyville. Tilasiirtymien lisäksi simulointimalliin rakennetaan työeläkkeiden ja Kelan eläkkeiden laskenta sekä tulojen verotus. Mallityön tueksi tehdään erillistutkimusta tietyistä kysymyksistä, kuten perheiden muodostuksesta, mikrosimulaation tulosten testaamisesta ja ansiokehityksestä.

Toteutus: Tutkimusrekisteriin perustuva mallinnus. Käytetään myös Tilastokeskuksen tietoja.

Aikataulu: 2012–2019

Tekijät: Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen

Julkaisut:
Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen (2014) Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014.

Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen (2014) Microsimulating Finnish earnings-related pensions. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2014.

Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen (2015) Työurien ja eläkeajan kehitys sekä eläkkeiden ja niiden jakautumisen muutos. Teoksessa: Kautto, Mikko ja Risku, Ismo (toim.) Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015.

Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen (2015) Distributional Effects of the Forth-coming Finnish Pension Reform – a Dynamic Microsimulation Approach. International Journal of Microsimulation (2015) 7(2), International Microsimulation Association.

Hannu Sihvonen (2015) Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin laajennus Kelan eläkkeisiin ja verotukseen. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 03/2015.


Työkyvyttömyyseläkeläisten työssäkäynti

Tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla on mahdollista tehdä ansiotyötä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista lähes 80 % ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista noin 10 % työskentelee eläkkeen rinnalla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, joilla on ansiotuloja, eroavat muista työkyvyttömyyseläkkeellä olevista muun muassa koulutuksen, sosioekonomisen aseman, toimialan, aikaisempien ansiotulojen sekä siviilisäädyn mukaan. Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelyä tarkastellaan myös työkyvyttömyyseläkkeen syyn mukaan.

Toteutus: Aineistona käytetään Tilastokeskuksen 10 % otosta Suomen väestöstä vuosina 1995-2012 sekä Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja.

Aikataulu: 2016–2017

Tekijät: Anu Polvinen


Työmarkkinoilta syrjäytyneet nuoret

Tavoite: Työmarkkinoilta syrjäytymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia tulevan eläketurvan kannalta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan syrjäytymisvaarassa olevien määrää ja syrjäytymisen pitkittymistä. Tutkimuskysymys liittyy siihen kuinka suuri osa nuorista on vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tarkastelu koskee vuosia 2005–2014 ja pääasiassa vuonna 1987 syntynyttä kohorttia. Tutkimuksessa sovelletaan ns. trajektorianalyysiä nuorten työurapolkujen selvittämiseen.

Toteutus: Tutkimusrekisteriaineistolla tehtävä tilastollinen mallinnus, jossa lisäksi käytetään Tilastokeskuksen ammatti-, sosioekonominen asema- ja koulutustietoja.

Aikataulu: 2015–2018

Tekijät: Janne Salonen yhteistyössä TaY (Tapio Nummi, Pekka Virtanen, Antti Saloniemi ja Liudmila Lipiäinen.


Työolot, työura ja eläkkeelle siirtyminen

Tavoite: Tutkimushankkeessa selvitetään työolojen, yksilöllisten ja sosioekonomisten tekijöiden sekä työorganisaation ominaisuuksien vaikutusta työuran vakauteen ja eläkkeelle siirtymiseen.
Eläkkeelle siirtymistä tarkastellaan monipuolisesti sekä vanhuuseläkkeelle siirtymisen että varhaiseläkkeelle tai työttömyyteen päättyvän työuran näkökulmasta. Samoin työoloja tarkastellaan monipuolisesti. Eläketurvakeskus kokoaa hankkeen aikana aiheeseen liittyvää kotimaista asiantuntemusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa tuotettavaa tietoa hyödynnetään työurien ja eläkkeellesiirtymisiän kehityksen arvioinnissa.

Toteutus: Hankkeessa toteutetaan useita osatutkimuksia. Tutkimukset perustuvat ensisijaisesti Tilastokeskuksen keräämiin työolotutkimuksiin ja näihin liitettyihin rekisteritietoihin, jotka mahdollistavat työurien ja eläkkeelle siirtymisen seuraamisen.

Aikataulu: 2014–2019

Julkaisut: Noora Järnefelt, Riku Perhoniemi ja Pirjo Saari (2014) Työolot ja eläkeajatukset 2013. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2014.

Julkaisut: Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat– tutkimuksia työurien vakaudesta
ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Tekijät: Noora Järnefelt, Satu Nivalainen ja Mikko Laaksonen


Työurat ja eläketurvan riittävyys

Tavoite: Selvitetään työurien pituuden, ajoittumisen ja mahdollisten katkosten yhteyttä eläketurvan riittävyyteen. Erityisesti tarkastellaan sosioekonomisten ryhmien ja sukupuolen mukaisia eroja.

