Työeläkkeiden rahoitustilastot

Suomessa lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa jakojärjestelmällä eli kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Osa eläkkeistä rahoitetaan osittain rahastoivan periaatteen mukaan käyttämällä niihin sekä työeläkemaksuja että aiemmin kerättyjä rahastoja.

Alustavan tilaston mukaan työeläkejärjestelmän eläkevarat pienenivät vuoden 2018 aikana 6 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 196 miljardia euroa. Huonosta sijoitusvuodesta johtuen sijoitustuotot olivat -4.3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 27,8 miljardia euroa ja työeläkemaksuja kerättiin 22,3 miljardia euroa.

Alustavan tilaston mukaan eläkevarojen määrä pieneni vuoden 2018 aikana 6 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 196 miljardia euroa. Huonosta sijoitusvuodesta johtuen sijoitustuotot olivat -4.3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 27,8 miljardia euroa ja työeläkemaksuja kerättiin 22,3 miljardia euroa.

Eläkevarat sisältää kaiken työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta, jota oli vuoden lopussa 193,4 miljardia euroa.

Eläketurvakeskus kokoaa aikasarjoja eläkelaitosten tilinpäätöksistä. Eläkelaitokset ilmoittavat myös tietoja eläkkeiden kustannustenjakoa varten.  Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät taulukot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannassa. Tämän lisäksi eläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastotietoja esitetään Eläketurvakeskuksen tilastoja -julkaisusarjassa sekä julkaisuna että pdf-muodossa.

Eläkevarat ja rahavirrat

Eläkevarat ja rahavirrat -taulukoissa tarkastellaan työeläkejärjestelmän rahoitusjärjestelmää vuodesta 2007 alkaen. Taulukot sisältävät lukuja eläkevaroista, vakuutusmaksuista, työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksuista, siirroista, valtion osuuksista, maksetuista korvauksista, kokonaisliikekuluista ja sijoitustuotoista.  TyEL- ja MEL-rahoitusjärjestelmää on tarkemmalla tasolla omissa taulukoissaan.

Alustava työeläkerahavirta 2018 Mrd. € Yksityinen Julkinen Yhteensä
Eläkevarat 31.12.2017 128 75 202
Työeläkemaksut 15,6 6,6 22,3
 – josta rahastoon 2,7 0,0 2,7
TVR-maksu 0,4 0,1 0,6
Valtion osuudet 1,0 2,8 3,8
Maksetut eläkkeet -17,5 -10,2 -27,8
 – josta rahastosta -3,6 -0,8 -4,4
Toimintakulut -0,4 -0,1 -0,5
Sijoitusten tuotot -2,0 -2,3 -4,3
Eläkevarat 31.12.2018 124 72 196

Tilinpäätöslukuja

Eläkelaitosten tilinpäätöslukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja maksutulosta, sijoitustuotoista, maksetuista korvauksista, hoitokuluista, eläkevaroista ja vakavaraisuudesta.
Kuvia taulukoiden luvuista on Kustannustenjako kuvina-osiossa.

Kustannustenjakolukuja

Eläkelaitosten kustannustenjakolukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja eläkemenosta ja vastuuvelasta.

Aikasarjat

Tilastotietokannassa on yksityisen ja julkisen alan eläkelaitosten toiminnasta liittyviä aikasarjoja vuodesta 1962 alkaen maksetuista korvauksista, maksutulosta, eläkevaroista, palkkasummista ja eläkelaitosten lukumääristä

Yritysten työeläkemaksut

Yritysten työeläkemaksut -julkaisussa on tietoa yritysten lukumääristä, TyEL:n mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista ja vakuutusmaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuista yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastotietokannassa luvut on vuodesta 2008 alkaen ja paperijulkaisu vuodelta 1992.

Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta

Tilastoon on koottu työeläkkeiden rahoitukseen, eläkevaroihin ja maksettuihin eläkkeisiin liittyviä keskeisimpiä tilastolukuja. Tilasto on luokiteltu eri eläkelakien mukaista toimintaa hoitavien eläkelaitostyyppien mukaan. Tilasto julkaistaan vuosittain syyskuun lopussa pdf-muodossa.

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu käsitellään pääpiirteittäin yksityisen ja julkisen alan työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Julkaisun liitteeseen on lisäksi koottu muutaman vuoden aikasarjat keskeisimmistä työeläkkeiden rahoitusta kuvaavista tilastoluvuista.

Vuosittain ilmestyvässä tilastoraportissa käsitellään pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: