Tillbaka till Aktuellt
14.11.2023
Kuva: iStock

I fjol började 71 500 personer få arbetspension, varav 54 000 gick i ålderspension. Den största åldersgruppen av dem som arbetspensionerades var 64-åringarna, framgår det i PSC:s färska statistik.

Ålderspensioneringarna har senarelagts de senaste åren i samma takt som den lägsta åldern för ålderspension har stigit.

De födda år 1954 var den sista åldersklassen för vilka den lägsta åldern för ålderspension var 63 år. Av de arbetspensionsförsäkrade i den här åldersklassen gick 60 procent i ålderspension vid 63 års ålder, dvs. inom ett år från att den lägsta åldern för ålderspension uppnåtts. Efter det sjönk andelen som ålderspensioneras vid 63 års ålder ca fem procentenheter för varje åldersklass, tills den år 2022 upphörde att finnas nästan helt.

– Av de försäkrade födda år 1958 gick endast ett par procent i ålderspension vid 63 års ålder, eftersom enbart några specialgrupper av dem hade rätt till pension före åldersklassens lägsta pensionsålder på 64 års ålder. Genast när åldersgränsen uppnåddes år 2022 gick över 20 000 av dem i ålderspension. Antalet var nära samma som i de föregående åldersklasserna när den lägsta åldern uppnås, säger Pensionsskyddscentralens (PSC) utvecklingschef Jari Kannisto.

Andelen som ålderspensioneras vid 63 års ålder har sjunkit i nästan samma takt hos både män och kvinnor.

Arbete efter 63 års ålder ökat märkbart

Höjningen av den lägsta pensionsåldern förlänger arbetsliven, eftersom största delen av de försäkrade också fortsätter i arbete till den nya åldersgränsen.  

– Av de försäkrade födda år 1954 slutade 60 procent att arbeta inom ett år från att 63 års ålder uppnåddes, vilket för dem var den lägsta åldern för ålderspension. Däremot av dem födda år 1958 slutade endast 7 procent att arbeta inom ett år från att 63 års ålder uppnåddes. Förändringen är märkbar betonar Jari Kannisto. 

Förändringen syns också i sysselsättningsgraderna för äldre. Sysselsättningsgraden förbättrades rejält på 2010-talet hos 60–65-åringarna. Den steg jämnt hos 60–62-åringarna under nästan ett helt årtionde. Hos 63-åringarna däremot har ökningen av sysselsättningsgraden koncentrerat sig speciellt till tiden efter pensionsreformen.

Sjukpensionernas antal har stigit

Även om 2017 års pensionsreform har förlängt arbetsliven, är fallet inte så för alla äldre.  Antalet som sjukpensionerats nära åldern för ålderspension har ökat. I fjol inledde 61–63-åringarna nära 5 000 sjukpensioner. Antalet är nära dubbelt jämfört med tiden före pensionsreformen. 

– Om arbetsförmågan tidigare var under påfrestning vid 61 års ålder, fanns det de som orkade kämpa i arbete ända till 63 års pensionsålder. Nu när det är allt längre tid kvar till pensionsåldern, kan det för en del kännas som omöjligt att nå den, säger Kannisto.

Publikationen

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.