Blogilistaus

Pääosa työeläkkeestä kertyy työstä. Eläkettä kertyy myös ansiosidonnaisilta sosiaalietuusjaksoilta, kuten työttömyys- ja vanhempainpäivärahakausilta sekä suoritetuista tutkinnoista. Työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy lisäksi ns. tulevan ajan karttuma. Eläkkeeseen saa myös lykkäyskorotuksen, jos jatkaa työskentelyä yli alimman vanhuuseläkeikänsä.

Vuonna 2021 alkoi lähes 54 000 vanhuuseläkettä. Heistä suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 60 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeen kautta siirtyi 19 ja osittaisen vanhuuseläkkeen kautta 18 prosenttia. Kaksi prosenttia oli työttömyysturvan lisäpäivillä ennen siirtymistä vanhuuseläkkeelle.

Ryhmien keskimääräisissä eläkkeissä oli suuria eroja. Keskimääräinen vanhuuseläke oli korkein osittaisen vanhuuseläkkeen kautta eläköityneillä. Työttömyysturvan lisäpäiviltä ja täydeltä työkyvyttömyyseläkkeeltä siirtyneillä vanhuuseläke jäi selvästi muita ryhmiä alhaisemmaksi.

Suuria eroja eläkekertymissä jo ennen vuotta 2005

Ennen vuotta 2005 kertyneen eläkkeen määrä vaihteli huomattavasti eri reittejä vanhuuseläkkeelle siirtyneillä.

Määrä oli selvästi korkein osittaiselta vanhuuseläkkeeltä siirtyneillä (1 071 €/kk). Suoraan vanhuuseläkkeelle ja osatyökyvyttömyyseläkkeeltä siirtyneillä oli eläkettä karttunut tuossa vaiheessa keskimäärin noin 900 euroa kuukaudessa.

Sen sijaan työttömyysturvan lisäpäiviltä ja täydeltä työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneillä oli kertynyt eläkettä selvästi vähemmän. Tämä viittaa siihen, että heillä oli jo ennen vuotta 2005 keskimäärin alhaisempi ansiotaso tai katkonaisempi ja lyhyempi työura. Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneilla puolestaan näyttää työura olleen tällöin hyvällä mallilla.

Vuodesta 2005 lähtien eläkettä oli kertynyt ansiotyön perusteella jokseenkin saman verran suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneillä kuin osittaiselta vanhuuseläkkeeltä siirtyneillä. Muissa ryhmissä työansioihin perustuva eläkekarttuma vuoden 2005 jälkeen jäi selvästi alhaisemmaksi.

Työttömyysjaksojen eläkekertymällä selvä merkitys työttömille

Eläkettä kertyy myös ansiosidonnaisilta työttömyyspäivärahajaksoilta. Tämän merkitys oli tietysti suuri työttömyysturvan lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle siirtyneillä. Määrä oli keskimäärin 137 euroa kuukaudessa.

Myös muita reittejä vanhuuseläkkeelle siirtyneillä oli työhistoriassa työttömyysjaksoja.

Muiden sosiaalietuuksien ajalta kertyvä eläke vielä pieni

Eläkettä kertyy myös vanhempainpäivärahakausilta sekä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidosta ja suoritetusta tutkinnosta. Näiltä ajoilta ja tutkinnoista kertyneiden eläkkeiden määrä oli vielä pieni, keskimäärin noin 10 euroa kuukaudessa.

Tämä on luonnollista, sillä vuonna 2021 vanhuuseläkkeelle siirtyneet olivat vuoden 2005 eläkeuudistuksen tullessa voimaan 45–50-vuotiaita. Jatkossa näiltä jaksoilta kertyneen eläkkeen merkitys tulee kasvamaan, kun nuoremmat ikäryhmät ovat ehtineet kartuttaa eläkettä lapsen hoidon ajalta ja tutkinnoista.

Tulevan ajan karttuma huomattava työkyvyttömyyseläkkeeltä siirtyneillä

Työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy karttumaa ns. tulevan ajan perusteella. Se korvaa työkyvyttömyyden vuoksi pois jääviä työansioita vanhuuseläkeikään asti. Sen merkitys työkyvyttömille oli suuri. Se oli täydeltä työkyvyttömyyseläkkeeltä siirtyneillä keskimäärin 290 euroa kuukaudessa ja osaeläkkeeltä siirtyneillä 219 euroa. Ero selittyy pääosin sillä, että osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirrytään keskimäärin myöhemmin kuin täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Osittaiselta vanhuuseläkkeeltä siirtyneet eivät lykkää eläkettä muita enemmän

Eläkkeeseen saa lykkäyskorotuksen, jos siirtää vanhuuseläkkeelle jäämisen yli oman eläkeikänsä. Tämä korotus oli osittaiselta vanhuuseläkkeeltä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneillä keskimäärin hieman alhaisempi verrattuna suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneisiin.

Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneet eivät siis lykänneet vanhuuseläkkeelle siirtymistään yli vanhuuseläkeikäänsä sen enempää kuin suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneet. Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneet saavat lykkäyskorotuksen vain varhentamattomaan osaan eläkettään. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi myös ottaa lykättynä, jolloin siihen saa lykkäyskorotuksen.

Aiheesta muualla:
Mistä vuonna 2021 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat? Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2022 (Julkari.fi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.