Tutkimusta eläkejärjestelmän taloudellisesta kestävyydestä

Eläkejärjestelmän menojen ja maksujen kehityksen seuraaminen on olennaista taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kestävyyden näkökulmasta. Eläketurvakeskus tuottaa säännöllisesti ennakoivaa tietoa eläkemenojen, -maksujen ja -etuuksien tulevasta kehityksestä. Arvioissa huomioidaan muun muassa työllisyyden ja eläkkeellesiirtymisiän muutosten vaikutuksia menojen ja maksujen kehitykseen.

Eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä arvioidessa eläkejärjestelmä nähdään osana ikäryhmien välistä tulonsiirtojärjestelmää ja julkisen talouden kestävyyttä. Tutkimuksessa arvioidaan eri ikäryhmien kulutuksen ja työntarjonnan muutoksia suhteessa verotuksen ja eläketurvan muutoksiin. Osana kestävyysanalyysia tuotetaan tietoa erilaisten kokonaistaloudellisten häiriöiden lyhyt- ja pitkäkestoisista vaikutuksista eläkejärjestelmälle.

Käynnissä olevia hankkeita

Eläkemenot ja -maksut pitkällä aikavälillä

Tavoite: Arvioidaan lakisääteisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä yksityisalojen työeläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Toteutus: Menoja ja maksuja arvioidaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Malli jäljittelee lakisääteisen eläkejärjestelmän toimintaa ja sen avulla voidaan tehdä laskelmia eläkejärjestelmän ennuste- ja suunnittelutarpeisiin.

Aikataulu: Jatkuva. Tuorein raportti ilmestyi keväällä 2019.

Tekijät: Kaarlo Reipas, Mikko Sankala, Heikki Tikanmäki

Julkaisut: Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat

Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä

Tavoite: Artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan työeläkejärjestelmän varojen sijoittamista eläkkeiden rahoituksen, tuottojen ja sijoitusjakaumien historian, sijoittamisen sääntelyn, käytännön sijoittamisen, valvonnan sekä riskienhallinnan ja järjestelmän arvioinnin näkökulmista. Kirjoittajina työeläkejärjestelmän ja sijoitustoiminnan asiantuntijoita. Täydentää eläkevarojen ja niiden sijoittamiseen liittyvän tutkimuksen kokonaisuutta.

Toteutus: Artikkelikokoelma

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Kaikkiaan yksitoista kirjoittajaa. Kirjan toimittajia ovat ETK:sta Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen.