Suomalaisen eläketurvan sisältöä ja eläkejärjestelmän toimintaa kehittävät useat pysyvät työryhmät, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana. Alla esitellään joidenkin tärkeimpien työryhmien kokoonpanot ja tehtävät. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t).

Käytetyt lyhenteet:

ETK – Eläketurvakeskus
KELA – Kansaneläkelaitos
TELA – Työeläkevakuuttajat TELA
STM – Sosiaali- ja terveysministeriö

Laajapohjaiset työryhmät

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.

Ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto. Työmarkkinajärjestöjen nimeämät jäsenet: Ilkka Kaukoranta (SAK), Juha Knuuti (KT), Samppa Koskela (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) ja Antti Tanskanen (EK).

Ryhmään kutsutut asiantuntijat: ylimatemaatikko Minna Lehmuskero  sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston eläke- ja yksityisvakuutusyksiköstä, finanssineuvos Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriön budjettiosastolta, laskuperustejaoksen puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Barbara D’Ambrogi-Ola (Ilmarinen), tulkintaryhmän puheenjohtaja Karoliina Kiuru (ETK) ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Jouni Seppänen (Elo).

Jaosto on pysyvä ja se osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Niko Väänänen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Jaosto on pysyvä ja siellä käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Minna Levander.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät

Tämän yhteistyöryhmän tarkoitus on sopia pelisäännöistä ja menettelyistä eläkehakemusten käsittelyssä.

Yhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Ryhmässä edustettuina ovat yksityiset eläkelaitokset, julkiset eläkelaitokset, Kela sekä ETK. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat ETK:n valvontaosastolta.

Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon. Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Eeva Puuperä (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta.

Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoryhmä, jonka puheenjohtaja on Anne Laitinen (ETK) ja sihteeri Henna Iire (ETK).

ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä. Puheenjohtaja Eeva Poutiainen (ETK), sihteeri Anita Nevalainen (ETK).

Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat.

Puheenjohtaja Teppo Rakkolainen (Veritas), sihteeri Seija Lehtonen (Tela), jäsenet työeläkelaitoksista, ESY:stä, Telasta ja ETK:sta. ETK:n edustajat ovat Karoliina Kiuru ja Mikko Kautto.

Laskuperustejaos valmistelee laissa määritellyssä yhteistyössä työeläkeyhtiöiden yhteisen laskuperustehakemuksen.

Laskuperustejaos koostuu työeläkeyhtiöiden aktuaareista ja puheenjohtajuus on kiertävä. Jaoksessa on asiantuntijat Telasta, STM:stä ja ETK:sta Jaakko Aho.

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan työeläkelaitosten kannanmuodostukseen.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat eri työeläkelaitosten aktuaareja. Neuvottelukunnassa on asiantuntijat Telasta, STM:stä ja ETK:sta Jaakko Aho.

Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläkelainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista.

Puheenjohtaja Karoliina Kiuru (ETK), sihteeri Ulla Suotunen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä, Porastosta ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:stä.

Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa. Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Anu Jarva (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta.

Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät

Tehtävänä on koordinoida, johtaa ja valvoa työeläkejärjestelmän ja Kelan keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyön johtoryhmä hyväksyy yhteistyön vuosisuunnitelman vähintään vuosittain koolle kutsutun liiketoimintajohdon seminaarin tulosten perusteella. Lisäksi yhteistyön johtoryhmä vastaa yhteistyöseminaarien linjausten toimeenpanosta, seuraa keskinäiseen tietojen vaihtoon tulevia muutoksia, seuraa hankkeita ja valmistelussa olevia säädösmuutoksia ja näiden vaikutuksia Kelaan ja työeläkealaan, tekee esityksen eläkepalvelusopimukseen liittyvistä palkkioista ja seuraa palkkioiden kehitystä, hyväksyy asiakaspalvelussa käytettävät ohjeet, asettaa työeläkealan ja Kelan yhteistyön toimeenpanossa tarvittavat työryhmät, määrittelee niiden tehtävät ja ohjaa ryhmien työtä.

Puheenjohtajana toimii vuorovuosin ETK (pj Sari Alanko) ja Kela, sihteerit Camilla Juntunen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela), jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitokset.

