Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkealan yhteisten keskusrekisterien rekisterinpitäjä ja tietojen omistaja. ETK ylläpitää ja kehittää rekistereitä ja rekisteripalveluita yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa.

ETK vastaa rekisterien ylläpitoon liittyvästä palvelutoiminnasta sekä eläkevakuuttajien neuvonnasta ja ohjeistuksesta, jolla varmistetaan rekisteritietojen oikeellisuus.

ETK osallistuu työeläkejärjestelmän ja ulkomaisten laitosten väliseen sähköiseen tietojenvaihdon kehittämiseen ja ylläpitoon yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa.

ETK luovuttaa keskitetysti työeläkejärjestelmän tietoja niille viranomaisille ja sosiaaliturvaa hoitaville tahoille, joilla on laissa säädetty oikeus näiden tietojen saamiseen.

Lue lisää:

Toimintaa säädellään laeissa ja asetuksissa

ETK:n rekisterinpito- ja rekisteripalvelutehtävistä on säädetty ETK:sta annetussa laissa (Laki Eläketurvakeskuksesta 2§ 1 momentin 5 kohta). Lain mukaan ETK:n tehtävänä on huolehtia laissa sille määrättyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavista rekistereistä ja työeläkelaitosten työeläkelakien mukaista toimintaa varten tarvitsemien tietojen saatavuudesta.

Henkilötietoja käsitellessään ETK toimii EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä, ja sitä koskevat tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisterinpitäjää koskevat velvoitteet.

Lue lisää: