Tillbaka till Aktuellt
22.6.2023
Foto: Janne Suhonen, Statsrådets kansli

Vi har sammanställt regeringsprogrammets viktigaste anteckningar som berör arbetspensionssektorn. Vid behov bidrar Pensionsskyddscentralen med experthjälp till verkställandet av regeringsprogrammet tillsammans med sina intressegrupper.

Enligt regeringsprogrammet är centrala mål för arbetspensionspolitiken att pensionerna håller en tillräcklig nivå och har en tillräcklig täckning, att situationen är rättvis mellan generationerna och att finansieringen är hållbar. I programmet konstateras att hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna påverkar den hållbara finansieringen av pensioner och fungerande tjänster på lång sikt.

Placeringsverksamheten, pensionssystemets hållbarhet och företagares pensionsskydd

Förvaltningen av och investeringsverksamheten inom pensionssystemet ska ordnas på ett transparent och effektivt sätt. Programmet innehåller också en anteckning om möjligheten att öka avkastningen.

På grund av försämringen av försörjningskvoten och den osäkerhet som är förknippad med den ekonomiska utvecklingen, investeringsavkastningen på pensionsmedlen och den kommande avgiftsutvecklingen bereds det enligt programmet på trepartsbasis behövliga ändringar av arbetspensionslagstiftningen så att den finansiella hållbarheten ska kunna säkerställas och en tillräcklig förmånsnivå tryggas. Regeringen har också för avsikt att utvärdera behoven att utveckla FöPL-systemet.

Regeringen bereder ärenden som gäller arbetspensionspolitiken på trepartsbasis tillsammans med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna Regeringen förbinder sig att fatta de beslut som behövs för att uppnå målet, om organisationerna inte tillsammans med regeringen når samförstånd om ändringarna senast i januari 2025.

Sjuk- och invalidpension

Regeringen går in för att möjliggöra flexiblare möjligheter att delta i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer.  Detta mål eftersträvas genom att införa en linjär modell för partiell sjuk- eller invalidpension och full sjuk- eller invalidpension som stöder samordningen av lön och pension så att det alltid lönar sig att arbeta.

Regeringen har också för avsikt att göra den temporära bestämmelsen om att en sjuk- eller invalidpension kan lämnas vilande permanent så att en återgång från sjuk- eller invalidpension till arbetslivet ska vara så flexibel som möjligt. För närvarande finns bestämmelsen om vilande sjuk- eller invalidpension i en temporär lag som gäller till utgången av år 2024.

Rehabilitering och försäkringsläkarverksamhet

Reformen av rehabiliteringen fortsätter utifrån rehabiliteringskommitténs förslag och handlingsplanen för rehabiliteringsreformen 2023–2027. Regeringen ska utreda andelen försäkringsläkare och behandlande läkare samt utvecklingsbehoven med avseende på samarbetet dem emellan, i syfte att ge bättre och rättvisare tillgång till patientförmåner.

Informationsflöde och automatiskt beslutsfattande

Regeringen främjar informationsflödet mellan olika informationssystem inom den offentliga förvaltningen med beaktande av integritetsskyddet. Lagstiftningen om behandling av personuppgifter utvecklas för att de uppgifter som samlats in om social- och hälsovårdstjänsterna ska kunna användas smidigt mellan olika aktörer. Det säkerställs att den nationella lagstiftningen eller tolkningen av den inte är strängare än EU:s krav i synnerhet i fråga om dataskydd och automatiserat beslutsfattande.

Regeringen bedömer kostnadseffekterna av den nya kunduppgiftslagen och av andra ändringar i lagstiftningen om informationshanteringen inom social- och hälsovårdstjänsterna och skjuter upp ikraftträdandet av lagstiftningen till behövliga delar eller verkställer lagstiftningen stegvis för att man ska kunna försäkra sig om att den kostnadsbörda som orsakas välfärdsområdena är skälig.  Regeringen möjliggör automatiserade myndighetsbeslut som fattas med hjälp av artificiell intelligens.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.