Ajankohtaislistaus
29.9.2022

Noin puolet työnantajista arvioi, että yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kyky ratkaista ongelmia sekä tiedot ja taidot ovat paremmat kuin työntekijöillä keskimäärin, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta tutkimuksesta.

Lähes yhtä myönteisesti työnantajat arvioivat yli 55-vuotiaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, työmotivaatiota sekä johtamis- ja esimiestaitoja.

– Monissa ominaisuuksissa, kuten itsenäisyydessä ja luotettavuudessa, työnantajat pitävät yli 55-vuotiaita joko samanlaisina tai parempina kuin työntekijöitä keskimäärin, sanoo erikoistutkija Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksesta.

Hänen mukaansa joissakin aiemmissa tutkimuksissa työnantajilta on kysytty yli 55-vuotiaista tavalla, joka on vahvistanut kielteisiä mielikuvia.

– On kysytty esimerkiksi uusimpien teknologioiden osaamisesta eikä työssä yleisesti tarvittavasta osaamisesta, hän kuvaa.

Työnantajien näkemys yli 55-vuotiaista verrattuna työntekijöihin keskimäärin. Näissä ominaisuuksissa yli 55-vuotiaat pärjäävät parhaiten. Itsenäisyys ja oma-aloitteisuus: noin 60 prosenttia työnantajista pitää yli 55-vuotiaita selvästi tai hieman parempina kuin työntekijät keskimäärin. Luotettavuus: noin 55 prosenttia pitää yli 55-vuotiaita selvästi tai hieman parempina kuin työntekijät keskimäärin. Kyky ratkaista ongelmia: noin 55 prosenttia pitää yli 55-vuotiaita selvästi tai hieman parempina kuin työntekijät keskimäärin. Tiedot ja taidot: 50 prosenttia pitää yli 55-vuotiaita selvästi tai hieman parempina kuin työntekijät keskimäärin.

Monen työnantajan mielestä yli 55-vuotiaiden kyky sopeutua muutoksiin on keskimääräistä heikompi

Merkittävä osa työnantajista on sitä mieltä, että yli 55-vuotiaiden valmius oppia uusia asioita ja kyky sopeutua muutoksiin ovat heikompia kuin työntekijöillä keskimäärin. Näin arvioi noin 40 prosenttia vastaajista.

– Yli puolet työnantajista on kuitenkin sitä mieltä, että näissäkin ominaisuuksissa vanhemmat työntekijät pärjäävät vähintään yhtä hyvin kuin työntekijät keskimäärin, Järnefelt toteaa.

Työnantajien näkemys yli 55-vuotiaista verrattuna työntekijöihin keskimäärin. Näissä ominaisuuksissa yli 55-vuotiaat pärjäävät heikoimmin. Kyky sopeutua muutoksiin: 42 prosenttia pitää yli 55-vuotiaita hieman tai selvästi heikompina kuin työntekijät keskimäärin. Valmius oppia uusia asioita: 40 prosenttia pitää yli 55-vuotiaita hieman tai selvästi heikompina kuin työntekijät keskimäärin. Terveys ja toimintakyky: 27 prosenttia työnantajista pitää yli 55-vuotiaita työntekijöitä hieman tai selvästi heikompina kuin työntekijät keskimäärin.

Riski vanhentuneista tiedoista ja taidoista yksi selvimmistä palkkaamisen esteistä

Työnantajista vajaa puolet sanoo, että sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeen riski on ainakin jossain määrin este yli 55-vuotiaan palkkaamiselle. Sen sijaan selvästi suurempi osuus, 65 prosenttia, työnantajista katsoo, että muut terveyden ja toimintakyvyn ongelmat ovat vähintään jossain määrin este yli 55-vuotiaan palkkaamiselle.

Yksi selkeimmistä esteistä yli 55-vuotiaan palkkaamiselle on työnantajien mukaan riski vanhentuneista tiedoista ja taidoista. Sitä piti vähintään jossain määrin esteenä yli 60 prosenttia työnantajista.

– Työnantajien suhtautuminen näyttää tarjoavan mahdollisuuksia työurien pitenemiseen ja yli 55-vuotiaiden työssäkäynnin lisääntymiseen edelleen. Samalla on huomioitava, että vanhempien työntekijöiden palkkaamiseen liittyy työnantajien mielestä myös riskejä, jotka saattavat olla este palkkaamiselle, Järnefelt pohtii.

Työnantajat myönteisiä työuran jatkamista tukeville toimille

Työnantajat suhtautuvat keskimäärin myönteisesti vanhempien työntekijöiden työuran jatkamista tukeviin toimenpiteisiin. Selvä enemmistö on valmis työntekijöiden osaamisen kehittämiseen tai työtä muokkaaviin toimiin.

Tutkimus perustuu kyselyyn yksityisen ja julkisen sektorin työnantajille vuonna 2021. Vastauksia saatiin noin 1 700 toimipaikasta.

Tutkimusjulkaisu: Työnantajien mielikuvat yli 55-vuotiaista työntekijöistä, tuki työurien jatkumiselle ja esteet palkkaamiselle

Lue lisää aiheesta: Työnantajien näkemyksiä eläkeiästä ja työurien pidentämisestä: Työnantajatutkimusten tuloksia vuosilta 2004, 2011 ja 2021

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.