Valvonnalla kokonaisuudessaan hyviä tuloksia

Eläketurvakeskuksen työnantajien ja yrittäjien valvonta on tuottanut hyviä tuloksia jo useamman vuoden ajan. Eläketurvakeskus valvoo vuosittain työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä laajoilla vero- ja rekisteritietojen vertailuilla.

Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Kaikki uudet toimintansa aloittavat työnantajat ja yrittäjät saavat Eläketurvakeskukselta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuudesta. Tiedotekirjeessä kerrotaan sekä työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä että yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yritystoimintansa. Vuonna 2016 tiedotekirjeitä lähettiin työnantajille 8 360 ja yrittäjille 24 000 kappaletta.

Tehostunut työnantajavalvonta vähentänyt laiminlyöntejä

Vuosittain Eläketurvakeskus saa käyttöönsä Verohallinnolta noin 150 000 työnantajan verotiedot. Näitä tietoja verrataan eläkevakuutustietoihin. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyy puutteitakin. Valvonnalla selvitettiin viime vuonna 116 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

 

Vuonna 2016 valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä noin 10 000 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat noin 2 290 työnantajaan ja koskivat yli 16 000 työntekijää. Eläketurvakeskuksen kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 309 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta. Vuoden 2016 tulos nousi verrattuna vuoteen 2015, mutta vuosittainen vaihtelu on vähäistä.

 

Valvonnan menetelmät purevat; yhä useammin puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot tulevat esiin valvonnassa ja ne saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen, mutta työtulot ovat alhaiset

Eläketurvakeskus saa vuosittain verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 185 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin. YEL-valvontatapauksia nousee esille myös työnantajavalvonnan ja Kelan tekemien kyselyjen kautta.

Elokuussa 2016 aloitettiin verovuoden 2015 tietoihin pohjautuva valvonta, joka oli vuodenvaihteessa 2016-2017 jo lähes valmis. Yrittäjän vakuutusturvan selvittämiseksi oltiin vuoden 2016 aikana yhteydessä noin 4 250 yrittäjään. Vuonna 2016 on valvonnan tuloksena syntynyt 696 uutta YEL-vakuutusta.

 

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet hyvin pitkään samalla tasolla. Erot kalenterivuosien välillä johtuvat lähinnä siitä, miten yhden verovuoden valvonta ajoittuu eri kalenterivuosille. Hyvin harvat yrittäjät laiminlyövät velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

Eläketurvakeskus julkaisi joulukuussa 2015 tutkimusraportin, jossa käsitellään YEL-vakuuttamista ja YEL-työtuloa monesta eri näkökulmasta. Raportissa mm. vertailtiin työtulojen ja verotettavien tulojen suhdetta. Tiedot vuodelta 2016 osoittavat, että työtulojen tasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, vaan työtulot ovat edelleen hyvin useasti merkittävästi alhaisempia kuin yrittäjän ansiotulo.

Oikopolut:

Viranomaisyhteistyöllä luodaan jatkuvuutta

ETK:n harmaan talouden torjunnan yhteistyöverkosto laajeni huomattavasti vuoden 2016 alusta, kun ETK:n edustaja nimitettiin talousrikostorjunnan johtoryhmään. Näin ETK pääsi heti mukaan Sipilän hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategian ja siihen liittyvän toimenpideohjelman valmisteluun. Toimenpideohjelman useat teemat (mm. tilannekuva, velvoitteiden hoitoa koskevientietojen yleisöjulkisuus, kansallinen tulorekisteri) koskettavat kiinteästi työeläkevakuuttamista.

Myös operatiivinen viranomaisyhteistyö jatkui aktiivisena. Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä ETK on valvontansa tueksi tilannut 1 828 kappaletta vuonna 2016. Yhdessä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaisten ja Verohallinnon kanssa ETK on valvonut rakennustyömaita valtakunnallisilla valvontaviikoilla.

ETK on tehnyt yhteistyötä myös valvonnan erityiskohteiden tiimoilta. Tällaisia erityiskohteita ovat olleet laajuudeltaan tai muuten merkittävyydeltään huomattavat kohteet, kuten Äänekosken biotuotehdas sekä Olkiluoto 3 -ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaat, missä on valvottu työmailla toimivien työnantajien eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Näkyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään harmaan talouden ilmiötä. Poliisin kanssa on tehty yhteistyötä työeläkevakuutusmaksupetosten selvittelyssä. Vuonna 2016 tapauksia on ollut selvittelyssä noin 25 kappaletta.