Tutkimusta eläkejärjestelmän taloudellisesta kestävyydestä

Eläkejärjestelmän menojen ja maksujen kehityksen seuraaminen on olennaista taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kestävyyden näkökulmasta. Eläketurvakeskus tuottaa säännöllisesti ennakoivaa tietoa eläkemenojen, -maksujen ja -etuuksien tulevasta kehityksestä. Arvioissa huomioidaan muun muassa työllisyyden ja eläkkeellesiirtymisiän muutosten vaikutuksia menojen ja maksujen kehitykseen.

Eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä arvioidessa eläkejärjestelmä nähdään osana ikäryhmien välistä tulonsiirtojärjestelmää ja julkisen talouden kestävyyttä. Tutkimuksessa arvioidaan eri ikäryhmien kulutuksen ja työntarjonnan muutoksia suhteessa verotuksen ja eläketurvan muutoksiin. Osana kestävyysanalyysia tuotetaan tietoa erilaisten kokonaistaloudellisten häiriöiden lyhyt- ja pitkäkestoisista vaikutuksista eläkejärjestelmälle.

Käynnissä olevia hankkeita

Eläkemenot ja -maksut pitkällä aikavälillä

Tavoite: Arvioidaan lakisääteisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä yksityisalojen työeläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Toteutus: Menoja ja maksuja arvioidaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja sen avulla voidaan tehdä laskelmia eläkejärjestelmän ennuste- ja suunnittelutarpeisiin.

Aikataulu: Jatkuva. Tuorein raportti 2016, seuraava julkaistaan vuonna 2019.

Tekijät: Kaarlo Reipas, Mikko Sankala, Heikki Tikanmäki

Julkaisut: Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat

Eläkevarat ja riskien jako työeläkejärjestelmässä

Tavoite: Tutkimuksessa havainnollistetaan, mitä Kanadan ja Ruotsin lakisääteisten eläkejärjestelmien ja Tanskan ja Hollannin työmarkkinaeläkkeiden ajatusten soveltaminen Suomen työeläkejärjestelmässä aiheuttaisi.

Toteutus: Tutkimus perustuu suurelta osin simulointeihin sijoitustuotoista ja vaihtoehtoisten riskienjakosääntöjen vaikutuksista eläkemaksuihin, -etuuksiin ja eri sukupolvien asemaan.

Aikataulu: 2018–2019

Tekijät: Jukka Lassila (ETLA), Tarmo Valkonen (ETLA), Eija Kauppi (ETLA)