Tillbaka till Aktuellt
29.9.2022

Ca hälften av arbetsgivarna bedömde att medarbetare som fyllt 55 hade en bättre förmåga att lösa problem och bättre kunskaper och färdigheter än medarbetarna i snitt, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) nya undersökning.

Nästan lika positivt bedömer arbetsgivarna 55-plussarnas förmåga till samarbete och växelverkan, arbetsmotivation och ledarskaps- och chefsfärdigheter.

 – I fråga om många egenskaper, såsom självständighet och pålitlighet, anser arbetsgivarna att medarbetare i åldern 55+ är antingen likadana eller bättre än medarbetarna i genomsnitt, säger specialforskare Noora Järnefelt påPensionsskyddscentralen.

Hon säger att man i en del tidigare undersökningar hade frågat arbetsgivarna om deras åsikter om dem som fyllt 55 år på ett sådant sätt som har förstärkt de negativa uppfattningarna. – Man har t.ex. frågat om behärskningen av de nyaste teknologierna och inte om den kompetens som allmänt behövs i arbetet, beskriver hon.

Arbetsgivarnas uppfattning om medarbetare i åldern 55+ jämfört med medarbetarna i snitt. I fråga om de här egenskap-erna klarar sig 55-plussarna bäst. Självständighet och eget initiativ: ca 60 procent anser att de som fyllt 55 är klart eller lite bättre än medarbetarna i snitt. Pålitlighet: ca 55 procent anser att medarbetare över 55 år är klart eller lite bättre än medarbetarna i snitt. Pålitlighet: ca 55 procent anser att medarbetare över 55 år är klart eller lite bättre än medarbetarna i snitt. Kunskaper och färdigheter: ca 55 procent anser att medarbetare över 55 år är klart eller lite bättre än medarbetar-na i snitt.

Många arbetsgivare anser att de som fyllt 55 hade en svagare förmåga att anpassa sig till förändringar än genomsnittet

En betydande del av arbetsgivarna anser att de som fyllt 55 har en svagare förmåga att lära sig nytt och anpassa sig till förändringar än medarbetarna i genomsnitt. Den bedömningen gjorde ca 40 procent av svararna. – Mer än hälften av arbetsgivarna anser emellertid att äldre medarbetare också beträffande dessa egenskaper klarar sig minst lika bra som medarbetarna i genomsnitt, konstaterar Järnefelt.

Arbetsgivarnas uppfattning om medarbetare i åldern 55+ jämfört med medarbetarna i snitt. I fråga om de här egenskap-erna klarar sig 55-plussarna svagast. Förmåga att anpassa sig till förändringar: 42 procent anser att de som fyllt 55 är lite eller klart svagare än medarbetarna i snitt. Förmåga att lära sig nytt: 40 procent anser att de som fyllt 55 är lite eller klart svagare än medarbetarna i snitt. Hälsa och funktionsförmåga: 27 procent av arbetsgivarna anser att medarbetare som fyllt 55 år är lite eller klart svagare än medarbetarna i snitt.

Risken för föråldrade kunskaper och färdigheter är ett av de tydligare hindren för anställning

Lite mindre än hälften av arbetsgivarna säger att risken för sjukfrånvaro eller invalidpension åtminstone i viss mån är ett hinder för att anställa personer över 55 år. Däremot anser en klart större andel, 65 procent, av arbetsgivarna att andra problem med hälsan och funktionsförmågan åtminstone i viss mån är ett hinder för att anställa personer över 55 år.

Ett av de tydligaste hindren för att anställa personer över 55 år är risken att deras kunskaper och färdigheter är föråldrade, uppger arbetsgivarna. Mer än 60 procent av arbetsgivarna ansåg att den åtminstone i viss mån var ett hinder.

– Arbetsgivarnas inställning verkar erbjuda möjligheter att förlänga arbetslivet och öka förvärvsarbetet i åldern över 55 ytterligare. Samtidigt bör man beakta att arbetsgivarna också ser risker med att anställa äldre medarbetare och de kan vara ett hinder för anställningar, säger Järnefelt.

Arbetsgivarna positiva till åtgärder som stöder längre arbetsliv

Arbetsgivarna ställde sig i genomsnitt positivt till åtgärder som stöder äldre medarbetares fortsatta arbete. En klar majoritet är beredd att utveckla medarbetarnas kompetens eller vidta åtgärder för att omorganisera arbetet.

Undersökningen grundar sig på en enkät bland arbetsgivarna inom den privata och den offentliga sektorn år 2021. Forskarna fick svar från ca 1 700 arbetsplatser.

Forskningspublikationen: Työnantajien mielikuvat yli 55-vuotiaista työntekijöistä, tuki työurien jatkumiselle ja esteet palkkaamiselle

Läs mer: Työnantajien näkemyksiä eläkeiästä ja työurien pidentämisestä. Työnantajatutkimusten tuloksia vuosilta 2004, 2011 ja 2021

Bild: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.