Ajankohtaislistaus
14.11.2023
Kuva: iStock

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 71 500 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 54 000. Työeläkkeelle siirtyneiden suurimmaksi ikäryhmäksi nousivat 64-vuotiaat, ilmenee ETK:n tuoreista tilastoista.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt viime vuosina samassa tahdissa vanhuuseläkkeen alaikärajan nousun kanssa.

Vuonna 1954 syntyneet oli viimeinen ikäluokka, jolla vanhuuseläkkeen alaikäraja oli 63 vuotta. Tämän ikäluokan työeläkevakuutetuista 60 prosenttia jäi vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana eli vuoden sisällä alaikärajan täyttämisestä. Sen jälkeen 63-vuotiaana vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus laski viitisen prosenttiyksikköä ikäluokkaa kohti, kunnes se vuonna 2022 poistui lähes kokonaan.

– Vuonna 1958 syntyneistä vakuutetuista enää pari prosenttia jäi vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana, koska heistä vain joillakin erityisryhmillä oli oikeus eläkkeeseen ennen ikäluokan 64 vuoden alaikärajaa. Heti ikärajan täytettyään vuonna 2022 heistä yli 20 000 siirtyi vanhuuseläkkeelle. Määrä oli likimain sama kuin edellisissä ikäluokissa alaikärajan täyttyessä, Eläketurvakeskuksen (ETK) kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden 63-vuotiaiden osuus on laskenut likimain samassa tahdissa sekä miehillä että naisilla.

Työnteko 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen lisääntynyt merkittävästi

Eläkeiän alarajan nousu pidentää työuria, sillä suurin osa vakuutetuista myös jatkaa työssä uudelle ikärajalle.

– Vuonna 1954 syntyneistä vakuutetuista 60 prosenttia lopetti työnteon vuoden sisällä 63 vuoden iän täyttämisestä, joka oli heillä vanhuuseläkkeen alaikäraja. Sen sijaan vuonna 1958 syntyneistä vain 7 prosenttia lopetti työnteon vuoden sisällä 63 vuoden iän täyttämisestä. Muutos on huomattava, Jari Kannisto painottaa.

Muutos näkyy myös ikääntyneiden työllisyysasteessa. Työllisyysaste kohentui reippaasti 2010-­luvulla 60–65-vuotiailla. Se nousi tasaisesti 60–62-vuotiailla lähes koko vuosikymmenen. 63-vuotiailla työllisyysasteen nousu on kohdistunut erityisesti eläkeuudistuksen jälkeiseen aikaan.

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvanut

Vaikka vuoden 2017 eläkeuudistus on pidentänyt työuria loppupäästä, kaikilla ikääntyneillä näin ei ole tapahtunut. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä lähellä vanhuuseläkeikää on lisääntynyt. Viime vuonna 61–63-vuotiailla alkoi vajaat 5 000 työkyvyttömyyseläkettä. Määrä on lähes kaksinkertainen eläkeuudistusta edeltävään aikaan verrattuna.

– Jos aikaisemmin työkyky oli koetuksella 61-vuotiaana, joku saattoi sinnitellä 63 vuoden eläkeikään saakka työssä. Nyt kun eläkeikään on entistä pitempi aika, sen saavuttaminen voi tuntua osalle mahdottomalta, Kannisto arvioi.

Julkaisu

Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2022. Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2023 (Julkari)

Aiheesta lisää

Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus -tilastosivu (Etk.fi)
Vanhuuseläke – ikäluokilla oma eläkeikänsä (Työeläke.fi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.