Ajankohtaislistaus
18.1.2022

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on käynnistänyt DEMOGRAPHY-tutkimusohjelman, jossa etsitään ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi sekä yhteiskunnan toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. Eläketurvakeskuksen (ETK) osastopäällikkö Susan Kuivalainen on nimitetty DEMOGRAPHY-ohjelman ohjelmajohtajaksi. Lisäksi ETK osallistuu kolmeen DEMOGRAPHY-ohjelman konsortioon.

STN:n rahoittama DEMOGRAPHY-tutkimusohjelma tuottaa ratkaisukeskeisiä tutkimustuloksia väestörakenteen muutoksesta johtuviin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

ETK:n tutkimusosaston päällikkö, VTT, Susan Kuivalainen on nimitetty DEMOGRAPHY:n ohjelmajohtajaksi.

–  Väestönkehitys on erittäin tärkeä eläketurvalle. DEMOGRAPHY-ohjelmassa tarkastellaan väestömuutoksen kysymyksiä hyvin monipuolisesti. Tuotettava tutkimus mm. syntyvyyden muutoksista, syistä ja seurauksista sekä tutkitun tiedon pohjalta tehtävät ratkaisuvaihtoehdot hyödyttävät myös monia sidosryhmiämme, Kuivalainen sanoo.

ETK osallistuu DEMOGRAPHY-ohjelmassa FLUX-, SustAgeable- ja LIFECON-konsortioihin.

FLUX – laskelmia pitkän aikavälin malleilla

FLUX-konsortio etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen.

Eläketurvakeskuksen roolina on laatia pitkän aikavälin malleillaan laskelmia hankkeessa muodostettavien väestöskenaarioiden ja -ennusteiden pohjalta.

SustAgeable – tietoa työurien pidentämistä ja eläkeikäisten eriarvoistumisesta

SustAgeable-konsortiossa tutkitaan väestön ikääntymisen merkitystä hyvinvointivaltion taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Monitieteellisellä lähestymistavalla etsitään ratkaisuja työllisyyden parantamiseen, sosiaali- ja terveysmenojen ja alueellisen eriarvoisuuden hillintään sekä hoitovastuiden hallintaan.

Eläketurvakeskus on mukana erityisesti työurien pidentämistä ja eläkeikäisten eriarvoistumista käsittelevän tutkimuksen toteuttamisessa.

LIFECON – tietoa väestörakenteen muutosten vaikutuksista elämänkaarella ja julkiseen talouteen

LIFECON-konsortio tuottaa tietoa yksilöiden elämänkaaren eri vaiheista, kuten perheenmuodostuksesta, työelämästä sekä terveyteen ja hoivan tarpeesta elämän loppupuolella. Lisäksi konsortio keskittyy siihen, miten väestömuutokset vaikuttavat makrotalouteen ja julkiseen talouteen.

ETK toimii konsortiossa vuorovaikutuskumppanina.

DEMOGRAPHY-tutkimusohjelman kesto on 3+3 vuotta: konsortioille on myönnetty rahoitus ensin kolmeksi vuodeksi, ja optio hakea rahoitusta toiselle kolmivuotiskaudelle.

Lisätietoa:

Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminta (Etk.fi)
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut DEMOGRAPHY-ohjelma
Flux
SustAgeable
Lifecon
STN: Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat on valittu

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.