Valvonnalla hyviä tuloksia

Eläketurvakeskuksen (ETK) työnantajien ja yrittäjien valvonta on tuottanut hyviä tuloksia jo useamman vuoden ajan. ETK on valvonut vuosittain työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä laajoilla vero- ja rekisteritietojen vertailuilla. Jatkossa valvonta perustuu myös tulorekisteristä saataviin tietoihin.

Kattava valvonta löytää eläkevakuuttamisen puutteet

Viime vuonna ETK sai käyttöönsä Verohallinnolta noin 135 000 työnantajan verotiedot vuodelta 2018. Näitä tietoja verrattiin eläkevakuutustietoihin. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyi puutteitakin. Alla olevassa kuviossa on esitetty TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2008-2019 (selvitetty palkkasumma on kirjattu selvittelyvuodelle). Valvonnalla selvitettiin viime vuonna lähes 100 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

 

Alla olevasta kuviosta ilmenee työeläkevakuuttamisen valvonnan lukuja vuosina 2007-2019. Vuonna 2019 ETK:n valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä yli 8 500 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat noin 1 700 työnantajaan ja koskivat yli 13 500 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 208 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

 

Työnantajien eläkevakuuttamisen valvonnan lukuja

 

Vuoden 2019 tulos laski hieman verrattuna vuoteen 2018, vaikka yleensä vuosittainen vaihtelu on ollut vähäistä.

Valvonnan ansiosta puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistui 1.1.2019 alkaen, jolloin työnantajat ovat alkaneet ilmoittaa palkkatiedot vain yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Tulorekisteristä palkkatiedot välittyvät tiedon käyttäjille. Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät Verohallinto, työeläkelaitokset, ETK, Kela sekä Työllisyysrahasto (TR). Tulorekisterin myötä eläkelaitokset saavat ajantasaisesti tiedot maksetuista palkoista. Vuoden 2020 alusta lähtien Tulorekisterin tiedonkäyttäjien määrä kasvoi entisestään ja tietoja hyödyntävät mm. Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) sekä työsuojeluviranomaiset.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen, mutta työtulot ovat alhaiset

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Kaikki uudet toimintansa aloittavat yrittäjät saivat vuonna 2019 ETK:lta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuudesta. Vuonna 2019 tiedotekirjeitä lähetettiin yrittäjille noin 32 200 kpl. Tiedotekirjeessä kerrotaan yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yritystoimintansa.

ETK saa vuosittain Verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 175 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin. Tämän edellisen vuoden verotietoihin (2018) perustuvan massavalvonnan aloitus siirtyi elokuulta 2019 Verohallinnon isojen tietojärjestelmätöiden takia tammikuulle 2020. Vuonna 2019 YEL-valvonnassa selvitettiin laskutuspalveluyritysten kautta palkkaa saaneiden henkilöiden vakuuttamista (lähtöjoukko noin 28 000 henkilöä). YEL-valvontatapauksia nousee esille myös työnantajavalvonnan ja Kelan tekemien kyselyjen kautta.

Alla olevasta kuviosta ilmenee, että vuonna 2019 tehtiin valvonnan tuloksena noin 500 uutta YEL-vakuutusta, vaikka osa valvonnasta siirtyi vuoden 2020 puolelle.

YEL vakuutukset

 

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla. Erot kalenterivuosien välillä johtuvat lähinnä siitä, miten yhden verovuoden valvonta ajoittuu eri kalenterivuosille. Vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

Lue lisää:

Sujuvalla viranomaisyhteistyöllä torjutaan harmaata taloutta

ETK oli vahvasti mukana harmaan talouden vastaisessa työssä myös vuoden 2019 aikana. ETK on osaltaan ollut toteuttamassa Harmaan talouden torjuntaohjelmaa ja osallistunut loppuvuodesta käynnistyneeseen uuden talousrikostorjunnan strategian ja toimenpideohjelman valmisteluun.

Osana nykyistä torjuntaohjelmaa ETK on mukana harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminnon toimituskunnassa. Sivustolla viranomaiset esittelevät omaa toimintaansa harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ja julkaisevat yhteistä ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta.

ETK on mukana EU:n komission asettaman ”Pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän foorumin” työssä. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kansallinen viranomaisten yhteistyöverkosto tukee EU-tason foorumin työtä.

Myös operatiivinen viranomaisyhteistyö jatkui aktiivisena. Yhdessä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaisten ja Verohallinnon kanssa ETK on valvonut rakennustyömaita valtakunnallisilla valvontaviikoilla. Tarkastusten kohteena Uudellamaalla on ollut yhtä lailla järjestäytyneiden, suurten rakennusalan yritysten työmaita kuin pienempiäkin työmaita. Rakennustyömaiden yhteistarkastuksilla on saatu ajantasaista tietoa rakennustyömailla toimivista yrityksistä ja niiden työntekijöistä.

ETK on tehnyt yhteistyötä myös valvonnan nk. erityiskohteiden tiimoilta. Tällaisia erityiskohteita ovat laajuudeltaan tai muuten merkittävyydeltään huomattavat kohteet, kuten Olkiluoto 3 -ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaat, missä on valvottu työmailla toimivien työnantajien eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Suurten työmaiden valvonnassa on hyödynnetty mm. Verohallinnolta saatuja rakentamiseen liittyvän ilmoitusvelvollisuuden työntekijätietoja. Näkyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään harmaan talouden ilmiötä. Poliisin kanssa on tehty yhteistyötä työeläkevakuutusmaksupetosten selvittelyssä. Vuonna 2019 tapauksia on ollut selvittelyssä 31. Osa näistä tapauksista on ollut euromääräisesti huomattavan isoja.