Satu Nivalainen

Ekonomisti, KTT
029 411 2151

Blogi:

Etk.fi

Tutkimusaiheet

  • työmarkkinat ja eläkkeelle siirtyminen

Esittely

Viimeaikaiset tutkimusaiheeni liittyvät vanhuuseläkkeelle siirtymiseen, työssä jatkamiseen ja työuriin. Olen tutkinut sekä eläkkeelle siirtyneiden ominaisuuksia että taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen. Väestökehitys, työvoiman riittävyys ja työmarkkinoiden toiminta yleensäkin kiinnostavat minua. Tällä hetkellä tutkin vanhuuseläkkeelle siirtymisaikeita ja näiden aikeiden toteutumista sekä maahanmuuttajien työuria. Työssäni käytän laajoja rekisteriaineistoja sekä kyselypohjaisia aineistoja. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenani kansantaloustiede. Erikoistumisaloinani ovat työn taloustiede, aluetaloustiede ja soveltava mikroekonometria.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Satu Nivalainen ja Sanna Tenhunen (2018) Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2018.

Satu Nivalainen & Noora Järnefelt (2017) Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen (2016) Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin vanhuuseläkkeelle kuin yksityisellä? Teoksessa Järnefelt, N. (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Henna Busk & Signe Jauhiainen & Antti Kekäläinen & Satu Nivalainen & Tuuli Tähtinen (2016) Maahanmuuttajat työmarkkinoilla – tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016.

Satu Nivalainen (2015) Miten elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeelle siirtymiseen? Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2015.

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen & Sampsa Salokangas & Hannu Uusitalo (2014) Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2014.

Satu Nivalainen (2013) Työstä vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja sen taustatekijät 2000-luvulla: rekisteripohjainen tarkastelu. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2013.

Julkaisuja muualla

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.

Uusitalo, R. & Nivalainen, S. (2013) Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeelle siirtymisikään. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2013.

Vuori, P. & Nivalainen, S. (2012) Metropolialueen väestö ja muuttoliike. Teoksessa Loikkanen, H. A. & Laakso, S. & Susiluoto, I. (toim.) Metropolialueen talous – Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsingin kaupunki, Tietokeskus, Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma.

Nivalainen, S. (2010) Essays on family migration and geographical mobility in Finland. PTT julkaisuja 21 (väitöskirja).

Nivalainen, S. & Mukkala, K. & Tohmo, T. (2009) Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät – erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut. TEKES-raportteja nro 247/2009.

Holm, P. & Nivalainen, S. & Volk, R. (2008) Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus.  Teoksessa Työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteet ja kannustimet. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2008. Myös Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206.

Nivalainen, S. (2006) Pendelöinkö vai muutanko? Työvoiman liikkuvuus kuntien välillä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisuja No 54.

Nivalainen, S. & Sulamaa, P. (2005) Alueellinen väestökehitys vuoteen 2030.  Teoksessa Hjerppe, R. & Honkatukia, J. (toim.) Suomi 2025 – Kestävän kasvun haasteet. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Julkaisuja 43.