Ajankohtaislistaus
22.6.2023
Kuva: Janne Suhonen, valtioneuvoston kanslia

Kokosimme hallitusohjelmasta keskeisimpiä työeläkealaa koskettavia kirjauksia. Eläketurvakeskus antaa tarvittaessa asiantuntija-apua hallitusohjelman toimeenpanoon yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Hallitusohjelmaan on kuvattu työeläkepolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi eläkkeiden riittävä taso ja kattavuus, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä rahoituksen kestävyys. Ohjelmassa todetaan, että julkisen talouden kestävyysvaje vaikuttaa eläkkeiden ja toimivien palveluiden kestävään rahoitukseen pitkällä aikavälillä.

Sijoitustoiminta, eläkejärjestelmän kestävyys ja yrittäjän eläketurva

Eläkejärjestelmän hallinto ja sijoitustoiminta tulee olla järjestetty läpinäkyvästi ja tehokkaasti. Myös mahdollisuudesta kasvattaa tuottoja on ohjelmassa kirjaus.

Huoltosuhteen heikkenemisen sekä talouden kehitykseen, eläkevarojen sijoitustuottoihin ja tulevaan maksukehitykseen liittyvän epävarmuuden takia tulee ohjelman mukaan valmistella kolmikantaisesti tarvittavia työeläkelainsäädännön muutoksia rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi. Hallitus aikoo myös arvioida YEL-järjestelmän kehittämistarpeita.

Hallitus valmistelee työeläkepolitiikkaa koskevat asiat keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisesti. Hallitus sitoutuu tekemään tarvittavat päätökset tavoitteen saavuttamiseksi, mikäli järjestöt eivät yhdessä hallituksen kanssa löydä yhteisymmärrystä muutoksista tammikuuhun 2025 mennessä.

Työkyvyttömyyseläke

Hallitus pyrkii myös mahdollistamaan osatyökykyisille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville joustavammat mahdollisuudet osallistua työelämään. Tähän tavoitteeseen pyritään osatyökyvyttömyyden ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen lineaarimallilla, joka tukee palkan ja eläkkeen yhteensovittamista niin, että työnteko kannattaa aina.

Hallitus aikoo myös vakinaistaa työkyvyttömyyseläkkeen lepäämissäännöksen, jotta paluu työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään olisi mahdollisimman joustavaa. Tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisestä säädetään määräaikaisessa laissa, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Kuntoutus ja vakuutuslääkäritoiminta

Kuntoutuksen uudistamista jatketaan kuntoutuskomitean ehdotusten ja kuntoutuksen uudistamisesta vuosille 2023–2027 laaditun suunnitelman mukaisesti. Hallitus selvittää vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden osuutta ja yhteistyön kehittämisen tarpeita potilaiden etuuksien paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi toteutumiseksi.

Tiedon liikkuvuus ja automaattinen päätöksenteko

Hallitus edistää tiedon liikkumista julkishallinnon eri tietojärjestelmien välillä yksityisyyden suoja huomioiden. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää sääntelyä kehitetään, jotta sosiaali- ja terveyspalveluista kerätyt tiedot ovat sujuvammin käytettävissä eri toimijoiden välillä. Varmistetaan, ettei kansallinen lainsäädäntö tai sen tulkinta ole EU:n asettamia vaatimuksia tiukempaa erityisesti tietosuojaan ja automaattiseen päätöksentekoon liittyen.

Hallitus arvioi uuden asiakastietolain ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonhallintalainsäädännön muutosten kustannusvaikutukset ja siirtää tarvittavilta osin lainsäädännön voimaantuloa tai porrastaa sen toimeenpanoa, jotta voidaan varmistua alueille aiheutuvan kustannustaakan kohtuullisuudesta. Hallitus mahdollistaa tekoälyn avulla tehtävät automaattiset viranomaispäätökset.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.