Kustannustenjakotietojen toimittaminen: tiedostot ja ohjeet

Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle tiedot lopullista kustannustenjakoa varten lähes kokonaan sähköisessä muodossa, ns. peräkkäistiedostoina. Kaikkien peräkkäistiedostojen tietuekuvaukset, täyttö- ja korjausohjeet sekä niihin liittyvät pdf-lomakkeet löytyvät alla olevasta luettelosta kustannustenjakovuosittain. Kustannustenjaon pdf-lomakkeet ovat tallennettavia. Täytetyn lomakkeen voi tallentaa omalle koneelleen myöhempää käyttöä varten.

Tiedot kustannustenjakoa varten toimitetaan vuosiaikataulussa (katso tarkemmin alempana).

 Peräkkäistiedoston nimi  Kustannustenjakovuosi
1. Eläkemenotiedosto
 – Tiedoston tietoluettelo (xlsm) 2018 2019 2020
 – Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 2018 2019
Ohje tietoluettelon käyttämiseen tiedoston tarkastuksessa 2018
 – Allekirjoituslomake: eläkemenotiedot ja eläkkeiden perintätiedot (ETK 3402) 2018
 – Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409a) 2018
 – Lomakkeen ETK 3409a liitteenä pyydetty Excel-tiedosto (xlsx) 2018
 – Tietojen korjausohje 2018
 – Kustannustenjakotietojen tarkistaminen
 – Kustannustenjakotietojen korjaaminen
Ohje maksunsiirtosuorituksiin
 2. Eläkkeiden perintätiedosto
 – Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 2018 2019
 – Allekirjoituslomake: eläkemenotiedot ja eläkkeiden perintätiedot (ETK 3402) 2018
 – Hautausavustusten ja lisäturvan korjausten ilmoittaminen (ETK 3413) 1) 2018
 – Korjauslomake (ETK 3404) 2018
 – Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409a) 2018
 – Lomakkeen ETK 3409a liitteenä pyydetty Excel-tiedosto (xlsx) 2018
 – Tietojen korjausohje 2018
 – Kustannustenjakotietojen tarkistaminen
 – Kustannustenjakotietojen korjaaminen
 3. TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot
 – Tiedoston tulostuspohja (xlsm) 
2018
 – Tiedoston Liite 1:n Excel-taulukkopohja (xls) 2018
Tiedoston Liite 2:n Excel-taulukkopohja (xlsx) 2018
 – Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 2018
 – Tiedoston allekirjoituslomake (ETK 3408) 2018
 – Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409b) 2018
 – Kustannustenjakotietojen tarkistaminen
 – Kustannustenjakotietojen korjaaminen
 4. YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot
 – Tiedoston tulostuspohja (xlsm) 2018
 – Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 2018
 – Tiedoston allekirjoituslomake (ETK 3408) 2018
 – Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409b) 2018
 – Kustannustenjakotietojen tarkistaminen
 – Kustannustenjakotietojen korjaaminen
1) Eläkelaitos käyttää ilmoittaessaan tietoja toiselle eläkelaitokselle.

Eläkelaitos tai sitä hoitava palvelulaitos muodostaa peräkkäistiedostot tietuekuvausten ja täyttöohjeiden mukaisesti ja lähettää ne Eläketurvakeskukselle sähköpostilla osoitteeseen kustannustenjako(at)etk.fi vuosiaikataulussa.

Eläkelaitos vahvistaa peräkkäistiedostoilla toimitetut tiedot allekirjoituslomakkeilla, joissa on tiedoston mukaan joko eläkelaitoksen virallinen allekirjoitus tai aktuaarin allekirjoitus. Allekirjoituslomakkeet voi lähettää skannattuna Eläketurvakeskukselle sähköpostilla osoitteeseen kustannustenjako(at)etk.fi tai paperisena postissa. Jos allekirjoituslomakkeet postitetaan, niin ne lähetetään siten, että ne tulevat Eläketurvakeskukseen samaan aikaan tiedostojen kanssa.

