Ajankohtaislistaus
19.8.2019
Kaksi miniatyyrihahmoa, siististi pukeutuneet vanhempi nainen ja mies, istuvat kolikkopinon päällä.

Maaseudulla asuvien tulot ovat selvästi kaupungeissa asuvia matalammat ja toimeentulovaikeuksia koetaan hieman kaupunkeja enemmän. Tästä huolimatta maaseudun eläkeläiset eivät ole elämäänsä sen tyytymättömämpiä kuin kaupunkilaisetkaan.  

Toimeentuloerot näkyvät erityisesti tuloissa: Maaseudulla asuvista eläkeläisistä joka viides on pienituloinen, ja joka toinen eläkeläinen saa kansaneläkettä työeläkkeen rinnalla. Kaupungeissa eläkeläisistä pienituloisia on vain joka kymmenes ja kansaneläkettä saa vain joka neljäs.

Maaseudun eläkeläiset kokevat myös hieman useammin toimeentulovaikeuksia kuin kaupunkilaiset, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tänään ilmestyneestä kyselytutkimuksesta.

Maaseudulla kaksi viidestä (40 %) ja kaupungeissa yksi kolmesta (33 %) eläkeläisestä kertoo, ettei rahaa jää välttämättömien menojen jälkeen.

Maaseudulla toimeentulovaikeudet kohdistuvat kaupunkeja yleisemmin lääke- ja asumismenojen kattamiseen. Useammalla kuin joka kolmannella maaseudun eläkeläisellä on näissä menoryhmissä jonkinasteisia vaikeuksia. Kaupungeissa vain joka neljäs kokee näissä menoissa vaikeuksia.

–  Asumismenojen kattamisen vaikeus on hieman yllättävää, sillä maaseudulla asumismenot ovat kaupunkeja pienemmät. Maaseudun eläkeläisten tulot ovat kuitenkin niin paljon kaupunkilaisia pienemmät, että asumismenojen kattaminen ja toimeentulo yleensäkin koetaan vaikeammaksi, kertoo ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Maaseudulla taloudellinen tyytyväisyys kaupunkeja matalampaa

Maaseudun eläkeläiset ovat lisäksi kaupunkilaisia tyytymättömämpiä taloudelliseen tilanteeseensa. Kaksi viidestä (41 %) maaseudulla asuvista kokee taloudellisen tyytyväisyyden matalaksi, kun vastaava osuus kaupungeissa asuvista on joka kolmas (35 %).

– Alueelliset erot tyytymättömyydessä ja koetussa toimeentulossa yleisemminkin ovat selvästi pienempiä kuin tuloeroista voisi päätellä. Käytännössä maalla tullaan kaupunkeja paremmin toimeen pienillä tuloilla. Taustalla voivat olla suurempi omavaraisuus ja erilaiset kulutustottumukset, kertoo Nivalainen.

Maaseudulla ollaan yhtä tyytyväisiä elämään kuin kaupungeissa

Toimeentulon puutteista huolimatta maaseudulla asuvat eläkeläiset ovat yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin kaupunkilaiset. Asteikolla 0–10 eläkeläisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo on 7.

Maaseudulla vaikuttaisi siten olevan elämäntyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä, jotka kompensoivat heikompaa taloudellista toimeentuloa. Maaseudulla esimerkiksi asutaan kaupunkeja useammin omistusasunnoissa. Tutkimus osoitti omistusasumisen olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen.

– Omistusasunto luo taloudellista turvaa ja elämän ennakoitavuutta, mikä lisää tyytyväisyyttä elämään. Erityisesti näin on, jos asumismenot ovat kohtuulliset ja asunto on suhteellisen hyväkuntoinen, kertoo ekonomisti Kati Ahonen Eläketurvakeskuksesta.

Eläketurvakeskuksen laaja tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn kyselyyn, johon vastasi 2 909 eläkkeensaajaa. Vastaajat olivat 55–85-vuotiaita vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä. Kyselyn vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 73 prosenttia.

Tutkimuksen seitsemän artikkelia tarkastelevat eläkeläisten taloudellista hyvinvointia monesta näkökulmasta

 •  vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemukset eläkereitin mukaan
 •  alueellinen vertailu eläkeläisten toimeentulosta
 •  omistusasumisen yhteys elämäntyytyväisyyteen
 •  subjektiiviset toimeentulovertailut ja taloudellinen tyytyväisyys
 •  vanhuuseläkkeellä työskentely ja työssäkäynnin motiivit
 •  kotitalouksien välinen apu osana eläkeläisten toimeentuloa
 •  toimeentuloa helpottavat ja vaikeuttavat tekijät avovastauksissa

Eläkeläiskotitalouden käytettävissä olevat tulot henkeä kohti alueittain.


Infoboksi 

 • Maaseudulla joka viides eläkeläinen on pienituloinen. Kaupungeissa vastaava osuus on yksi kymmenestä.
 • Pienituloiseksi on tutkimuksessa laskettu eläkeläiskotitaloudet, joiden tulot verojen jälkeen henkeä kohti ovat alle 1 000 euroa kuukaudessa.
 • Tämä on noin 50 % suomalaisten käytettävissä olevasta mediaanitulosta.
 • Tulotieto perustuu kyselyssä kysyttyyn tietoon kotitalouden käytettävissä olevista tuloista.

Diapaketti: 
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista
(SlideShare)

Julkaisu:  
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019 

Tilastotietoa eläkkeistä:  
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Etk.fi-tilastosivu)  
Tilastotietokanta: Suomen viralliset eläketilastot, mm. kuntakohtaiset keskieläkkeet 

Lisätietoa: 
Ekonomisti Satu Nivalainen, puh. 029 411 2151, satu.nivalainen(at)etk.fi
Ekonomisti Kati Ahonen, puh. 029 411 2539, kati.ahonen(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.