Ajankohtaislistaus
6.9.2022

Enemmistö vanhuuseläkeläisistä kokee taloudellisen tilanteensa säilyneen hyvänä vuosien 2017 ja 2020 välillä, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta. Kuitenkin noin viidenneksellä vanhuuseläkeläisistä on pitkittyneitä toimeentulovaikeuksia.

Valtaosa vanhuuseläkeläisistä koki toimeentulonsa helpoksi sekä vuonna 2017 että 2020. Tavanomaisten menojen kattamisen koki helpoksi lähes 60 prosenttia, terveysmenojen lähes 70 prosenttia ja asumismenojen lähes kolme neljäsosaa vanhuuseläkeläisistä. Lisäksi toimeentulo muuttui helpoksi 15 prosentilla vastaajista.

Tavanomaisten menojen kattamisen vaikeus tai helppous vuosina 2017 ja 2020, prosenttia. Noin 23 prosentille vastaajista tavanomaisten menojen kattaminen oli vaikeaa molempina vuosina. 4 prosentille se muuttui vaikeaksi ja 15 prosentille helpoksi. Noin 60 prosenttia oli sitä mieltä, että menojen kattaminen oli helppoa kumpanakin vuonna.

Kuitenkin vaikeuksia tavanomaisissa menoissa koki yli viidennes, terveysmenoissa 15 prosenttia ja asumismenoissa reilu kymmenes vastaajista kumpanakin vuonna. Lisäksi alle viidennekselle ei jäänyt rahaa välttämättömien menojen jälkeen.

– Viime aikoina kiihtynyt hintojen nousu vaikuttaa myös eläkeläisten toimeentuloon, erityisesti heillä, joilla taloudellinen tilanne on heikompi ja liikkumavara vähäistä, erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Tutkimus perustuu seuranta-aineistoon, jonka avulla noin 1 400 vanhuuseläkeläisen toimeentulokokemuksia on voitu tarkastella ensi kertaa kahtena ajankohtana.

Vanhuuseläkeläiset kokivat taloustilanteensa parantuneen hieman

Tutkimuksen mukaan vanhuuseläkeläisten kokemukset toimeentulosta ovat melko pysyviä. Jos kokemukset muuttuivat tutkimusjakson aikana, ne muuttuivat useammin parempaan kuin heikompaan suuntaan.

–  Taloudellisen tilanteen koettiin parantuneen hieman vuosien 2017 ja 2020 välillä. Heikommin toimeentulevat ryhmät kokivat muutoksia toimeentulossa muita useammin. Tämä voi kertoa kapeasta taloudellisesta liikkumavarasta, jossa pienetkin muutokset menoissa tai tuloissa voivat heijastua helposti kokemuksiin, Palomäki arvioi.

Taloudellinen tyytyväisyys asteikolla 1–10 vuosina 2017 ja 2020, prosenttia. Taloudellinen tyytyväisyys on hieman parantunut vuodesta 2017 vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2020 lähes 30 prosenttia vastaajista antoi taloustilanteestaan arvion 8, kun saman arvion antoi noin neljännes vuonna 2017. Arvion 7 antoi kumpanakin vuonna hieman alle viidennes vastaajista. Erityisesti korkeiden arvioiden (8–10) osuus on kasvanut.

Vuokralla asuvista jopa puolella pitkittyneitä talousvaikeuksia

Talousvaikeuksien pitkittyminen on keskimääräistä yleisempää pienempituloisilla, vuokralla asuvilla, terveytensä huonoksi kokevilla ja yksin asuvilla.

– Esimerkiksi vuokralla asuvista ja terveytensä heikoksi kokevista noin puolella oli pitkittyneitä vaikeuksia saada rahat riittämään tavanomaisiin menoihin kumpanakin vuonna, tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Koronapandemia heikensi vain harvan vanhuuseläkeläisen toimeentuloa

Tutkimukseen syksyllä 2020 vastanneista vain 7 prosenttia koki koronapandemian heikentäneen toimeentuloaan.

– Kaikki vanhuuseläkeläiset huomioiden pandemian vaikutukset taloudelliseen tyytyväisyyteen näyttävät jääneen melko vähäisiksi, Liisa-Maria Palomäki toteaa.

Kaikkiaan seurantatutkimus tuo esiin sen, että vanhuuseläkeläisten aiempi elämänkulku heijastuu eläkeajan toimeentulokokemuksiin.

– Työuran aikana karttunut korkeampi eläke ja omistusasuminen ovat resursseja, jotka näkyvät pysyvämpänä taloudellisena hyvinvointina eläkeaikana, Susan Kuivalainen sanoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin noin 1 400 vanhuuseläkeläisen toimeentulokokemuksia ja niiden kehitystä vuosina 2017 ja 2020. Vastaajat olivat 63–85-vuotiaita vuonna 2017.

Tutkimusjulkaisu: Seurantatutkimus vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksista 2017–2020

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.