Ajankohtaislistaus
25.8.2020

Työttömyys, työkyvyttömyys ja sairastaminen heikentävät nuorten siirtymistä työelämään. Näiden nuorten ansiotulot työuralta jäävät pieniksi, mikä johtaa usein myös heikompaan eläketurvaan, ilmenee tuoreesta väitöskirjasta.

YTM Janne Salosen väitöskirja arvioi uusien tilastollisten menetelmien hyödyntämistä eläketurvan tutkimuksessa. Salonen havaitsi väitöskirjassaan, että lähes 12 prosenttia vuonna 1987 syntyneistä miehistä on ajautumassa työmarkkinoiden ulkopuolelle pysyvästi.

– Analyysi paljasti, että osalla heistä on huomattavasti heikompi työllisyystilanne kuin ikätovereillaan. Yhdessä nuorten miesten ryhmässä jopa kahdeksan kymmenestä oli täysi-ikäistyttyään työttömänä. Toisessa ryhmässä taas enemmistö oli työelämän ulkopuolella sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi, Salonen sanoo.

Nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille muuttuu ajan kuluessa. Pitkäaikainen poissaolo työmarkkinoilta johtaa kuitenkin yleensä nuorten vaihtoehtojen kaventumiseen. Lisäksi heidän ansiotulonsa jäävät heikoiksi. Tämä näkyy aikanaan nuorten eläketurvassakin.

– Mitä suuremmat arvet nuori saa työmarkkinoilta, sitä pienemmäksi jää hänen eläkkeensä. Onneksi  valtaosa tästä ikäluokasta on löytänyt paikkansa työmarkkinoilta, Salonen tiivistää.

Tutkimuksessa 30 000 miehen rekisteritiedot

Janne Salosen tutkimusaineisto koostuu 30 000 vuonna 1987 syntyneen miehen rekisteritiedoista, joista ilmenee miesten ansio-, opiskelu-, sairaus- ja perhetiedot. Tiedot kuvaavat nuorten miesten elämäntilannetta vuosina 2005 ja 2013. Tiedot ovat peräisin Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Salosen soveltama tra­jektorianalyysi on tilastotieteellinen menetelmä. Se soveltuu pitkittäisaineiston analysointiin ja sitä on käy­tetty monilla eri tieteenaloilla. Trajekto­rianalyysin keskeinen idea on löytää tutkittavasta jakaumasta mahdolliset piilevät osajakaumat.

– Trajektorianalyysi voisi olla hyödyllinen eläkepolitiikan arvioinnissa, sillä trajektorianalyysilla voidaan yksinkertaisesti kuvata väestön osaryhmiä sekä testata laskentamalleja, Salonen kuvailee menetelmää.

Nuorten miesten elämänpolkujen lisäksi Salonen tarkastelee väitöskirjassaan tilastollisen menetelmien käyttöä yrittäjien eläkevakuuttamisen tutkimisessa sekä Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallissa.

Väitöskirja tarkastettavaksi Tampereen yliopistossa 28.8.

YTM Janne Salonen esittää väitöskirjansa New methods in pension evaluation. Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopistossa perjantaina 28.8.2020 klo 12 (Paavo Koli -auditorio). Vastaväittäjänä toimii professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Janne Salonen työskentelee Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät nuoriin, yrittäjiin ja tilastollisiin menetelmiin.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.