Ajankohtaislistaus
4.12.2019

Naisten työeläkevakuutetun kuukausiansion mediaani oli viime vuonna 610 euroa alhaisempi kuin miesten. Yksityisellä sektorilla ero oli 850 ja julkisella sektorilla 330 euroa kuukaudessa. Naisten eläkevakuutettu kuukausiansio oli 80 prosenttia miesten kuukausiansiosta.

Vuonna 2018 palkansaajien työeläkettä kartuttaneen kuukausiansion mediaani oli vajaat 2 700 euroa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista. Naisten mediaaniansio (2 410 €) oli 80 prosenttia miesten mediaaniansiosta (3 010 €). Mediaani on ansio, jota vähemmän ansainneita on puolet tarkasteltavasta henkilöjoukosta.

Erot palkansaajien ansiotasoissa ovat merkittäviä eri sektoreilla. Viime vuonna alhaisin mediaaniansio oli kuntasektorilla, reilut 2 400 €/kk. Korkein se oli valtiolla, jossa ansaittiin 1 000 €/kk enemmän kuin kunnissa. Yksityisen sektorin mediaaniansio ylitti kunta-alan 150 €/kk.

Kunta-alalla pienet erot ansioissa

Miesten ja naisten välinen ero mediaaniansioissa oli yksityisellä sektorilla suurin eli 850 €/kk. Pienin ero oli kuntasektorilla, jossa naisten mediaaniansio oli 94 prosenttia miesten mediaaniansiosta. Ero oli 150 €/kk. Valtio asettui kuntasektorin ja yksityisen sektorin väliin mediaaniansioiden eron ollessa 650 €/kk.

– Näyttää siltä, että kunta-alalla ansiotaso on alhaisin, ja samalla miesten ja naisten ansiot eroavat vähiten. Korkeimmat ansiot ovat valtiolla, missä naisten mediaaniansio on 83 prosenttia miesten mediaanista. Yksityisen sektorin ansiotaso asettuu kunta-alan ja valtiosektorin väliin, toteaa Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Keskiarvoina lasketut kuukausiansiot ovat jonkin verran mediaaniansioita korkeampia. Viime vuonna kuukausiansion keskiarvo oli vajaat 2 930 euroa. Miehillä keskiarvo oli 340 euroa mediaania korkeampi ja naisilla 120 euroa. Naisilla ansiotulot jakautuvat tasaisemmin ja suppeammalle vaihteluvälille, minkä vuoksi keskiluvut eroavat vähemmän kuin miehillä.

Ansiotaso vaihtelee iän mukaan

Tiiviimmin työelämässä ovat mukana 30–60-vuotiaat, jolloin ansiotaso on korkeimmillaan. Esimerkiksi 40–49-vuotiaiden työeläkevakuutetun kuukausiansion mediaani oli 3 180 euroa, miehillä 3 660 ja naisilla 2 810 euroa kuukaudessa.

– Miesten ansiot ovat korkeimmillaan 40 vuoden iän täyttämisen tienoilla ja naisilla kymmenen vuotta myöhemmin. Syyt ansiotason huippuun ovat selkeitä; työkokemusta on ehtinyt karttua jo mukavasti, lastenhoidon työläin vaihe on ohi eivätkä iän myötä lisääntyvät sairaudet vielä haittaa liiaksi, toteaa Kannisto.

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat 17–68-vuotiaisiin työeläkejärjestelmän piiriin kuuluviin. Ansiotiedot sisältävät vain palkansaajien työeläkevakuutetut ansiot, joten yrittäjät eivät ole tilastoissa mukana. Vuoden 2018 aikana työeläkevakuutettua työtä teki lähes 2,6 miljoonaa palkansaajaa.

Vuoden 2018 lopussa työeläkejärjestelmän piiriin kuului 3 741 000 alle 69-vuotiasta, joista 2,4 miljoonaa oli työssä viime vuoden lopussa. Työssä olleista 260 000 toimi yrittäjinä (YEL ja MYEL).

Suomen työeläkevakuutetut 2018 -julkaisu

Suomen työeläkevakuutetut -tilastosivu

Työeläkevakuutetut ansiot 2018 –kuviopaketti (SlideShare)

Palkansaajien vakuutettujen kuukausiansioiden mediaanit 2018

Työsuhteessa tai yrittäjänä 31.12.2018 työskennelleet vakuutetut

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto puh. 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.