Sähköinen tietojenvaihto

Työvoiman liikkuminen yli valtioiden rajojen lisää tarvetta parantaa sosiaaliturvaviranomaisten tietojenvaihtoa. Tietojenvaihtoa kehitetään EU-maiden yhteisessä EESSI-hankkeessa. EU:n sähköiseen tietojenvaihtoon liittyminen edellyttää Suomen sosiaaliturvalaitoksilta yhteisiä rakenteita ja tietojärjestelmäpalveluja, joita säätelee muun muassa EESSI-laki.

EU-maiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon EESSI-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information) kautta siirrytään lähivuosien aikana. Siirtymää sitoo Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, sen täytäntöönpanoasetus 987/2009 sekä toistaiseksi voimassa olevan hallintotoimikunnan erillinen siirtymäsäännös. Asetukset ovat EU:n jäsenvaltioissa suoraan sitovaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä.

Asetukset koskevat kaikkia sosiaaliturvasektoreita, joista työeläkejärjestelmää koskevat eläkesektorin ja sovellettavan lainsäädännön osuudet. ETK koordinoi EESSIn kehittämistä ja toimeenpanoa työeläkejärjestelmässä ja osallistuu työeläkejärjestelmän edustajana aktiivisesti kansainvälisiin ja kansallisiin työryhmiin.

EU-tasolla sähköisellä tietojenvaihdolla tavoitellaan nopeampaa toimintaa sekä vaihdettujen tietojen todentamisen tehostumista niiden kuljettua sähköisesti vakioidulla ja järjestelmällisellä tavalla. Kansalaisen näkökulmasta EESSIn tavoitteena on nopeuttaa henkilön asian käsittelyä EU-asioissa.

Suomeen rakennetaan Kelan toimesta yksi kansallinen yhteyspiste, jonka kautta kaikki tuleva ja lähtevä EESSI-tietoliikenne kulkee Suomen ja muiden maiden välillä.

EESSIn kehittäjät Suomessa

Suomessa sähköisen tietojenvaihdon toteutusta johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja sen alaisuudessa toimiva STM EESSI-työryhmä. Toteutuksen toimeenpanosta vastaa kaksi Kelan vetämää projektia: Kansallinen EESSI-yhteyspisteprojekti sekä yhteyspisteen rakentamista tukeva Esikko-koordinointiprojekti.

Sosiaaliturvaa toimeenpanevien laitosten ja viranomaisten liittyminen EU:n sähköiseen tietojenvaihtoon edellyttää Suomessa laitosten välisiä yhteisiä kansallisia rakenteita ja tietojärjestelmäpalveluja, joita säätelee muun muassa EESSI-laki.

Laissa on määrätty yhteistyöryhmästä, jonka tehtävänä on seurata kansallisesti toteutunutta sähköisen tiedonvaihdon toimivuutta, arvioida muutos- ja kehittämistarpeita sekä vahvistaa kansallisen yhteyspisteen kustannusten jako. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kela, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

EESSIn kehittäjät EU:ssa

EESSI-hankkeesta vastaa Euroopan komission työllisyys, sosiaali- ja osallisuusasiat -pääosasto (DG EMPL). Hankkeeseen liittyvät linjauspäätökset tehdään sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevässä hallintotoimikunnassa pääsääntöisesti sen alaryhmien esityksistä. Tiettyjen teknisluonteisten asioiden osalta päätökset tehdään suoraan teknisessä toimikunnassa.

Hallintotoimikunta on perustanut EESSI-hanketta varten erillisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata teknisestä ja liiketoiminnallisesta näkökulmasta EESSI-ratkaisun toteutusta sekä tukea hallintotoimikuntaa ja teknistä toimikuntaa EESSIin liittyvissä päätöksissä.

EESSIn liiketoimintamäärityksiä työstetään etuuskohtaisissa sekä kaikkia sektoreita koskevissa ad hoc -työryhmissä.

EESSIn käyttöönoton siirtymäaika käynnistyi

3.7.2017 käynnistyi kahden vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa EU:n jäsenvaltioiden tulee siirtyä sähköiseen tietojenvaihtoon EESSI-järjestelmän kautta. Sähköinen tietojen vaihtaminen koskee noin 15 000 sosiaaliturvaa hoitavaa eurooppalaista laitosta EU-jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. EESSI-siirtymäajan tilannetta tarkastellaan alkuvuonna 2018.

Komissio tukee jäsenvaltioita tulevina vuosina paitsi EESSI-järjestelmän käyttöönotossa, myös sen ylläpidossa.

Aiheesta muualla:


AIHEEN ASIANTUNTIJA: SARI ALANKO