Tillbaka till Aktuellt
6.9.2022

Majoriteten av ålderspensionstagarna upplever att deras ekonomiska situation hållits god mellan åren 2017 och 2020, framgår det i Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning. Ändå har ungefär en femtedel av ålderspensionstagarna utdragna ekonomiska svårigheter.

En majoritet av ålderspensionstagarna upplevde sin ekonomiska försörjning som lätt både år 2017 och 2020. Av ålderspensionstagarna upplevde nära 60 procent att det var lätt att täcka vanliga utgifter, nära 70 procent att det var lätt att täcka hälsovårdsutgifter och nära tre fjärdedelar att det var lätt att täcka boendeutgifter. Dessutom ändrades försörjningen till att bli lätt hos 15 procent av svararna.

Lätthet eller svårighet att täcka vanliga utgifter åren 2017 och 2020, procent. Cirka 23 procent av svararna hade svårt att täcka vanliga utgifter båda åren. För 4 procent blev det svårare och för 15 procent lättare. Cirka 60 procent var av åsikten att det var lätt att täcka utgifterna båda åren.

Ändå upplevde över en femtedel av svararna båda åren svårigheter med vanliga utgifter, 15 procent med hälsovårdsutgifter och drygt en tiondedel med boendeutgifter. Dessutom lämnade inte pengar över efter nödvändiga utgifter för under en femtedel av svararna. 

– De snabbt stigande priserna under den senaste tiden inverkar också på pensionärernas försörjning, speciellt hos dem som har en svagare ekonomisk situation och mindre spelrum, säger specialforskare Liisa-Maria Palomäki från Pensionsskyddscentralen.  

Undersökningen grundar sig på uppföljningsmaterial med hjälp av vilket uppleverlserna om försörjning för ca 1 400 ålderspensionstagare för första gången har kunnat granskats under två tidpunkter.

Ålderspensionstagarna upplevde att den ekonomiska situationen förbättrats en aning

Enligt undersökningen är ålderspensionstagarnas upplevelser av försörjning rätt så bestående. Om de ändrades under undersökningsperioden ändrades de ofta till att bli bättre än att bli svagare.  

–  Den ekonomiska situationen upplevdes ha förbättrats en aning mellan åren 2017 och 2020. De grupper som klarade försörjningen svagast upplevde förändringar i sin försörjning mer ofta än andra.  Det här kan tala om ett snävt ekonomiskt spelrum i vilket också små förändringar i utgifterna eller inkomsterna lätt kan återspeglas i det upplevda, bedömer Palomäki.

Ekonomisk tillfredsställelse på skalan 1–10 åren 2017 och 2020, procent. Den ekonomiska tillfredställelsen har förbättrats en aning från år 2017 till år 2020. År 2020 bedömde nära 30 procent av svararna den ekonomiska försörjningen till 8, när cirka en fjärdedel gav samma bedömning år 2017. Båda åren gav lite under en femtedel av svararna bedömningen 7. Speciellt har andelarna för de höga bedömningarna (8–10) ökat.

Av dem som bor på hyra har till och med hälften utdragna ekonomiska svårigheter

Utdragna ekonomiska svårigheter är i snitt vanligare hos låginkomsttagare, hos dem som bor på hyra, hos dem som upplever sin hälsa som svag och hos dem som bor ensamma.

– Till exempel av dem som bodde på hyra och dem som upplevde sin hälsa som svag hade cirka hälften utdragna svårigheter att få pengarna att räcka till för vanliga utgifter båda åren, säger Susan Kuivalainen, chef för forskningsavdelningen på Pensionsskyddscentralen.  

Coronapandemin försvagade försörjningen endast för få ålderspensionstagare

Av dem som svarade på undersökningen hösten 2020 upplevde bara 7 procent att coronapandemin försvagat försörjningen.

– Med beaktande av samtliga ålderspensionstagare ser pandemin ut att ha inverkat rätt så lite på den ekonomiska tillfredsställelsen, konstaterar Liisa-Maria Palomäki. 

Den uppföljande undersökningen för i det stora hela fram att ålderspensionstagarnas tidigare levnadslopp återspeglas i upplevelserna om försörjning under pensionstiden.  

– Högre pensionsintjänande under arbetslivet och ägarboende är resurser som framträder som stabilare ekonomiskt välmående under pensionstiden, säger Susan Kuivalainen. 

I undersökningen studerades ca 1 400 ålderspensionstagares upplevelser av försörjning och hur de utvecklades åren 2017 och 2020. Svararna var i åldern 63–85 år under år 2017. 

Forskningspublikationen: Seurantatutkimus vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksista 2017–2020 (Uppföljande undersökning av ålderspensionstagares upplevelser av försörjning)

Bild: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.