Valvonnalla hyviä tuloksia

Eläketurvakeskuksen (ETK) työnantajien ja yrittäjien valvonta on tuottanut hyviä tuloksia jo useamman vuoden ajan. ETK valvoo vuosittain työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä laajoilla vero- ja rekisteritietojen vertailuilla.

Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Kaikki uudet toimintansa aloittavat työnantajat ja yrittäjät saavat ETK:lta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuudesta. Tiedotekirjeessä kerrotaan sekä työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä että yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yritystoimintansa. Vuonna 2017 tiedotekirjeitä lähettiin työnantajille 8 914 ja yrittäjille 26 281 kappaletta.

Kattava valvonta löytää eläkevakuuttamisen puutteet

Vuosittain ETK saa käyttöönsä Verohallinnolta noin 155 000 työnantajan verotiedot. Näitä tietoja verrataan eläkevakuutustietoihin. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyy puutteitakin. Valvonnalla selvitettiin viime vuonna noin 120 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

 

Vuonna 2017 valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä noin 9 500 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat noin 2 270 työnantajaan ja koskivat yli 18 600 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 209 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta. Vuoden 2017 tulos nousi verrattuna vuoteen 2016, mutta vuosittainen vaihtelu on vähäistä.

 

Valvonnan menetelmät purevat; yhä useammin puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot tulevat esiin valvonnassa ja ne saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistuu 1.1.2019 alkaen, jolloin työnantajat ilmoittavat palkkatiedot vain yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Tulorekisteristä palkkatiedot välittyvät tiedon käyttäjille. Ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät Verohallinto, työeläkelaitokset, ETK, Kela sekä Työttömyysvakuutusrahasto (TVR). Tulorekisterin myötä eläkelaitokset saavat ajantasaisesti tiedot maksetuista palkoista.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen, mutta työtulot ovat alhaiset

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. ETK saa vuosittain Verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 180 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin. YEL-valvontatapauksia nousee esille myös työnantajavalvonnan ja Kelan tekemien kyselyjen kautta.

Yrittäjän vakuutusturvan selvittämiseksi oltiin vuoden 2017 aikana yhteydessä 4 360 yrittäjään. Vuonna 2017 tehtiin valvonnan tuloksena 627 uutta YEL-vakuutusta.

 

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla ja trendi näyttää hieman laskevalta. Erot kalenterivuosien välillä johtuvat lähinnä siitä, miten yhden verovuoden valvonta ajoittuu eri kalenterivuosille. Vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

ETK julkaisi joulukuussa 2015 tutkimusraportin, jossa käsitellään YEL-vakuuttamista ja YEL-työtuloa monesta eri näkökulmasta. Raportissa mm. vertailtiin työtulojen ja verotettavien tulojen suhdetta. Tiedot vuodelta 2016 osoittavat, että työtulojen tasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, vaan työtulot ovat edelleen hyvin useasti merkittävästi alhaisempia kuin yrittäjän ansiotulo.

Lue lisää:

Sujuvalla viranomaisyhteistyöllä torjutaan harmaata taloutta

ETK oli vahvasti mukana harmaan talouden vastaisessa työssä myös vuoden 2017 aikana. ETK on osaltaan ollut toteuttamassa Harmaan talouden torjuntaohjelmaa.

Osana torjuntaohjelmaa ETK on mukana harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoimintoa valmistelevassa toimituskunnassa. Vuoden 2017 aikana toimituskunta tuotti aineistoa ensimmäistä yhteisjulkaisua sekä kevään 2018 aikana aukeavia sivuja varten.

Myös operatiivinen viranomaisyhteistyö jatkui aktiivisena. Yhdessä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaisten ja Verohallinnon kanssa ETK on valvonut rakennustyömaita valtakunnallisilla valvontaviikoilla. Tarkastusten kohteena Uudellamaalla on ollut yhtä lailla järjestäytyneiden, suurten rakennusalan yritysten työmaita kuin pienempiäkin työmaita. Rakennustyömaiden yhteistarkastuksilla on saatu ajantasaista tietoa rakennustyömailla toimivista yrityksistä ja niiden työntekijöistä.

ETK on tehnyt yhteistyötä myös valvonnan nk. erityiskohteiden tiimoilta. Tällaisia erityiskohteita ovat laajuudeltaan tai muuten merkittävyydeltään huomattavat kohteet, kuten Äänekosken biotuotehdas sekä Olkiluoto 3 -ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaat, missä on valvottu työmailla toimivien työnantajien eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Näkyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään harmaan talouden ilmiötä. Poliisin kanssa on tehty yhteistyötä työeläkevakuutusmaksupetosten selvittelyssä. Vuonna 2017 tapauksia on ollut selvittelyssä 18.