Vuoden 2017 työeläkeuudistus

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK pääsivät sopimukseen työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista 26.9.2014. Neuvotteluissa olivat pöydällä mm. ikärajat, varhaiseläkkeet sekä eläkkeen määräytymisen muut yksityiskohdat. Uudistusta edelsi Jukka Pekkarisen vetämän asiantuntijatyöryhmän työ, joka valmistui syksyllä 2013. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.9.2015 ja se hyväksyttiin marraskuussa 2015. Tasavallan presidentti vahvisti lait tammikuussa 2016. Uudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt allekirjoittivat 11.6.2019 sopimuksen vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista. Keskusjärjestöt ovat sopineet mm. perhe-eläkkeiden kehittämiseen ja lisäpäiväoikeuteen liittyvistä asioista sekä erilaisten selvitysten tekemisestä (mm. työkyvyttömyyseläkkeiden kehitys, kuntoutuksen toiminta, työeläkerahastointi).

Uudistuksen tavoite

Uudistuksella on haluttu turvata työeläkkeiden kestävä rahoitus sekä varmistaa riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Eläketurvan kestävyys turvataan myöhentämällä keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää. Tavoitteena on eläkkeellesiirtymisiän odotteen nostaminen 62,4 vuoteen. Yksi uudistuksen konkreettinen tavoite oli myös pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta yhdellä prosenttiyksiköllä pidentämällä työuria. Näin on myös mahdollista nostaa eläketurvan tasoa.

Etuuksiin tehdyt muutokset

Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät muutokset

Kansaneläkkeen muutokset

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI