Kanadas pensionssystem i korthet

Lagstadgade pensionssystem

Kanadas pensionssystem består av arbetspensionssystemet (Canada Pension Plan) samt folkpensionssystemet (Old Age Security). Quebec har ett eget separat arbetspensionssystem (Quebec Pension Plan).

Arbetspensionen omfattar alla löntagare och företagare från och med 18 års ålder (eller från början av år 1966) till och med pensioneringen eller till och med 70 års ålder. Försäkringsavgifter betalas för årsinkomster som ligger mellan en undre och en övre gräns (3500 – 48 300 dollar år 2011).

Från folkpensionssystemet betalar man bara ålderspensioner till personer som uppfyller vissa bosättningskrav.

Tilläggspensionsskydd

Det registrerade pensionsskyddet på arbetsmarknaden (Registered Pension Plans, RPP) omfattar under 40 % av de anställda. På den offentliga sektorn omfattas över 80 procent av de anställda av tilläggspensionsskyddet, men på den privata sektorn bara en fjärdedel av de anställda.  Majoriteten är medlemmar av förmånsbaserade system.

Utöver det registrerade tilläggspensionsskyddet kan arbetsgivaren teckna en pensionsförsäkring som baserar sig på företagets vinster (Deferred Profit-Sharing Plans, DPSP). Arbetsgivaren kan också teckna en gruppensionsförsäkring (Group Registered Retirement Savings Plans, GRRSP).

Individuell tilläggspension, registrerad individuell pensionsförsäkring (Registered Retirement Savings Plans, RRSP) har utvecklats till en betydande form av tilläggspensionssparande.

Hur pensionen bestäms

I arbetspensionssystemet uppstår pensionsrätt redan på basis av en betald försäkringsavgift. I Quebecs pensionssystem måste försäkringsavgifterna vara betalda för minst ett år.

Arbetspensionen är 25 % av de genomsnittliga inkomsterna från hela yrkesbanan. Full pension år 2011 är 960 CAD/mån.

I folkpensionssystemet krävs minst 10 års försäkringstid och vid utbetalning till utlandet minst 20 år efter 18 års ålder. På basis av överenskommelsen om social trygghet mellan Kanada och Finland kan bosättningstid i Finland ändå räknas till godo om bosättningstiden i Kanada är minst 3 år. Folkpensionen bestäms i relation till bosättningstiden och man har rätt till full pension när man har bott i Kanada i 40 år.

Ålderspension

Arbetspensionens allmänna pensionsålder är 65 år. Pensionen kan också tas ut i förtid vid 60-64 års ålder, och då är förtidsminskningen 0,5 % /mån. Det är också möjligt att skjuta upp pensionen, och då beräknas en uppskovsförhöjning på 0,5 % /mån på pensionen som inleds vid 65-70 års ålder.

Pensionsåldern för folkpension är 65 år. Det är inte möjligt att ta ut folkpension i förtid.

Invalidpension

Enligt Kanadas arbetspensionssystem kan invalidpension beviljas om arbetsoförmågan är allvarlig och långvarig. Kriterierna är att den försäkrade inte är kapabel att arbeta i något yrke, arbetsoförmågan förväntas vara permanent eller leda till döden. Försäkringsavgifter ska ha betalats i fyra år under de föregående sex åren eller i tre års tid av sex år om försäkringsavgifter betalats i minst 25 år.

I Quebecs system ska försäkringsavgifter ha betalats för minst 2/3 eller 5/10 av de senaste åren eller avgifterna ska ha betalats för minst hälften av försäkringstiden, ändå i minst två år.

Familjepension

Efterlevandepension betalas till makar och sambor. Till sambor beviljas pension efter att man bott ett år ihop (också till personer av samma kön). Barnpension betalas till under 18-årigt barn som varit i förmånslåtarens vårdnad eller till barn under 25 år som studerar på heltid.

Finansiering

Arbetspension: den anställdas avgift enligt både Kanadas och Quebecs system är 4,95 % av lönen och arbetsgivarens 4,95 % av lönen. Avgifterna betalas av årsinkomster som är $ 3 500-48 300 (år 2011). Företagarens avgift är 9,9 % av nettoinkomsterna.

Folkpensionen finansieras med statens skattemedel.

Administration

För administrationen av Kanadas lagstadgade pensionssystem svarar socialministeriet Human Resources and Social Development. För verkställandet svarar Service Canada och för internationella ärenden svarar Service Canada International Operations Division.

Quebec har ett eget arbetspensionssystem, och det administreras av provinsens pensionsanstalt Régie des rentes du Québec. Fungerar även som förbindelseorgan i ärenden om överenskommelse om social trygghet.

Principen om sista försäkrare är i bruk, vilket betyder att de som omfattats av både Kanadas och Quebecs arbetspensionssystem får pensionen som tillväxt i båda systemen utbetald från det system av vilket den försäkrade senast omfattats. Det utbetalande systemet fakturerar det andra pensionssystemet för de andelar som det betalat ut i det andra systemets ställe.

Läs mer:

Länkar: