EU:n suositukset

Osana EU:n talouspolitiikan ohjausjaksoa Euroopan komissio antaa vuosittain ehdotukset maakohtaisiksi suosituksiksi kaikille jäsenmaille. Komission suositusten pohjalta Eurooppa-neuvosto hyväksyy ja vahvistaa lopulliset suositukset, joilla ohjataan kansallista päätöksentekoa.

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ottamaan niille EU-asetusten nojalla annetun ohjauksen asianmukaisesti huomioon talous-, työllisyys- ja budjettipolitiikkansa kehittämisessä. Jäsenvaltiot raportoivat EU:lle kansallisilla ohjelmilla ja komissio valvoo jäsenvaltioiden edistymistä. Tarvittaessa jäsenvaltiolle voidaan antaa lisäsuosituksia ja sanktioita.

Talouspolitiikan EU-tasoinen ohjausjakso käynnistyy komission vuotuisen kasvuselvityksen julkaisulla, jossa arvioidaan EU:n keskeisiä taloudellisia haasteita. Alkuvuodesta julkaistaan maaraportit, joissa analysoidaan jäsenvaltioiden talouden tilaa laajalti. Suomea koskevassa vuoden 2017 raportissa todetaan, että:

  • talouden taantuman jälkeen vuonna 2015 alkoi vähittäin vahvistuva elpyminen
  • kilpailukykysopimus lopetti epävarmuuden palkkakehityksessä
  • vuoden 2017 eläkeuudistuksen odotetaan nostavan kokonaistyöllisyysastetta
  • julkisen ja yksityisen sektorin velkaantuneisuus on lisääntynyt

Maaraportti muodostaa pohjan maakohtaisille suosituksille. Ennen Suomen eläkeuudistusta Suomea suositeltiin maakohtaisissa suosituksissa huomioimaan elinajanodotetteen kasvu eläkeiässä sekä karsimaan varhaiseläkeväyliä. Myös muut jäsenvaltiot ovat saaneet samankaltaisia suosituksia. Eläkeuudistuksen jälkeen Suomi ei ole saanut eläkejärjestelmää koskevia suosituksia. Eurooppa-neuvoston vahvistamissa suosituksissa Suomelle todetaan, että Suomen tulisi vuosina 2017 – 2018:

  • harjoittaa finanssipolitiikkaansa vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion vaatimusten mukaisesti, mikä tarkoittaa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vuonna 2018, kun otetaan huomioon sallitut poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät poikkeamat, rakenneuudistusten toteuttaminen ja investoinnit, joiden perusteella on myönnetty tilapäinen poikkeama; varmistaa, että hallintouudistus sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuuden parantamiseksi hyväksytään ja toteutetaan oikea-aikaisesti;
  • edistää edelleen palkkojen kytkemistä tuottavuuden kehitykseen, täysin työmarkkinaosapuolten roolia kunnioittaen; toteuttaa kohdennettuja aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä puuttuakseen työllisyys- ja sosiaalipoliittisiin haasteisiin, tarjoaa kannustimia työn vastaanottamiseen ja edistää yrittäjyyttä.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: NIKO VÄÄNÄNEN, MIKA VIDLUND