Rahastoonsiirtovelvoite

Rahastoonsiirtovelvoite määrittelee sen, miten jokaisen TyEL:n ja MEL:n mukaista toimintaa vakuuttavan eläkelaitoksen tulee vuosittain hyvittää (korkouttaa) rahastojaan. Rahastoonsiirtovelvoite koostuu täydennyskertoimesta, osaketuottokertoimesta ja rahastokorosta.

TyEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden rahoitus

TyEL:n ja MEL:n mukaiset eläkkeet kustannetaan osittain rahastoivalla tekniikalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa tulevista eläkkeistä rahastoidaan ennakkoon ja loput kustannetaan eläkkeen maksuvuoden vakuutusmaksuilla. Ennakkorahastointi tapahtuu yksittäisen eläkkeen tasolla.

Eläkkeen ennakkoon rahastoidusta osasta muodostuu maksun rahastoineelle eläkelaitokselle vakuutusmatemaattisesti laskettu eläkevastuu eli vastuuvelka. Eläkelaitos kattaa vastuuvelan sijoitusvarallisuudellaan. Eläkelaitokset varautuvat sijoitusriskeihin toimintapääomallaan. Ennakkorahastoinnin vuoksi työeläkejärjestelmään on kertynyt eläkevaroja, joiden sijoituksille saatavalla tuotolla on vaikutusta työeläkemaksun tulevaan tasoon.

TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan vastuuvelkaan on vuodesta 2007 alkaen sisällytetty osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu. Tämä kollektiivinen puskurirahasto mahdollistaa eläkelaitosten riskipitoisemmat sijoitukset ja sitä kautta suuremmat tuotto-odotukset. Paremmat sijoitustuotot hillitsevät pitkällä aikavälillä tarvetta vakuutusmaksun nostamiseen.

Rahastoonsiirtovelvoite ja kertoimet

Rahastoonsiirtovelvoite muodostuu

  • täydennyskertoimesta
  • osaketuottokertoimesta
  • rahastokorosta.

Täydennyskerroin määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden ja osaketuottokerroin eläkelaitosten osakesijoitusten keskimääräisen vuosituoton perusteella. Rahastokorko (3 %) on eläkkeen pääoma-arvon laskennassa käytettävä tekninen korko.

Jokainen TyEL-eläkelaitos ja Merimieseläkekassa on velvollinen vuosittain

  • hyvittämään vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastoja rahastokoron verran
  • tukemaan vanhuuseläkevastuita täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla
  • siirtämään osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen osaketuottokertoimen kymmenystä vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun tuoton.

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA PUUPERÄ, ARI KAARTINEN