Ajankohtaislistaus
28.2.2022

Lähes kolme neljästä työnantajasta katsoo, että työpaikan tyypillisissä töissä voi jatkaa 65-vuotiaaksi. Enemmistö työnantajista ei kuitenkaan usko työurien pitenevän omalla työpaikallaan, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) uusi tutkimus.

Työnantajien asenne vanhempia työntekijöitä kohtaan on muuttunut aikaisempaa myönteisemmäksi. Jo yli 70 prosenttia työnantajista uskoo, että useimmissa työtehtävissä työntekijä voi jatkaa 65-vuotiaaksi asti. Vielä 2000-luvun alkupuolella tätä mieltä oli noin puolet työnantajista.

ETK:n erikoistutkija Noora Järnefelt pitää työnantajien asennemuutosta merkittävänä. Syitä muutokseen on useita. Yksi niistä on eläkeikä.

– Työnantajien käsitys sopivasta eläkeiästä näyttää seuraavan vanhuuseläkkeen ikärajojen nousua. 65 vuoden ikärajaa piti vuonna 2021 sopivana useampi työnantaja kuin 62 vuoden ikärajaa vuonna 2004, Järnefelt kertoo.

Eläkeiän lisäksi työnantajien asenteisiin vaikuttaa väestön ikääntyminen.

– Vuonna 2000 Suomen työpaikoilla ahersi noin 250 000 yli 55-vuotiasta. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin heitä on jo lähes 600 000.

Järnefeltin mukaan myös laaja varhaiseläkejärjestelmä vaikutti aikaisemmin ihmisten käsityksiin siitä, minkä ikäinen työntekijä sopii työelämään.

Yli 70 prosenttia työnantajista uskoo, että useimmissa työtehtävissä työntekijä voi jatkaa 65-vuotiaaksi. 2000-luvun alkupuolella tätä mieltä oli noin puolet työnantajista.

Toimialojen välillä on suuria eroja

Esimerkiksi informaatio- ja viestintäalan ja liike-elämän palvelujen työnantajista yli 80 prosenttia on täysin tai melko samaa mieltä, että heidän työtehtävissään voi jatkaa 65 vuoden ikään asti.

Suurin asennemuutos on tapahtunut sosiaali- ja terveysalalla. Vuonna 2011 vain 41 prosenttia sosiaali- ja terveysalan työnantajista katsoi, että työtehtävissä voi jatkaa 65-vuotiaaksi. Vuonna 2021 näin ajattelevien osuus oli noussut 75 prosenttiin.

Noin kolmasosa työnantajista pitää 65 vuoden ikärajaa silti liian korkeana.

–  Esimerkiksi rakennusalalla vain reilu 40 prosenttia työnantajista on samaa mieltä siitä, että työtehtävissä voi hyvin jatkaa 65-vuotiaaksi, eikä tässä ole juurikaan tapahtunut muutosta vuodesta 2011, ETK:n Noora Järnefelt sanoo.

Enemmistö työnantajista ei usko työurien pitenemiseen omalla toimipaikallaan

Suomalaisessa eläke- ja talouspolitiikassa työurien pidentäminen on ollut jo pitkään keskeinen tavoite. Valtaosa työnantajista on samalla linjalla. ETK:n tuore tutkimus kertoo, että lähes kaksi kolmesta työnantajasta pitää työurien pidentämistä tärkeänä tavoitteena yhteiskunnassa.

Enemmistö työnantajista ei kuitenkaan usko tavoitteen toteutumiseen. Jopa 57 prosenttia työnantajista katsoo, ettei työurien piteneminen ole erityisen tai lainkaan todennäköistä omalla toimipaikalla.

Kysymykseen "Miten todennäköisenä pidät työurien pitenemistä omalla toimipaikalla?", 57 prosenttia työnantajista vastaa, ettei työurien piteneminen ole erityisen tai lainkaan todennäköistä.

–  Työnantajien epäilevä suhtautuminen työurien pitenemiseen on yllättävää siihen nähden, että eläkeikä nousee ja palkansaajien eläkeaikeet ovat myöhentyneet. Samalla tilastot osoittavat, että tähän mennessä toteutunut vanhuuseläkkeen alaikärajan nosto on suurimmaksi osaksi kanavoitunut työssä pysymiseen ja vanhuuseläkkeellä työskentelykin on lisääntynyt, Noora Järnefelt painottaa.

Vanhempien työntekijöiden työllistämiseen kiinnostusta

Työnantajien suhtautuminen vanhempien työntekijöiden työllistämiseen on hyvällä tasolla. ETK:n tutkimuksesta ilmenee, että lähes 80 prosenttia työnantajista uskoo voivansa palkata uudeksi työntekijäksi yli 55-vuotiaan.

Yksityisellä sektorilla kiinnostus varttuneiden työllistämiseen on vähäisempää kuin julkisella sektorilla.

Tutkimuksen suunnitteli ETK ja aineiston keruun toteutti Tilastokeskus keväällä 2021. Kyselytutkimuksen otos oli 2 500 yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkaa. Kyselyyn vastasi 66 prosenttia toimipaikoista.

Tutkimusjulkaisu Julkarissa

Työnantajien näkemyksiä eläkeiästä ja työurien pidentämisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2022.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.