Ajankohtaislistaus
24.1.2023

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt huomattavasti erityisesti yksityisellä sektorilla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta tutkimuksesta. Lisäksi työskentely 63 ikävuoden jälkeen on lisääntynyt selvästi juuri yksityisillä aloilla. Vanhuuseläkeiän asteittaisesta noususta sovittiin vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Uuden tutkimuksen mukaan eläkeuudistuksella tavoiteltu eläkkeellesiirtymisiän nousu näyttää onnistuneen.

Tutkimuksessa on tarkasteltu vuosina 1954–1957 syntyneitä, jotka ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle työstä. Vuonna 1954 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä oli 63 vuotta ja vuonna 1957 syntyneiden 63 vuotta ja yhdeksän kuukautta.

Kun vuonna 1954 syntyneistä yli puolet jäi eläkkeelle ennen 63 vuoden ja yhdeksän kuukauden ikää, vuonna 1957 syntyneistä käytännössä kaikki jäivät eläkkeelle vasta tämän iän jälkeen.

– Yksityisellä sektorilla muutos on ollut selvästi julkista sektoria suurempi, sillä vuonna 1954 syntyneistä yksityisellä sektorilla työskennelleistä lähes 70 prosenttia jäi eläkkeelle ennen 63 vuoden ja yhdeksän kuukauden ikää, sanoo ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Julkisella sektorilla työskentelevistä noin 40–50 prosentilla on ollut alinta vanhuuseläkeikää korkeampi henkilökohtainen eläkeikä, mikä näyttää ohjaavan eläkkeelle siirtymistä merkittävästi. Julkisella sektorilla jäädään muutoinkin eläkkeelle yksityistä sektoria myöhemmin.

Vanhuuseläkkeelle siirtymisikä, prosenttisosuudet ikäluokista. Vuonna 1954 syntyneistä 55 prosenttia jäi eläkkeelle ennen 63 vuoden ja 9 kuukauden ikää. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä ennen tätä ikää siirtyi eläkkeelle 67 prosenttia ja julkisella sektorilla 36 prosenttia. 1957 syntyneistä puolestaan kaikkiaan 97 prosenttia siirtyi eläkkeelle 63 vuoden ja 9 kuukauden iän jälkeen. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä näin teki 99 prosenttia ja julkisella sektorilla 97 prosenttia.

Työurat pidentyneet loppupäästä

Myös työurat näyttävät pidentyneen loppupäästä eläkeiän nousun myötä, vaikkakin eläkeiän nousua hitaammin.

– Tämä on merkityksellistä erityisesti yksityisellä sektorilla, sillä vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä ei noussut eikä 63–68-vuotiaana tehty työura pidentynyt lainkaan yksityisillä aloilla. Tässä mielessä vuoden 2017 uudistuksessa sovittu alimman eläkeiän nostaminen vaikuttaa onnistuneelta, arvioi Nivalainen.

Työkuukaudet 63 ja 65 ikävuoden välillä, mediaani. Vuonna 1954 syntyneillä näiden ikävuosien välillä kertyi kaikkiaan 12 työskentelykuukautta, yksityisellä sektorilla 7 kuukautta ja julkisella sektorilla 16 kuukautta. Vuonna 1957 syntyneillä puolestaan 63 ja 65 ikävuoden välillä kertyi kaikkiaan 16 työskentelykuukautta, yksityisellä sektorilla 14 kuukautta ja julkisella 20 kuukautta.

65-vuotiaana tai sitä vanhempana eläkkeelle jääneiden osuus noussut

Kun vanhuuseläkeikä on noussut asteittain kolme kuukautta ikäluokkaa kohti, entistä suurempi osuus ikäluokasta on siirtynyt eläkkeelle edellistä ikäluokkaa myöhemmin. Muutos ei näy vain alimmassa eläkeiässä, sillä eläkkeelle jäädään entistä iäkkäämpänä: esimerkiksi 65-vuotiaana tai vanhempana eläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut.

– Koronapandemia on saattanut kuitenkin vaikuttaa päätöksiin eläkkeelle siirtymisen ajoituksesta, mikä haastaa vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutusten arviointia, huomauttaa erikoistutkija Ilari Ilmakunnas Eläketurvakeskuksesta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kasvanut

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen tuli mahdolliseksi myös 63 ikävuoden jälkeen. Koska työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yläikäraja on sidottu asteittain nousevaan vanhuuseläkkeen alaikärajaan, kasvaa yli 63-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä vähitellen.

Eläkeuudistuksen jälkeen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt myös 60–62-vuotiaiden ikäryhmässä, mutta täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on pysynyt melko ennallaan.

– Yli 60-vuotiaiden osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kuitenkin kasvanut jo pidemmän aikaa. Osittain eläkeuudistuksen jälkeinen muutos heijastaa tätä kehitystä, toteaa erikoistutkija Mikko Laaksonen Eläketurvakeskuksesta.

Tutkimusraportti: Tutkimuksia vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen muutoksista vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen (Julkari)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.