Toteutus: Hankkeessa toteutetaan useita osatutkimuksia. Tutkimukset perustuvat ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin ja Tilastokeskuksen tietoihin koulutuksesta, ammatista ja sosioekonomisesta asemasta.

Aikataulu: 2015–2019

Tekijät: Susan Kuivalainen, Kati Kuitto, Noora Järnefelt ja Satu Nivalainen


Vanhemmuus ja työurakatkot uran alkuvaiheen ansioriskeinä

Tavoite: Elinkaaren työura ja sen aikainen palkkakertymä vaikuttavat oleellisesti ansiosidonnaisen eläke-etuuden tasoon vanhuusiässä. Näin ollen myös työuran aikaisilla palkattomilla jaksoilla on merkitystä eläketurvan kertymisessä. Tässä hankkeessa tarkastellaan perhevapaiden vaikutuksia ura- ja palkkakehitykseen työuran alkuvaiheessa olevilla henkilöillä vuosina 2005–2015. Ensiksi analysoidaan kuvailevasti vanhempainvapaista johtuvien työurakatkosten yleisyyttä ja pituutta miehillä ja naisilla sekä eri ammatti- ja koulutusryhmissä. Toiseksi tarkastellaan erityisesti, kuinka vanhemmuus ja vanhempainvapaiden käyttö vaikuttaa työmarkkina-asemaan ja palkkakehitykseen miehillä ja naisilla.

Toteutus: ETK:n ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin perustuva otos vuosina 1967–1987 syntyneistä kohorteista. Menetelmänä käytetään trajektorianalyysiä, joka soveltuu toisaalta aineiston ryhmittelyyn ja toisaalta ryhmien sisäisten ilmiöiden mallintamiseen.

Tekijät: Kati Kuitto, Janne Salonen, Jan Helmdag (University of Greifswald)

Aikataulu: 2016–2019


WELTRANSIM-projekti

Tavoite: Selvittää väestön ikääntymisen tulonjakovaikutuksia ja sitä kuinka yhteiskuntien erilaiset hyvinvointimallit pyrkivät vaimentamaan niitä takaamalla hyvinvoinnin jakautumista yli elinkaaren (lapsuudesta vanhuusikään). Väestön ikääntyminen muuttaa tulonjakoa sekä julkisten resurssien että ajankäyttöä ikäryhmien välillä. Erilaiset hyvinvointimallit jakavat eri elinvaiheisiin liittyviä kustannuksia ja riskejä eri tavoin. WELTRANSIM-projektissa painotetaan erityisesti seuraavien seikkojen merkitystä:

1. Koulutuksen merkitys elinajan odotteen eroihin eri väestöryhmissä.

2. Mahdollisen sukupolvikonfliktin merkitystä poliittiselle paineelle siirtää julkisia resursseja nuo-rilta vanhoille.

3. Perherakenteen muutoksen vaikutusta syntyvyyteen ja tulonsiirtoihin ikäryhmien välillä.

4. Sekä Julkisten että yksityisten tulonsiirtojen merkitystä syntyvyyteen ja väestön ikääntymiseen.

Toteutus: Hyödynnetään olemassa olevia ikäryhmätilinpitoaineistoja sekä laajennetaan niiden kattavuutta tarkastelemaan eri ikäsidonnaisia tulonsiirtoja koulutuksen ja sukupuolen mukaan kansainvälisessä vertailuhankkeessa.

Aikataulu: 2015–2017

Tekijät:
Marja Riihelä (VATT) ja Risto Vaittinen (ETK)
Yhteistyötahot: VATT, Barcelonan yliopisto, Austrian Institute for Economic Reseaerch (WIFO)


Yritystason tekijöiden vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen

Tavoite: Työpaikoilla voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi ja myöhentämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan yritystason tekijöiden merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja kuntoutukseen ohjautumiseen. Tutkimuskysymyksinä ovat, onko työn-antajatason tekijöillä merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen kun yksilötason tekijät on huomioitu ja mitkä rekistereistä saatavilla olevat työnantajatasoa kuvaavat rakenteelliset piirteet mahdollisesti ovat yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen? Toteutus: Eläketurvakeskuksen rekisteritietoista poimitaan otos työpaikoista ja niiden työntekijöistä. Tiedot yhdistetään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä koskeviin tietoihin. Työpaikkatason tekijöiden yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen tarkastellaan monitasoanalyysin keinoin.
Aikataulu: 2017–2018

Tekijät:
Laaksonen Mikko, Liukko Jyri, Rantala Juha, Polvinen Anu, Kesälä Meeri, Varis Jarno, Kuivalai-nen