Sanna Tenhunen

Ekonomisti, KTT
029 411 2492

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • informaation ja kannustimien merkitys
  • eläkkeelle siirtyminen: varhentaminen ja lykkäys
  • eläkejärjestelmä ja säästäminen taloustieteen näkökulmasta

Esittely

Tutkimustyössäni minua kiinnostavat eläkejärjestelmän ilmiöt alkaen yksittäisten henkilöiden päätöksenteosta niiden koko talouteen heijastuviin vaikutuksiin saakka. Erityisesti informaation merkitys on kiinnostava tekijä eläkepäätösten, kannustimien vaikuttavuuden ja koko eläkejärjestelmään kohdistuvan luottamuksen taustalla. Huomioni tutkimuksessa kiinnittyy usein myös yksilöiden välisiin eroihin tiedoissa ja sen seurauksiin. Tutkimuksessani painottuvat taloudelliset kannustimet, riskit ja niiltä suojautuminen sekä eläkejärjestelmän merkitys osana sosiaaliturvaa.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen (2019) Yrittäjien eläkeaikeet: työolojen ja eläketurvan merkitys. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2019.

Sanna Tenhunen & Satu Nivalainen & Noora Järnefelt & Janne Salonen (2019) Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018.

Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen (2018) Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2018.

Sanna Tenhunen (2017) Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät – kyselytutkimus vuoden 2017 eläkeuudistuksesta ja työssäjatkamisaikeista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017.

Sanna Tenhunen & Ilpo Airio & Olli Kangas & Karoliina Koskenvuo & Susan Kuivalainen (toim.) (2017)  Eläketiedon merkitys – Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017.

Sanna Tenhunen & Janne Salonen (2016) Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016.

Sanna Tenhunen (2012) Varautuminen eläkeaikaan – vapaaehtoisen säästämisen laajuus. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2012.

Sanna Tenhunen & Risto Vaittinen (2010) Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit – teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7.

Tallamaria Maunu & Sanna Tenhunen (2010) Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:8.

Sanna Tenhunen (2010) Employment and accrued pension rights among the elderly – a peek into the pension registers. Finnish Centre for Pensions Working papers 2010:1.

Sanna Tenhunen (2008) Kannustimet ja riskit eläketurvassa – taloustieteen näkökulma. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:5.

Sanna Tenhunen (2008) Koulutus eläkesijoituksena. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:2.

Julkaisuja muualla

Ravaska, T. & Tenhunen, S. & Tuomala, M. (2018) On the optimal lifetime redistribution and social objectives: a multidimensional approach. On the optimal lifetime redistribution and social objectives: a multidimensional approach. International Tax and Public Finance 25(3) 2018, 631–653.

Tenhunen, S. & Vaittinen, R. (toim.) (2016) Eläketalous, 2. Uudistettu laitos, Finva.

Tenhunen, S. & Tuomala, M. (2013) On the design of an optimal non-linear tax/pension system with habit formation. International Tax and Public Finance 20(3) 2013, 485–512.

Tenhunen, S. & Tuomala, M. (2010) On Optimal Lifetime Redistribution Policy. Journal of Public Economic Theory 12(1) 2010, 171–198.

Tenhunen, S. (2010) Ikääntyneiden työllisyyskehitys – kurkistus työeläkerekistereihin. Talous ja Yhteiskunta 1/2010, 30–36.

Tenhunen, S. (2008) Kannustimet ja riskit eläketurvassa – taloustieteen näkökulma. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 4/2008, 388–404.

Tenhunen, S. & Pirttilä, J. (2008) Pawns and Queens Revisited: Public Provision of Private Goods When Individuals Make Mistakes. International Tax and Public Finance 15(5), 599–619.

Tenhunen, S. (2007) Essays on the Theory of Optimal Taxation, akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 1276, Tampere University Press, Tampere 2007.