Työeläkkeiden rahoitustilastot

Suomessa lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa jakojärjestelmällä eli kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Osa eläkkeistä rahoitetaan osittain rahastoivan periaatteen mukaan käyttämällä niihin sekä työeläkemaksuja että aiemmin kerättyjä rahastoja.

Vuoden 2019 alustava työelakerahavirta

Tarkastele työeläkkeiden rahavirtoja visualisoinnissa

Eläkevarojen määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 22 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 218 miljardia euroa. Hyvän sijoitusvuoden takia sijoitustuotot olivat 24,1 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 28,8 miljardia euroa ja työeläkemaksuja kerättiin 23,0 miljardia euroa. Luvut tarkentuvat kesäkuussa, kun kaikkien eläkelaitosten tilinpäätösluvut on saatu koottua.

Eläkevarat sisältävät kaiken työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta, jota oli vuoden lopussa 215 miljardia euroa.

ALUSTAVA TYÖELÄKERAHAVIRTA 2019 MRD. € YKSITYINEN JULKINEN YHTEENSÄ
Eläkevarat 31.12.2018 124 72 196
Työeläkemaksut 16,1 6,9 23,0
– josta rahastoon 2,7 0,0 2,7
TR-osuus 0,5 0,1 0,6
Valtion osuudet 1,0 2,9 3,9
Maksetut eläkkeet -18,3 -10,5 -28,8
– josta rahastosta -3,8 -0,7 -4,5
Toimintakulut -0,4 -0,1 -0,5
Sijoitusten tuotot 14,7 9,4 24,1
Eläkevarat 31.12.2019 138 80 218

Eläketurvakeskus kokoaa aikasarjoja eläkelaitosten tilinpäätöksistä. Eläkelaitokset ilmoittavat myös tietoja eläkkeiden kustannustenjakoa varten.  Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät taulukot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannassa. Tämän lisäksi eläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastotietoja esitetään Eläketurvakeskuksen tilastoja -julkaisusarjassa sekä julkaisuna että pdf-muodossa.

Eläkevarat ja rahavirrat

Eläkevarat ja rahavirrat -taulukoissa tarkastellaan työeläkejärjestelmän rahoitusjärjestelmää vuodesta 2007 alkaen. Taulukot sisältävät lukuja eläkevaroista, vakuutusmaksuista, työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksuista, siirroista, valtion osuuksista, maksetuista korvauksista, kokonaisliikekuluista ja sijoitustuotoista.  TyEL- ja MEL-rahoitusjärjestelmää on tarkemmalla tasolla omissa taulukoissaan.

Tilinpäätöslukuja

Eläkelaitosten tilinpäätöslukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja maksutulosta, sijoitustuotoista, maksetuista korvauksista, hoitokuluista, eläkevaroista ja vakavaraisuudesta. Kuvia taulukoiden luvuista on Kustannustenjako kuvina-osiossa.

Kustannustenjakolukuja

Eläkelaitosten kustannustenjakolukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja eläkemenosta ja vastuuvelasta.

Aikasarjat

Tilastotietokannassa on yksityisen ja julkisen alan eläkelaitosten toiminnasta liittyviä aikasarjoja vuodesta 1962 alkaen maksetuista korvauksista, maksutulosta, eläkevaroista, palkkasummista ja eläkelaitosten lukumääristä

Yritysten työeläkemaksut

Yritysten työeläkemaksut -julkaisussa on tietoa yritysten lukumääristä, TyEL:n mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista ja vakuutusmaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuista yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastotietokannassa luvut on vuodesta 2008 alkaen ja paperijulkaisu vuodelta 1992.

Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta

Tilastoon on koottu työeläkkeiden rahoitukseen, eläkevaroihin ja maksettuihin eläkkeisiin liittyviä keskeisimpiä tilastolukuja. Tilasto on luokiteltu eri eläkelakien mukaista toimintaa hoitavien eläkelaitostyyppien mukaan. Tilasto julkaistaan vuosittain syyskuun lopussa pdf-muodossa.

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu käsitellään pääpiirteittäin yksityisen ja julkisen alan työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Julkaisun liitteeseen on lisäksi koottu muutaman vuoden aikasarjat keskeisimmistä työeläkkeiden rahoitusta kuvaavista tilastoluvuista.

Vuosittain ilmestyvässä tilastoraportissa käsitellään pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: