Ajankohtaislistaus
1.9.2020

Työntekijän suunnittelema eläkeikä ennustaa tarkasti eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta tutkimuksesta. Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat myös työntekijän työkyky, työpaikan työolot sekä työnantajan asenteet.

ETK:n ekonomisti Satu Nivalainen seurasi tutkimuksessaan, kuinka työntekijöiden eläkeajatukset muovaavat heidän eläkesuunnitelmiaan ja lopulta johtavat eläkkeelle siirtymiseen.

– Eläkkeelle siirtyminen on monivaiheinen prosessi, jossa ajatuksista tulee suunnitelmia, ja suunnitelmista lopulta seuraa tietynlaista käyttäytymistä. Säännölliset eläkeajatukset yhdistyvät ihmisten mielissä aikaisempiin eläkesuunnitelmiin, ja aikaisemmat eläkesuunnitelmat yhdistyvät aikaisempaan eläkkeelle siirtymiseen, ja päinvastoin.  Tarkastelun perusteella työntekijän tavoittelema eläkeikä ennustaa voimakkaimmin hänen toteutunutta eläkeikäänsä, Nivalainen kertoo.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy ja työkyvyn ylläpito pidentävät työuria

Satu Nivalainen havaitsi tutkimuksessaan, että myös työkyky vaikuttaa suomalaisten eläkeaikeisiin ja toteutuneeseen eläkkeelle siirtymiseen.

– Hyvä työkyky myöhentää eläkkeelle siirtymistä, sairauspoissaolot puolestaan aikaistavat sitä. Tämän perusteella henkilöstön sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy ja työkyvyn ylläpito ovat tärkeimpiä keinoja työurien pidentämiseen, Nivalainen arvioi.

Lisäksi eläkkeelle siirtymisen ajoittumiseen vaikuttavat työhön ja työpaikkaan liittyvät tekijät. Fyysisesti raskas työ ja työaikapaineet aikaistavat eläköitymistä. Sen sijaan suuremmat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ehkäisevät suomalaisten eläköitymistä. Samoin työnantajan asenteet ikääntyviä työntekijöitä kohtaan vaikuttavat eläkkeelle siirtymiseen, erityisen eläkeaikeisiin, ja tätä kautta toteutuneeseen eläkkeelle siirtymiseen.

– Ikääntyneiden työssä jatkamista tukeva henkilöstöpolitiikka myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Sen sijaan ikääntyneisiin kohdistuvat irtisanomiset vähentävät työssä pidempään jatkamishaluja.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2008 työolotutkimukseen, johon yhdistettiin tietoja Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä. Tilasto- ja rekisteritiedot ovat vuosilta 2008-2016.

Tutkimustulokset on julkaistu heinäkuussa Ageing & Society -lehden artikkelissa From plans to action? Retirement thoughts, intentions and actual retirement: an eight-year follow-up in Finland.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.