YEL-tiedustelu ja työtulojakauma

YEL-eläkelaitokset toimittavat kerran tai kaksi kertaa vuodessa Eläketurvakeskukselle Excel-muodossa YEL-tiedustelun (maaliskuu) ja työtulojakauman (maaliskuu ja syyskuu). Eläketurvakeskus kysyy nämä tiedot erikseen sähköpostin välityksellä. Alla tuoreimmat taulukkopohjat:

Kustannustenjakotietojen tarkastaminen

Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille tarkastuksia. Tarkastuksien tavoite on varmistaa, että kustannustenjako tehdään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien kustannustenjako- ja laskuperusteiden mukaisten tietojen pohjalta. Eläketurvakeskus on laatinut muistion kustannustenjakoa varten toimitettavien tietojen tarkastamisesta.

Kustannustenjakotietojen korjaaminen

Eläkelaitos voi tarvittaessa tehdä kustannustenjakotietoihin korjauksia. Tietojen korjaustapa vaihtelee; se riippuu korjauksen ajankohdasta, korjauksen laajuudesta ja siitä, mihin kustannustenjakovuoteen korjaus kohdistuu.

Tietojen korjaamisessa seurataan vuosiaikataulua, joka sisältää eräpäivät, joihin mennessä eläkelaitos voi korjata eri kustannustenjakotietoja. Korjauksia voi tehdä kunkin tiedon omalla korjauslomakkeella (katso ylempänä). Eläkemeno- ja perintätiedoilla on erillinen yhteinen korjausohje, joka löytyy yllä olevasta taulukosta. Lisäksi Eläketurvakeskus on laatinut muistion kustannustenjakotietojen korjaamisesta, jossa kerrotaan kustannustenjakotietojen korjaamisesta yleisesti ja esimerkeillä.

Muut kustannustenjakotiedot

Edellä kuvattujen peräkkäistiedostojen lisäksi eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle myös arviotiedot ennakoita varten. Eläketurvakeskus kysyy nämä tiedot erikseen sähköpostin välityksellä sähköisellä Webropol-lomakkeella.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle ja korjaamiselle

Yhden kustannustenjakovuoden kustannustenjakoihin liittyvät tehtävät jakautuvat kolmelle eri vuodelle. Toisin sanoen joka vuosi Eläketurvakeskus suorittaa yhtä aikaa kolmeen kustannustenjakovuoteen kohdistuvia kustannustenjakotehtäviä. Pääpiirteittäin nämä tehtävät ovat edellisen vuoden lopullisten kustannustenjakojen selvittely, kuluvan vuoden kustannustenjakoennakoiden tarkentaminen sekä kustannustenjakoennakoiden laskeminen seuraavaa vuotta varten.

Tehtävät sijoittuvat vuoden sisällä eri ajankohtiin, ja eläkelaitokset toimittavat kustannustenjakotiedot kyseisen vuoden kustannustenjakoperusteisiin kirjatun aikataulun mukaisesti. Aikataulutiedosto sisältää myös aikataulun, jolla Eläketurvakeskus toimittaa kustannustenjakoa koskevat tiedot, päätökset ja tiedoksiannot eläkelaitoksille kyseisenä vuonna.

Mitä tietoja ja mitä varten

Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle vuosittain kustannustenjakoa varten tiedot

  • maksetuista eläkkeistä
  • EU-siirtomäärien kertasuorituksista
  • eläkelaitoksen palkkasummasta
  • vakuutusteknisistä suureista ja tiedoista
  • toisten yksittäisten eläkelaitosten vastuulla olevista ja Eläketurvakeskuksen välityksellä perittävistä eläkeosista.

Tietojen tarkat kuvaukset löytyvät tämän sivun alussa olevista täyttöohjeista ja tietuekuvauksista.

Tietojen perusteella Eläketurvakeskus laskee kullekin eläkelaitokselle sille kuuluvat kustannustenjakoerät, jotka eläkelaitokset tilittävät Eläketurvakeskuksen kautta. Lopulliset kustannustenjakoerät lasketaan toteutuneista tiedoista, jotka eläkelaitokset toimittavat kustannustenjakovuotta seuraavana vuonna. Kustannustenjakojen ennakot taas lasketaan arviotietojen perusteella.

Lisäksi eläkelaitokset perivät Eläketurvakeskuksen välityksellä toisten yksittäisten eläkelaitosten vastuulla olevia eläkeosia. Eläketurvakeskus käyttää kustannuksenjakoa varten kerättyjä tietoja myös ennusteisiin ja tilastoihin.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ANNE LAITINEN, HANNA MÄKINEN