Janne Salonen

Nationalekonom, samh.mag.
Yrkesbanor, pensionsskydd och mikrosimulering
029 411 2145

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • pensionsskyddet för företagare
  • ungas etablering på arbetsmarknaden
  • mikrosimulering

Presentation

I min forskning betonas frågor som berör både de i arbetsför ålder och pensionstagare. För tillfället anknyter mina centrala forskningsområden till unga som står utanför arbetsmarknaden, FöPL-försäkrade samt utveckling av statistiska metoder för forskning av pensionsskyddet. I frågor om olika befolkningsgruppers ekonomiska situation utgår jag från enskilda individers uppgifter i registren.

Jag samarbetar med Tammerfors, Helsingfors och Uleåborgs universitet inom olika forskningsprojekt. Jag är en del av PCS team som bygger en ELSI-mikrosimuleringsmodell. Jag deltar som sakkunnig i utvecklingen av pensionssystemet vad gäller pensionsskyddet för företagare. En betydlig del av min arbetsbild anknyter till utveckling av PCS:s breda informationslager.  Jag upprätthåller ett forskningsregister som mycket av PCS forskning grundar sig på.

Publikationer i PSC:s serier

Sanna Tenhunen & Satu Nivalainen & Noora Järnefelt & Janne Salonen (2018) Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018.

Janne Salonen & Mervi Takala & Mika Vidlund & Niko Väänänen (2017) Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017.

Sanna Tenhunen & Janne Salonen (2016) Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016.

Mervi Takala & Janne Salonen & Jukka Lampi (2015) Survivors’ pensions in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2015.

Janne Salonen (toim.) (2015) Yrittäjien lakisääteinen eläketurva: työurat, työtulot ja rahoitus. Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2015.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2015) Työurien ja eläkeajan kehitys sekä eläkkeiden ja niiden jakautumisen muutos. Teoksessa Kautto, M. & Risku, I. (toim.) Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015.

Janne Salonen & Pekka Virtanen & Liudmila Lipiäinen & Tapio Nummi & Antti Saloniemi (2014) Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Microsimulating Finnish earnings-related pensions. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2014.

Janne Salonen & Jukka Lampi (2013) Perhe-eläkkeensaajien eläketurva. Teoksessa Takala, M. (toim.) Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013.

Noora Järnefelt & Mikko Kautto & Markku Nurminen & Janne Salonen (2013) Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013.

Tapio Nummi & Janne Salonen & Lasse Koskinen (2012) Earnings profiles of Finnish wage earners in 2000–2010. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2012:5.

Janne Salonen & Juha Knuuti (2012) Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005–2010. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2012:4.

Janne Salonen & Mervi Takala (2012) Working career and income of part-time pensioners in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2011:2.

Andra publikationer

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Salonen, J. (2019) Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2019. Kommande.

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State. In Social Sciences, 2019, 8, 253: 1–17 (Special Issue on Family and Work: Parental Leave and Careers, edited by Ann-Zofie Duvander & Alison Koslowski). DOI: 10.3390/socsci8090253.

Salonen, J. & Möttönen, J. (2019) Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2019.

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Perhevapaat työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):2.

Salonen, J. & Tikanmäki, H. & Nummi, T. (2019) Using Trajectory Analysis to Test and Illustrate Microsimulation Outcomes. International Journal of Microsimulation. 2019; 12(2) DOI: 10.34196/ijm.00198.

Nummi, T. & Salonen, J. & O’Brien, T. (2017) Statistical Analysis of Labor Market Integration: A Mixture Regression Approach. In New Advances in Statistics and Data Science. ICSA Book Series in Statistics, Springer.

Nummi, T. & Salonen, J. & Koskinen, L. & Pan, J. (2017) A semiparametric mixture regression model for longitudinal data. Journal of Statistical Theory and Practice. DOI: 10.1080/15598608.2017.1298062

Tikanmäki, H. & Sihvonen, H. & Salonen, J. (2015) Distributional Effects of the Forthcoming Finnish Pension Reform – a Dynamic Microsimulation Approach. International Journal of Microsimulation. Volume 8(3) Winter 2015.

Saloniemi, A. & Salonen, J. & Lipiäinen, L. & Nummi, T. & Virtanen, P. (2013) Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista. Yhteiskuntapolitiikka 78 (2013):4.