Työsuojeluviranomainen

Ilmoitukset työeläkevakuuttamisen laiminlyöntiepäilystä

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen voi tehdä Eläketurvakeskukselle (ETK) ilmoituksia työnantajista, joiden voidaan epäillä laiminlyöneen työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa. Näissä tapauksissa ETK selvittää valvontatarpeen ja suorittaa tarvittavat valvontatoimet sekä varmistaa, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan kuntoon

Tiedustelut työeläkevakuuttamista koskevista tiedoista tilaajavastuulain valvontaa varten

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisella on työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyn lain (44/2006) 4 b §:n perusteella oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä välttämättömiä tietoja Eläketurvakeskukselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvomiseksi.

Työsuojeluviranomaisen yhteydenotot: tyelvalvonta(at)etk.fi.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: