Satu Nivalainen

Economist, D.Sc. (Econ.)
+358 29 411 2151

Areas of research

  • Labour markets and retirement
  • Factors affecting retirement
  • The impact of the 2005 pension reform on retirement behaviour
  • Financial incentives to retire

Presentation

My most recent research subjects deal with retirement, continued working and working lives. I have studied both the features of people who have retired and the effects of economic incentives on retirement. I am particularly interested in population development, an adequate work force and the functions of the labour market in general. At the moment, I am studying retirement intentions and realised retirement intentions, as well as the working life of immigrants. I use extensive register data and questionnaire data in my research. I have specialised in the economics of labour, regional economics and applicable micro econometrics.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Kati Ahonen & Jyri Liukko & Susan Kuivalainen & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (eds.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista [Studies on retirees’ perceived and overall economic well-being]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen (2019) Yrittäjien eläkeaikeet: työolojen ja eläketurvan merkitys. [Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2019.

Sanna Tenhunen & Satu Nivalainen & Noora Järnefelt & Janne Salonen (2019) Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä [Who opt for a partial old-age pension? A study on the factors behind the choice to take early payment of a partial old-age pension]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018.

Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen (2018) Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet [Pension knowledge, impact of economic incentives and retirement intentions]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2018.

Satu Nivalainen & Noora Järnefelt (2017) Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset [Retirement intentions and actual retirement age: impacts of gender, employment sector and changed life circumstances]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen (2016) Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin vanhuuseläkkeelle kuin yksityisellä? In: Järnefelt, N. (ed.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä [Working conditions and working lives – Research on the stability of working lives and retirement]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Henna Busk & Signe Jauhiainen & Antti Kekäläinen & Satu Nivalainen & Tuuli Tähtinen (2016) Maahanmuuttajat työmarkkinoilla – tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista [Immigrants on the labour market – A study of the working lives of immigrants arriving in Finland in different years]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016.

Satu Nivalainen (2015) Miten elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeelle siirtymiseen? [How does the life expectancy coefficient effect retirement?]. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2015.

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen & Sampsa Salokangas & Hannu Uusitalo (2014) Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä [Sosioeconomic differences – working lives, retirement and the pension system]. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2014.

Satu Nivalainen (2013) Työstä vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja sen taustatekijät 2000-luvulla: rekisteripohjainen tarkastelu [Determinants of old-age retirement during the 2000s: A register-based study]. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2013.

Selected publications

Gruber, J. & Kanninen, O. & Nivalainen, S. & Ravaska, T. & Uusitalo, R. (2019) The Effect of Relabeling and Incentives on Retirement : Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005. Labor Institute for Economic Research Working Papers 328/2019.

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.

Uusitalo, R. & Nivalainen, S. (2013) Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeelle siirtymisikään. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2013.

Vuori, P. & Nivalainen, S. (2012) Metropolialueen väestö ja muuttoliike. In: Loikkanen, H. A. & Laakso, S. & Susiluoto, I. (eds.) Metropolialueen talous – Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsingin kaupunki, Tietokeskus, Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma.

Nivalainen, S. (2010) Essays on family migration and geographical mobility in Finland. PTT julkaisuja 21 (väitöskirja).

Nivalainen, S. & Mukkala, K. & Tohmo, T. (2009) Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät – erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut. TEKES-raportteja nro 247/2009.

Holm, P. & Nivalainen, S. & Volk, R. (2008) Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus.  In: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteet ja kannustimet. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2008. Myös Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206.

Nivalainen, S. (2006) Pendelöinkö vai muutanko? Työvoiman liikkuvuus kuntien välillä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisuja No 54.

Nivalainen, S. & Sulamaa, P. (2005) Alueellinen väestökehitys vuoteen 2030.  In: Hjerppe, R. & Honkatukia, J. (eds.) Suomi 2025 – Kestävän kasvun haasteet. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Julkaisuja 43.