Ajankohtaislistaus
21.10.2022

Suomessa 60–68-vuotiaiden työllisyys kasvoi kaikilla koulutustasoilla vuosina 2006–2018. Koulutustasojen väliset erot työllisyydessä ovat pääosin kaventuneet, ilmenee Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta.

Korkein työllisyysaste, yli 80 prosenttia, oli 60–62-vuotiailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla miehillä ja naisilla vuonna 2018. Matalin työllisyysaste, 7 prosenttia, oli puolestaan 66–68-vuotiailla perusasteen koulutuksen suorittaneilla naisilla.

– Työllisyys kasvoi kaikilla koulutustasoilla tutkimusajanjaksolla. Työllisyydestä ja sen koulutustasojen välisistä eroista ennen lakisääteistä eläkeikää ja sen jälkeen on vain vähän aiempaa tutkimustietoa, kuvaa erikoistutkija Anu Polvinen Eläketurvakeskuksesta.

Koulutustasojen väliset erot työllisyydessä ovat pienimmät 60–62-vuotiailla

Koulutustasojen väliset erot työllisyydessä pääosin kaventuivat 60–62- ja 66–68-vuotiailla ja pysyivät ennallaan 63–65-vuotiailla tutkimusjakson aikana.

Suhteellisesti mitattuna pienimmät koulutustasojen väliset erot työllisyydessä olivat 60–62-vuotiailla, joiden työllisyysaste oli koko tutkitun ikäryhmän korkein. Suurimmat koulutustasojen väliset erot työllisyydessä olivat puolestaan 66–68-vuotiailla naisilla, joiden työllisyysaste oli tutkitun joukon matalin.

60–62-vuotiailla koulutustasojen välisten työllisyyserojen kaventuminen saattaa olla yhteydessä työkyvyttömyys- ja varhaiseläkereittien supistumiseen tutkimusjakson aikana. Lisäksi ikääntyneiden työttömyys on vähentynyt, mikä on voinut parantaa etenkin vähemmän koulutettujen työllisyyttä.

Yli 63-vuotiailla koulutustasojen väliset työllisyyserot pysyivät pääosin ennallaan

63–65-vuotiailla koulutustasojen väliset erot työllisyydessä olivat suhteellisen pysyviä tutkimusajanjaksolla. Korkeasti koulutetut jatkavat työssä useammin pidempään kuin matalammin koulutetut. Myös eläkkeen ohessa työskentelyssä on aiemmissa tutkimuksissa havaittu koulutustasojen välisiä eroja.

66–68-vuotiaista miehillä koulutustason väliset erot työllisyydessä säilyivät lähes ennallaan tutkimusjakson aikana. Naisilla erot kaventuivat. Tästä ikäryhmästä suurin osa on jo vanhuuseläkkeellä ja työskentelee pääosin eläkkeen ohessa.

Naisilla koulutustasojen väliset työllisyyserot suuremmat kuin miehillä

Naisilla koulutustasojen väliset erot työllisyydessä näyttävät olevan suuremmat kuin miehillä. Tämä saattaa johtua matalasti koulutettujen naisten suhteellisen alhaisesta työllisyysasteesta.

– Työllisyysaste on noussut melko nopeasti 60–62- ja 66–68-vuotiailla toisen asteen ja alemman korkeakoulutuksen suorittaneilla naisilla. Tämä voi olla yhtenä syynä, miksi koulutustasojen väliset erot työllisyydessä ovat kaventuneet etenkin naisilla, Polvinen sanoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 60–68-vuotiaiden työllisyyttä ja koulutustasojen välisiä suhteellisia ja absoluuttisia eroja työllisyydessä vuosina 2006–2018 laajan rekisteriaineiston avulla.

Lue PLOS ONE -lehdessä julkaistu tutkimusartikkeli:
Educational inequalities in employment of Finns aged 60–68 in 2006–2018

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.