Tillbaka till Aktuellt
17.1.2024
Bild: Katri Lehtola

Många som tagit ut den partiella förtida ålderspensionen fortsätter att arbeta som vanligt och det sker inga ändringar i deras lönenivå. Bara ca var femte som tagit ut pensionen ser ut att minska på arbete framgår det i Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning.

Efter att ha tagit ut den partiella ålderspensionen bibehölls löneinkomsterna som de samma, varierade som före pensionen eller ökade för ca 60 procent av löntagarna under en uppföljningsperiod på ett år efter att pensionen inletts. Det här tyder på att arbetet inte minskades efter att pensionen togs ut.  En ganska liten del, ca var femte, som valt den partiella ålderspensionen fortsatte arbeta med en lägre lönenivå än tidigare, dvs. såg ut att minska på arbete.

Bilden ”Hur utvecklas löneinkomsterna vid uttag av förtida ålderspension?” som en Excel-tabell.

Förhoppningen är att den partiella ålderspensionen ska förlänga arbetsliv

Den partiella förtida ålderspensionen gör det möjligt att flexibelt kombinera arbete och pension, och förhoppningen har således varit att den ska förlänga arbetsliv. Det skulle sannolikt ske genom att arbetet minskas vid sidan av uttaget av pension.  

– Enligt löneuppgifterna minskar en stor del inte på arbete. Som helhet ser den partiella ålderspensionen inte ut att märkbart förlänga arbetsliv. Utifrån en tidigare undersökning vet vi redan att de som arbetar vid 61 års ålder och tagit ut den partiella pensionen går tidigare än andra i egentlig ålderspension, säger specialforskare Ilari Ilmakunnas från Pensionsskyddscentralen.  

Enligt honom kan det vara svårt för en del att minska på arbetstimmarna efter att de tagit ut den partiella ålderspensionen, till exempel om arbetsgivaren inte är villig till arrangemanget.

För en del kan arbetslivet förkortas till följd av den partiella ålderspensionen

För en del personer kan arbetslivet förkortas i och med den partiella ålderspensionen. Så kan det gå om löntagaren träder ut ur arbetslivet med hjälp av den här pensionen eller om arbetslösheten blir lång till följd av att personen får pension och arbetslöshetsförmåner samtidigt.  

Av dem som valde partiell ålderspension upphörde löneinkomsterna hos 17 procent under uppföljningsperioden. Nästan hälften av den här gruppen fick arbetslöshetsförmåner i något skede av uppföljningsperioden.  

– Arbetslösheten började vanligtvis nära uttaget av den partiella ålderspensionen. Dessutom ser det ut som om en liten del av dem för vilka löneinkomsterna upphörde, helt har trätt ur arbetslivet efter uttaget av den partiella pensionen, eftersom inte alla fick arbetslöshetsförmåner eller sjukdagpenningar under uppföljningsperioden, konstaterar Ilmakunnas.

De partiella ålderspensionerna på 25 och 50 procent används på olika sätt

Tre av fyra löntagare som tog ut partiell pension lyfte hälften av den intjänade pensionen. En pension på 50 procent lyftes i synnerhet av dem för vilka löneinkomsterna upphörde under uppföljningsperioden.  

 – Med den större partiella ålderspensionen kompenseras inkomster som blivit betydligt mindre, uppskattar specialforskare Susanna Sten-Gahmberg från Pensionsskyddscentralen. 

Däremot fortsatte de som valt pensionen på 25 procent ofta att arbeta med en lönenivå som var lägre än tidigare, dvs. minskade på arbete.    – Om det är så att pensionen förlänger arbetsliv, kan man anta att det sker speciellt bland dem som tar ut den mindre partiella ålderspensionen.

Klar skillnad i utvecklingen av löneinkomster mellan arbetstagare inom den offentliga och privata sektorn

Den offentliga sektorns löntagare fortsatte sannolikare än den privata sektorns arbetstagare att arbeta på samma eller en lägre lönenivå som under tiden som föregick pensionen. Hos den privata sektorns löntagare däremot upphörde löneinkomsterna eller löneinkomsterna varierade oftare än hos den offentliga sektorns löntagare. 

  – På den offentliga sektorn kan det vara lättare att övergå i deltidsarbete. På den privata sektorn däremot fanns det större variation i månadsinkomsterna än på den offentliga sektorn redan innan den partiella förtida ålderspensionen inleddes, säger Ilari Ilmakunnas. 

I undersökningen studerades löntagare vars löneinkomster kunde följas de 14 månader som föregick den partiella förtida ålderspensionen och 12 månader efter att den tagits ut. Personerna uppnådde inte den egentliga pensionsåldern under uppföljningsperioden. 

Forskningspublikationen: Palkkatulot ennen ja jälkeen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen  (Löneinkomsterna före och efter uttaget av partiell förtida ålderspension)

Partiell ålderspension har ökat stadigt i popularitet

  • Ca var femte tar ut pensionen före den egentliga pensionsåldern. Den partiella ålderspensionen har varit klart populärare än den tidigare deltidspension.
  • Största delen tar ut den partiella ålderspensionen genast när det är möjligt vid 61 års ålder.
  • Ca 80 procent av alla som tagit ut partiell ålderspension lyfter 50 procent av den intjänade pensionen.
  • Män, företagare, de som arbetar på privata sektorn, arbetslösa och de som har ett längre arbetsliv väljer sannolikare än andra partiell ålderspension före den egentliga pensionsåldern.

Infopaket om effekten av 2005 och 2017 års pensionsreformer (på finska)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.