Tillbaka till Aktuellt
21.10.2022

Sysselsättningen bland 60–68-åringarna bosatta i Finland ökade på alla utbildningsnivåer åren 2006–2018. Skillnaderna i sysselsättningen mellan utbildningsnivåerna har i huvudsak minskat framgår det i Pensionsskyddscentralens undersökning.

Högst sysselsättningsgrad, över 80 procent, fanns hos 6062-åriga män och kvinnor med högre högskoleexamen år 2018. Lägst sysselsättningsgrad, 7 procent, fanns hos 66–68-åriga kvinnor med utbildning på grundstadiet.  

– Sysselsättningen ökade på alla utbildningsnivåer under undersökningsperioden. Från tidigare finns det bara lite forskningsdata om sysselsättningen och skillnaderna mellan utbildningsnivåerna före den lagstadgade pensionsåldern och efter det, säger specialforskare Anu Polvinen från Pensionsskyddscentralen.

Skillnaden mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen är minst hos 60–62-åringarna

Skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen minskade i huvudsak hos 60–62- och 66–68-åringarna och hölls oförändrade hos 63–65-åringarna under undersökningsperioden.  

Relativt mätt fanns de minsta skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen hos 60–62-åringarna, som hade den högsta sysselsättningsgraden i hela åldersgruppen som undersöktes. De största skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen fanns hos 66–68-åriga kvinnor, vilkas sysselsättningsgrad var den lägsta i den undersökta gruppen.  

Hos 60–62-åringarna kan de minskade skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen ha ett samband med att sjukpensions- och förtidspensionsalternativen blivit färre under undersökningsperioden. Dessutom har de äldres arbetslöshet minskat vilket kan ha förbättrat sysselsättningen framför allt hos dem med lägre utbildning.

Hos dem över 63 år var sysselsättningsskillnaderna mellan de olika utbildningsnivåerna i huvudsak oförändrade

Hos 63–65-åringarna var skillnaderna i sysselsättningen bland utbildningsnivåerna relativt stabila under undersökningsperioden. De högt utbildade fortsätter ofta arbeta längre än de med lägre utbildning. Även i tidigare undersökningar om arbete vid sidan av pensionen har skillnader mellan utbildningsnivåerna observerats.  

Hos 66–68-åriga män hölls skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen nära oförändrade under undersökningsperioden. Hos kvinnorna minskade skillnaderna. I den här åldersgruppen är största delen redan ålderspensionärer och arbetet sker i huvudsak vid sidan av pensionen.

Hos kvinnorna är sysselsättningsskillnaderna mellan utbildningsnivåerna större än hos män

Hos kvinnorna ser det ut som om skillnaderna i sysselsättningen för de olika utbildningsnivåerna är större än hos män. Det här kan bero på den relativt låga sysselsättningsgraden bland lågt utbildade kvinnor. 

– Sysselsättningsgraden har ökat rätt så snabbt hos 60–62- och 66–68-åriga kvinnor med utbildning på andra stadiet och på lägre högskolenivå. Det här kan vara en orsak till varför skillnaderna mellan utbildningsnivåerna har minskat framför allt hos kvinnor, säger Polvinen. 

I undersökningen studerades 60–68-åringarnas sysselsättning och de relativa och absoluta skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i sysselsättningen åren 2006–2018 med hjälp av ett brett registermaterial.  

Forskningsartikeln går att läsa i tidningen PLOS ONE:
Educational inequalities in employment of Finns aged 60–68 in 2006–2018

Bild: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.