Yhteistyön johtoryhmän vuosittain tai tarvittaessa useammin koolle kutsuman liiketoimintajohdon seminaarin tehtävänä on kartoittaa Kelan ja työeläkealan yhteisiä liiketoiminnan kehittämistarpeita ja linjata ylätason tavoitteita ja niiden prioriteettijärjestystä. Tarvittaessa voidaan järjestää myös tietotekniikkaa käsittelevä seminaari työeläkealan Tietohallintoryhmän ja Kelan tietohallinnon kesken. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

Ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyryhmä (Enni-ryhmä) kehittää ja seuraa työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoimintaan liittyvää ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

Kelan ja työeläkejärjestelmän kuntoutusryhmä yhteensovittaa työeläkejärjestelmän ja Kelan kuntoutustoimenpiteitä, ylläpitää kuntoutuksen yhteistyömenettelyyn liittyvää ohjeistusta, seuraa yhteistyön toimivuutta sekä kuntoutuslainsäädännön muutosten valmistelua. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

Hakemusryhmän tehtävänä on ylläpitää Kelan ja työeläkejärjestelmän yhteisten eläkehakemusten tietosisältöä sekä sopia hakemusten sanomaliikenteessä välitettävistä hakemustiedoista. Lisäksi hakemusryhmä ylläpitää pdf-muodossa julkaistavat hakemuslomakkeet, seuraa etuuksien hakemiseen liittyvää kehitystä ja kehittää eläkkeen hakemiseen liittyviä menettelyjä. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

ETK-Kela -tietoliikenteen ylläpitoryhmä (EKYL-ryhmä) hoitaa työeläkealan ja Kelan keskinäiseen tietoliikenteeseen kuuluvien kansallisten asioiden ylläpitoa lähinnä toimeenpanon kannalta. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja Arekista.

Keulat-ryhmän tehtävänä on hoitaa Kelan ja ETK:n yhteistä kansainväliseen tietoliikenteeseen kuuluvaa vakuutusnumero- ja olosuhdemuutoshenkilötietoliikenteen tuotanto- ja ylläpitoasioita. Jäsenet Kelasta ja ETK:sta.

Ketku-ryhmän tehtävänä on käsitellä ad hoc esiin tulevia ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä Kelan ja ETK:n välillä.

Kekäle-ryhmän tehtävänä on käsitellä ad hoc esiin tulevia ulkomaan eläkkeen hakemiseen liittyviä kysymyksiä Kelan ja ETK:n välillä.

Kaiho-ryhmän  tehtävänä on käsitellä ad hoc esiin tulevia EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Tuotannon hoidon ryhmän tehtävänä on tuotannon asioiden läpikäynti. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja Arekista.

Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja strategisessa kehittämistyössä. Foorumin tehtävänä on tukea Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä, edistää Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa, tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä seurata eläkevakuutuksen kehittymistä ja eläkevakuutusta koskevaa tutkimusta. Toimikausi 1.1.2020 – 31.12.2021.

Puheenjohtaja Miia Helle (Kela), sihteeri Raija-Liisa Foudila (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Marjukka Hietaniemi.

Tietohallintoryhmät

Työeläkealan AREK-asiakasyhteistyöryhmät

AREK-asiakasyhteistyöryhmien tehtävänä on kyseisen järjestelmäalueen kehittämisen suunnittelu ja seuranta sekä asiakkaiden liiketoiminnallisten tarpeiden kerääminen. Tehtävänä on myös käynnistää esiselvitykset (aikataulu, osallistuvat osapuolet) ja päättää esiselvityksen pohjalta kehitysversion sisällöstä ja laajuudesta.

Puheenjohtaja Juha Lanne (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitokset, työeläkelaitosten palveluyhtiöt, ETK ja Arek.

Puheenjohtaja Juha Lanne (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitokset, työeläkelaitosten palveluyhtiöt, ETK ja Arek.

  • Ansainta-sovellusryhmä
  • HeTa-sovellusryhmä (henkilö- ja työnantajatiedot)
  • KVH-sovellusryhmä (käyttövaltuushallinta)
  • Eläkeasiat-sovellusryhmä
  • Ote- ja laskenta-asiat sovellusryhmä (työsuhdeote, Työeläkeote ja Yhella)
  • Kelan tietopalvelut ja viranomaisotteet -sovellusryhmä
  • Tefiyhteiset-sovellusryhmä
  • UM-sovellusryhmä
  • Santra-sovellusryhmä

Alaryhmien tehtävänä on määrittelyn ja toteutuksen käynnistäminen (aikataulu, osallistujat ja tarvittava osaaminen), sisältöön vaikuttavien avoimien asioiden ja muutospyyntöjen priorisointi, aikataulutus ja versiointi.

Ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit tulevat Arekista. Alaryhmien osallistujat ovat työeläkelaitoksista, työeläkelaitoksien palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arekista.

Tukiryhmä vastaa YHELLAn sisällöstä ja hyväksyy YHELLAan tehtävien muutosten sisällön. Tukiryhmässä keskustellaan laskentatekniikkaan liittyvistä asioista yleisemminkin.

Puheenjohtaja Tiina Rantalainen (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet ETK:sta, eläkelaitoksista, Arekista ja Tieto Oyj:stä.

Ryhmän tehtävänä on tulevien teknisten asioiden läpikäynti ja niistä sopiminen.

Puheenjohtaja ja sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkelaitoksien palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arekista.

Muut työeläkealan tietohallintoryhmät

TILMO-ryhmän tehtävänä on käsitellä TyEL-ilmoitusliikennemuutoksia ja siihen liittyviä toimintatapoja sekä ylläpitää työnantajille tarkoitettuja TYEL-ilmoitusliikennetietuekuvauksia.

Puheenjohtaja Tuula Vailama (Varma), jäsenet TYEL-työeläkeyhtiöt ja ETK. ETK:n edustajana ryhmässä on Eija Pahkala.

Työryhmän tehtävänä on mahdollistaa hajautetun työeläkejärjestelmän toimeenpanon vaatima yhteistyö ja tukea tässä tarvittavien yhteisten tietotekniikkaratkaisujen kehittämistä.

Puheenjohtaja Aaro Mutikainen (Elo), sihteeri Tarja Keveri (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkelaitosten palveluyhtiöistä, ETK:sta, TELAsta ja Arekista.

Tietohallintoryhmän alaryhmänä toimii Työeläkejärjestelmän arkkitehtuuriryhmä, jonka puheenjohtaja on Tarja Keveri (ETK). Jäsenet ovat työeläkelaitoksista ja niiden palveluyhtiöistä. Ryhmän tehtävänä on tunnistaa ja kuvata työeläkejärjestelmän yhteisiin tietoihin liittyviä kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia sekä selvittää eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja ratkaisuja. Työryhmä tekee esityksiä tietohallintoryhmälle.

Työeläkealan ja Kelan tietohallintoryhmät

Ryhmä on perustettu vuonna 1973 kansaneläkejärjestelmän ja työeläkejärjestelmän väliseksi tietoliikenneryhmäksi.

Tehtävänä on ohjata työeläkejärjestelmän ja Kelan sähköisen tietojenvälityksen ja yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kehitystä sekä kansallisen että kansainvälisen tietojenvaihdon osalta. Tehtävänä on myös Kelan, ETK:n ja työeläkelaitosten välisten tietojärjestelmäpalveluiden koordinointi ja tietoliikenneprojektien ohjaus.

Puheenjohtajat Juha Lanne (ETK) ja Esko Karjala (Kela), sihteerit Camilla Juntunen (ETK) ja Petri Tupala (Kela), jäsenet Kela, ETK, Mela, Ilmarinen, Varma ja Keva. Työeläkelaitosten edustajat nimittää määräajaksi ETK.

EKYL (ETK-Kela tietoliikenteen ylläpito -ryhmä), jonka tehtävänä on hoitaa ETK:n ja Kelan keskinäiseen tietoliikenteeseen kuuluvien asioiden ylläpitoa lähinnä toimeenpanon kannalta.

Ryhmän puheenjohtajia ovat Camilla Juntunen (ETK) ja Petri Tupala (Kela), sihteereitä Sanna Poutsalo (ETK) ja Kaisa Timonen (Kela) sekä jäseniä Kela, ETK ja Arek.

EU-tietoliikenteen yhteistyöryhmät

EU:n Hallintotoimikunnan alainen toimikunta, jonka tehtävänä on edistää, ohjata ja toimeenpanna sosiaaliturvasektorin sähköistä tiedonvaihtoa.

Suomen edustajat Casper von Nandelstadh (Kela) ja Sari Alanko (ETK), jäsenet ETK, Kela ja muiden jäsenmaiden edustajat.

Tehtävänä on valmistella yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa sähköiseen tietojenvaihtoon siirtymistä EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri Jere Päivinen (STM), jäsenet ETK, KELA, STM, KEHA, FIVA, TYJ ja TVK.

STM:n EESSI-työryhmän alaisuudessa toimivat KELAn vetämät kansallinen EESSI-koordinointiprojekti Esikko ja EESSI-yhteyspisteprojekti. ETK:n edustaja Juha Lanne.