Valvonnalla hyviä tuloksia

Eläketurvakeskuksen (ETK) työnantajien ja yrittäjien valvonta on tuottanut hyviä tuloksia jo useamman vuoden ajan. ETK on valvonut vuosittain työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä laajoilla vero- ja rekisteritietojen vertailuilla. Jatkossa valvonta perustuu myös tulorekisteristä saataviin tietoihin.

Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Kaikki uudet toimintansa aloittavat työnantajat ja yrittäjät saivat vuonna 2018 ETK:lta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuudesta. Vuonna 2018 tiedotekirjeitä lähetettiin työnantajille noin 8 600 kpl ja yrittäjille noin 26 600 kpl. Jatkossa tiedotekirje lähetetään vain yrittäjille heti aktiivisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Tiedotekirjeessä kerrotaan yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yritystoimintansa.

Kattava valvonta löytää eläkevakuuttamisen puutteet

Viime vuonna ETK sai käyttöönsä Verohallinnolta noin 170 000 työnantajan verotiedot. Näitä tietoja verrattiin eläkevakuutustietoihin. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyi puutteitakin. Alla olevassa kuviossa on esitetty TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2007-2018. Valvonnalla selvitettiin viime vuonna noin 109 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

 

Alla olevasta kuviosta ilmenee työeläkevakuuttamisen valvonnan lukuja vuosina 2007-2018. Vuonna 2018 ETK:n valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä yli 7 000 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat noin 1 300 työnantajaan ja koskivat lähes 13 000 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 240 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

 

Vuoden 2018 tulos laski verrattuna vuoteen 2017, vaikka yleensä vuosittainen vaihtelu on ollut vähäistä. Vuoden 2018 madaltuneet luvut eivät kerro laiminlyöntien vähenemisestä, vaan TyEL-valvontaan kohdistettujen resurssien tilapäisestä vähenemästä, josta syystä myös vuoden 2018 aikana selvitettyjen tapausten määrä väheni tavoitellusta. Aineistojen käsittelyä siirrettiin vuodelle 2019.

Valvonnan ansiosta puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistui 1.1.2019 alkaen, jolloin työnantajat ovat alkaneet ilmoittaa palkkatiedot vain yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Tulorekisteristä palkkatiedot välittyvät tiedon käyttäjille. Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät Verohallinto, työeläkelaitokset, ETK, Kela sekä Työttömyysvakuutusrahasto (TVR). Tulorekisterin myötä eläkelaitokset saavat ajantasaisesti tiedot maksetuista palkoista.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen, mutta työtulot ovat alhaiset

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. ETK saa vuosittain Verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 175 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin. YEL-valvontatapauksia nousee esille myös työnantajavalvonnan ja Kelan tekemien kyselyjen kautta. Vuonna 2018 selvitettiin kokeiluna myös osakeyhtiöiden osakkaiden, työkorvauksia saaneiden ja laskutuspalveluja käyttävien yrittäjien vakuuttamista,

Yrittäjän vakuutusturvan selvittämiseksi oltiin vuoden 2018 aikana yhteydessä noin 4 500 yrittäjään. Alla olevasta kuviosta ilmenee, että vuonna 2018 tehtiin valvonnan tuloksena yli 800 uutta YEL-vakuutusta.

 

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla. Erot kalenterivuosien välillä johtuvat lähinnä siitä, miten yhden verovuoden valvonta ajoittuu eri kalenterivuosille. Vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

Lue lisää:

Sujuvalla viranomaisyhteistyöllä torjutaan harmaata taloutta

ETK oli vahvasti mukana harmaan talouden vastaisessa työssä myös vuoden 2018 aikana. ETK on osaltaan ollut toteuttamassa Harmaan talouden torjuntaohjelmaa.

Osana torjuntaohjelmaa ETK on mukana harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminnon toimituskunnassa. Sivustolla viranomaiset esittelevät omaa toimintaansa harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ja julkaisevat yhteistä ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta. Sivusto avattiin toukokuussa 2018.

ETK on mukana EU:n komission asettaman ”Pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän foorumin” työssä. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kansallinen viranomaisten yhteistyöverkosto tukee EU-tason foorumin työtä. ETK mm. osallistui foorumin työohjelmaan kuuluvaan tarkastajavaihtoon syksyllä 2018. Tarkoituksena on oppia muilta viranomaisilta hyviä käytänteitä pimeän työn torjunnassa.

Myös operatiivinen viranomaisyhteistyö jatkui aktiivisena. Yhdessä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaisten ja Verohallinnon kanssa ETK on valvonut rakennustyömaita valtakunnallisilla valvontaviikoilla. Tarkastusten kohteena Uudellamaalla on ollut yhtä lailla järjestäytyneiden, suurten rakennusalan yritysten työmaita kuin pienempiäkin työmaita. Rakennustyömaiden yhteistarkastuksilla on saatu ajantasaista tietoa rakennustyömailla toimivista yrityksistä ja niiden työntekijöistä.

ETK on tehnyt yhteistyötä myös valvonnan nk. erityiskohteiden tiimoilta. Tällaisia erityiskohteita ovat laajuudeltaan tai muuten merkittävyydeltään huomattavat kohteet, kuten Olkiluoto 3 -ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaat, missä on valvottu työmailla toimivien työnantajien eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Näkyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään harmaan talouden ilmiötä. Poliisin kanssa on tehty yhteistyötä työeläkevakuutusmaksupetosten selvittelyssä. Vuonna 2018 tapauksia on ollut selvittelyssä 18.