Tutkimusta eläkejärjestelmän taloudellisesta kestävyydestä

Eläketurvakeskus on tuottanut säännöllisesti tietoa eläkemenojen ja -maksujen sekä eläke-etuuksien tulevasta kehityksestä pitkän aikavälin suunnittelumallilla sekä eläkkeiden ELSI-mikrosimulointimallilla.

Ohjelmakaudella peruslaskelmien lisäksi malleilla tehdään erilaisia vaihtoehtolaskelmia esimerkiksi eläkevarojen tuottojen ja väestökehityksen vaikutuksista menojen ja maksujen kehitykseen.

Säännöllisten pitkän aikavälin laskelmien lisäksi tehdään vaikutusarvioita ehdotetuista muutoksista eläkejärjestelmään. Ohjelmakaudella parannetaan valmiuksia analysoida eläketurvan yhteyksiä sosiaaliturvan kokonaisuuteen ja julkiseen talouteen.

Monet eläketurvan rahoitukseen liittyvät haasteet ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia ilmiöitä. Ohjelmakaudella toteutetaan kansainvälisiä tarkasteluja eläketurvan rahoituksen kannalta keskeisistä kysymyksistä, kuten eläkevarojen ja sijoitustuottojen kehityksestä. Ohjelmakaudella tuotetaan tietoa automaattisista vakauttajista yhtenä keinona vahvistaa eläkejärjestelmien taloudellista kestävyyttä.

Käynnissä olevia hankkeita

Eläkemenot ja -maksut pitkällä aikavälillä

Tavoite: Arvioidaan lakisääteisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä yksityisalojen työeläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Toteutus: Menoja ja maksuja arvioidaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja sen avulla voidaan tehdä laskelmia eläkejärjestelmän ennuste- ja suunnittelutarpeisiin.

Aikataulu: Jatkuva. Tuorein raportti ilmestyi keväällä 2019.

Tekijät: Kaarlo Reipas, Mikko Sankala, Heikki Tikanmäki

Julkaisut: Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat

Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä

Tavoite: Artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan työeläkejärjestelmän varojen sijoittamista eläkkeiden rahoituksen, tuottojen ja sijoitusjakaumien historian, sijoittamisen sääntelyn, käytännön sijoittamisen, valvonnan sekä riskienhallinnan ja järjestelmän arvioinnin näkökulmista. Kirjoittajina työeläkejärjestelmän ja sijoitustoiminnan asiantuntijoita. Täydentää eläkevarojen ja niiden sijoittamiseen liittyvän tutkimuksen kokonaisuutta.

Toteutus: Artikkelikokoelma

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Kaikkiaan yksitoista kirjoittajaa. Kirjan toimittajia ovat ETK:sta Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen.