Ajankohtaislistaus
24.8.2022

Yrittäjien työeläkevakuuttamista hoitavat työeläkevakuuttajat ottavat käyttöön uuden työtulosuosituksen laskentapalvelun. Laskentapalvelun avulla aloittava yrittäjä saa YEL-vakuutusta hakiessaan itselleen työtulosuosituksen. Sen lähtökohtana on hänen toimialansa työntekijöitä koskeva palkkatieto. Laskentapalvelu ottaa huomioon myös yrittäjän oman ja toimialan yritystoiminnan laajuuden.

Työeläkevakuuttajat ottavat elo-syyskuun 2022 aikana kokeilukäyttöön erityisen työtulon laskentapalvelun. Uusi sähköinen palvelu jäljittelee nykyisiä työtulo-ohjeita. Kun yrittäjä hakee YEL-vakuutusta eläkevakuuttajalta, yhteinen laskentapalvelu antaa yrittäjälle ja työeläkevakuuttajalle yrittäjän tilannetta vastaavan työtulosuosituksen.

Laskentapalvelun avulla eläkelaitokset määrittelevät yhdenmukaisin perustein työtulon tietyllä toimialalla tietyn suuruista yrittäjätoimintaa harjoittaville yrittäjille.

Laskentapalvelu yhdenmukaistaa työtulojen määrittelyä

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Mikko Kauton mukaan laskentapalvelu muuntaa perinteiset työtulo-ohjeet digitaaliseksi palveluksi. Laskentapalvelu antaa yrittäjälle aikaisempaa helpommin tuntumaa YEL-lain vaatimuksista. Työeläkevakuuttajalle se tarjoaa hyödyllisen sähköisen apuvälineen yrittäjän palvelutilanteeseen.

– Yhteinen taustapalvelu auttaa työtulojen määrittelyssä yhdenmukaisesti ja parantaa osaltaan yrittäjien vakuuttamisen oikeellisuutta. Työpanosta vastaavalle tasolle asetettu YEL-työtulo parantaisi jatkossa myös yrittäjien sosiaali- ja työeläketurvan tasoa, Kautto toteaa.

Laskentapalvelu korvaa Eläketurvakeskuksen ylläpitämät työtulo-oppaat, joiden pohjalta eri alojen yrittäjien työtuloja on aiemmin arvioitu. Samalla palvelu laajentaa työtulo-ohjeistusta niillekin toimialoille, joille ei ole ollut omaa ohjeistusta.

YEL-työtulo toimii yrittäjän YEL-vakuutuksen ja muun sosiaaliturvan perusteena. Sen perusteella maksetaan työeläkevakuutusmaksut ja työeläke karttuu. Lain mukaan YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta ja sitä palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Alan palkka- ja liikevaihtotiedot ovat keskeiset tiedot, liikkumavaraa mukana

Työtulon laskentapalvelu antaa yrittäjälle työtulosuosituksen yrittäjän oman liikevaihdon sekä toimialan palkka- ja liikevaihtotietojen perusteella. Lisäksi se antaa suositukselle myös liikkumavaraa (+/-30 %) muidenkin yrittäjäkohtaisten erojen huomioon ottamiseen. Jos työtulosuosituksen liikkumavara ei vastaa yrittäjän työpanosta, myös liikkumavarasta voidaan poiketa.

Laskentapalvelu on apuväline työpanoksen arvon arviointiin. Työtulon vahvistaminen on aina työeläkevakuuttajan vastuulla. Se ottaa työtuloa vahvistaessaan huomioon myös muut saatavilla olevat yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Laskentapalvelun toimivuutta kokeillaan aluksi aloittaviin yrittäjiin. Uusia yrittäjiä on aloittanut viime vuosina keskimäärin reilut 20 000. Laskentapalvelua on tarkoitus kehittää edelleen kokemusten ja tuoretta lakiesitystä koskevien päätösten perusteella. Palvelusta voi olla apua myöhemmin myös työtulon tarkistustilanteisiin. Tuoreen lakiesityksen mukaan yrittäjien työtulot tarkistettaisiin kolmen vuoden välein.

Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja saada yrittäjän työtulo vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Lakiluonnoksessa esitetään työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja täsmennettäväksi, jotta työtulon arviointi ja vahvistaminen eri eläkelaitoksissa olisi nykyistä selkeämpää ja yhdenmukaisempaa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Yrittäjät saavat neuvontaa työtulojensa arviointiin omasta työeläkelaitoksestaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.