Tillbaka till Aktuellt
28.2.2022

Arbetsgivarnas inställning till äldre anställda har blivit positivare än förr. Mer än 70 procent av arbetsgivarna tror redan att arbetstagarna i de flesta uppgifter kan fortsätta till 65 års ålder. Ännu under första hälften av 2000-talet var ca hälften av arbetsgivarna av denna åsikt.

Specialforskare Noora Järnefelt på PSC anser att attitydförändringen bland företagarna är betydande. Det finns flera orsaker till förändringen. En av dem är pensionsåldern.

– Arbetsgivarnas uppfattning om en lämplig pensionsålder verkar följa höjningen av åldersgränserna för ålderspension. År 2021 var det fler arbetsgivare som ansåg att 65 år var en lagom åldersgräns än det år 2004 fanns sådana som ansåg att 62 år var det, berättar Järnefelt.

Utöver pensionsåldern påverkas arbetsgivarnas attityder av att befolkningen åldras.

– År 2000 fanns det på arbetsplatserna i Finland ca 250 000 personer som fyllt 55 som knogade på. Tjugo år senare är de redan nästan 600 000.

Enligt Järnefelt påverkade också det omfattande förtidspensionssystemet tidigare människornas uppfattning om hur gamla arbetstagare som passade in i arbetslivet.

Drygt 70 procent av arbetsgivarna anser att det går bra att fortsätta till 65 års ålder i de flesta uppgifter på deras arbetsplats.

Stora skillnader mellan olika branscher

Exempelvis var mer än 80 procent av arbetsgivarna inom informations- och kommunikationsbranschen och företagstjänser helt eller ganska mycket av samma åsikt om påståendet att det går att fortsätta till 65 års ålder i uppgifter hos dem.

Den största attitydförändringen har skett inom social- och hälsovården. År 2011 ansåg endast 41 procent av arbetsgivarna inom social- och hälsovården att det gick att fortsätta i arbetsuppgifterna till 65 års ålder. År 2021 hade den andel som tänkte så ökat till 75 procent.

Ungefär en tredjedel av arbetsgivarna anser ändå att 65 års åldersgräns är för hög.

– Exempelvis inom byggbranschen håller endast drygt 40 procent av arbetsgivarna med om att det går bra att fortsätta till 65 års ålder i arbetsuppgifterna, och det har inte skett någon nämnvärd förändring här sedan år 2011, säger Noora Järnefelt på PSC.

Merparten av arbetsgivarna tror inte på att arbetslivslängden ökar på deras arbetsplats

I Finland har det redan länge varit ett viktigt mål inom pensionspolitiken och den ekonomiska politiken att förlänga arbetslivet. Största delen av arbetsgivarna är på samma linje. PSC:s färska undersökning visar att nästan två av tre arbetsgivare anser att det är ett viktigt mål i samhället att förlänga arbetslivet.

Merparten av dem tror emellertid inte på att målet nås. Så mycket som 57 procent av arbetsgivarna anser att det inte är särskilt eller alls sannolikt att tiden i arbetslivet förlängs på deras egen arbetsplats.

Diagram över svar på frågan Hur sannolikt anser du att tiden i arbetslivet förlängs på er egen arbetsplats. 57 procent av arbetsgivarna tycker inte det är sannolikt.

– Arbetsgivarnas skeptiska inställning till ett längre arbetsliv är överraskande med tanke på att pensionsåldern höjs och löntagarna planerar att gå senare i pension. Samtidigt visar statistiken att höjningen av den lägsta åldern för ålderspension hittills har kanaliserats så att man arbetar vidare och också arbete vid sidan av ålderspension har ökat, betonar Noora Järnefelt.

Intresse för att anställa äldre arbetstagare

Arbetsgivarnas attityd till att anställa äldre arbetstagare är på en god nivå. Av PSC:s undersökning framgår det att nästan 80 procent av arbetsgivarna tror att de kan nyanställa en person som fyllt 55 år.

Inom den privata sektorn är intresset för att anställa äldre arbetstagare mindre än inom den offentliga sektorn.

Undersökningen planerades av PSC och materialinsamlingen gjordes av Statistikcentralen våren 2021. Samplet för enkätundersökningen var 2 500 arbetsplatser inom den privata och den offentliga sektorn. Enkäten besvarades av 66 procent av arbetsplatserna.

Forskningspublikationen i Julkari

Työnantajien näkemyksiä eläkeiästä ja työurien pidentämisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2022.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.