Eläkkeiden rahoitus

Tälle sivulle on koottu aikasarjoja yksityisen alan työeläkevakuuttamiseen liittyvistä tilastoista ja eläketasoon liittyvistä kertoimista sekä keskeisimpiä numerotietoja yksityisen ja julkisen alan eläkelaitosten toiminnasta. Työeläkkeiden rahoitus tilastoraportissa käsitellään pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja Työeläkemaksut tilastoraportti sisältää tietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna.

Lisäksi yksityisen ja julkisen alan eläkelaitosten tilinpäätöslukuja sekä kustannustenjakoa koskevia tilastolukuja mm. työeläkevakuuttamisesta, sijoitustoiminnasta, eläkemenosta, hoitokuluista, vastuuvelasta ja vakavaraisuudesta on Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannassa.

Tilastotietokanta

Yksityisen alan työeläkevakuuttamiseen liittyviä aikasarjoja

Keskeisimmät sarjat on tehty vuodesta 1962 alkaen. Eläkkeiden rahoitusta koskevat luvut perustuvat eläkelaitosten tilinpäätöstietoihin. Uusimmat tiedot täydennetään aikasarjoihin sitä mukaa, kun niitä on saatavissa. Arviotietoja ei ole viety sarjoihin muista kuin vakuutusmaksuprosenteista. Tarvittaessa arvioita saa Eläketurvakeskuksesta. Tilastot ovat excel-muodossa.

Aikasarjoja muualla:

Työeläkelaitosten toiminnasta tilastotietoja

Tilastotauluissa esitetään muun muassa lukumääriä työeläketurvan piirissä olevista ja maksetuista eläkkeistä. Työeläkemenojen ja maksutulojen lisäksi tilastossa julkaistaan eläkevaroja ja sijoitustoimintaa kuvaavia lukuja eläkelaitostyypeittäin.
Tilastossa kuvataan aluksi työntekijän eläkelain (TyEL)  ja merimieseläkelain (MEL)  mukaista toimintaa, sen jälkeen yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkelakien (YEL ja MYEL)  mukaista toimintaa ja lopuksi julkisen puolen eläkelaitosten, pääasiassa VaEL-, KuEL- ja KiEL-toimintaa.

Työeläkkeiden rahoitus

Palkansaajia koskevien eläkelakien mukaan karttuneiden eläkkeiden rahoitus perustuu Suomessa osittain rahastoivaan järjestelmään ja yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkelakien mukaan karttuneiden eläkkeiden rahoitus jakojärjestelmään. Valtio osallistuu yrittäjien, maatalousyrittäjien ja merimiesten eläkkeiden kustantamiseen. Eläketurvakeskus hoitaa eläkelaitosten välisten eläkekustannusten selvittelyn ja maksuliikenteen.

Vuosittain ilmestyvässä tilastoraportissa käsitellään pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Yritysten työeläkemaksut yrityksen koon ja toimialan mukaan

Julkaisussa on tietoja yritysten lukumääristä, TyEL:n mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista ja vakuutusmaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuista yrityksen koon ja toimialan mukaan. Vuodesta 2008 alkaen julkaisu sisältää myös tilastotietoa yritysten vakuutusten jakautumisesta saman eläkelaitoksen sisällä tai eläkelaitosten kesken ja vuodesta 2011 alkaen myös tilastotietoa yritysten palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautumisesta. Julkaisu perustuu työeläkelaitoksilta saatuihin tietoihin.

Julkaisu ilmestyy kerran vuodessa. Ensimmäinen tilasto on vuodelta 1992.

Kustannustenjaon tilastot

Kustannustenjaon tilastot-osiossa on työeläkelaitosten kustannusten selvittelystä ja eläkelaitosten niitä varten ilmoittamista tiedoista koottuja tilastoja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta.

Oikopolut: