Työeläkkeiden rahoitus

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016, ennakkotiedot

Kuvassa on ennakkotietoja vuoden 2016 työeläkkeiden rahoituksesta. Kuvan luvut on koottu yhteistyössä Telan kanssa ja ne tarkentuvat myöhemmin julkaistavien rahavirta-taulukoiden yhteydessä.

Työeläkerahan kiertokulku 2016

Luvut jakautuvat yksityisen ja julkisen alan kesken seuraavasti:

Yksityinen ala Julkinen ala Yhteensä
Työnantajat  9 700 5 200 14 900
 Työntekijät  3 300 1 500 4 800
 Yrittäjät  1 300 1 300
 TVR-maksu  600 200 800
 Valtion osuus  800 2 700 3 500
 Maksutulo  15 700 9 600 25 300
 Hoitokulut  430 80 510
 Maksetut eläkkeet  16 400 9 600 26 000
 Eläkkeisiin rahastoista 3 070 430  3 500
Maksuista rahastoon 1 940 350 2 290
Sijoitustuotot 5 900 4 900 10 800
Eläkevarat 117 900 70 600 188 500

 

Eläketurvakeskus kokoaa aikasarjoja eläkelaitosten tilinpäätöksistä. Eläkelaitokset ilmoittavat myös tietoja eläkkeiden kustannustenjakoa varten.  Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät taulukot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannassa. Tämän lisäksi eläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastotietoja esitetään Eläketurvakeskuksen tilastoja -julkaisusarjassa sekä julkaisuna että pdf-muodossa.

Eläkevarat ja rahavirrat

Eläkevarat ja rahavirrat -taulukoissa tarkastellaan työeläkejärjestelmän rahoitusjärjestelmää vuodesta 2007 alkaen. Taulukot sisältävät lukuja eläkevaroista, vakuutusmaksuista, työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksuista, siirroista, valtion osuuksista, maksetuista korvauksista, kokonaisliikekuluista ja sijoitustuotoista.  TyEL- ja MEL-rahoitusjärjestelmää on tarkemmalla tasolla omissa taulukoissaan.

Tilinpäätöslukuja

Eläkelaitosten tilinpäätöslukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja maksutulosta, sijoitustuotoista, maksetuista korvauksista, hoitokuluista, eläkevaroista ja vakavaraisuudesta.
Kuvia taulukoiden luvuista on Kustannustenjako kuvina-osiossa.

Yritysten työeläkemaksut

Yritysten työeläkemaksut -julkaisussa on tietoa yritysten lukumääristä, TyEL:n mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista ja vakuutusmaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuista yrityksen koon ja toimialan mukaan yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastotietokannassa luvut on vuodesta 2008 alkaen ja paperijulkaisu vuodelta 1992.

Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta

Tilastoon on koottu työeläkkeiden rahoitukseen, eläkevaroihin ja maksettuihin eläkkeisiin liittyviä keskeisimpiä tilastolukuja. Tilasto on luokiteltu eri eläkelakien mukaista toimintaa hoitavien eläkelaitostyyppien mukaan. Tilasto julkaistaan vuosittain syyskuun lopussa pdf-muodossa.

Vuoden 2015 tilasto (pdf)

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu käsitellään pääpiirteittäin yksityisen ja julkisen alan työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Julkaisun liitteeseen on lisäksi koottu muutaman vuoden aikasarjat keskeisimmistä työeläkkeiden rahoitusta kuvaavista tilastoluvuista.

Vuosittain ilmestyvässä tilastoraportissa käsitellään pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Yksityisen alan työeläkevakuuttamiseen liittyviä aikasarjoja

Keskeisimmät sarjat on tehty vuodesta 1962 alkaen. Eläkkeiden rahoitusta koskevat luvut perustuvat eläkelaitosten tilinpäätöstietoihin. Uusimmat tiedot täydennetään aikasarjoihin sitä mukaa, kun niitä on saatavissa. Tilastot ovat excel-muodossa.

Aikasarjoja muualla:

Oikopolut: