Sijoitusten kohdentuminen, toteutuneet tuotot ja vakavaraisuusasteet

Työeläkesijoituksia oli vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 193,4 miljardia euroa, josta yksityisalojen osuus oli 121,4 miljardia euroa. Eri toimijoiden sijoituskannat alenivat edellisen vuoden tasosta osake- ja korkosijoitusten heikosta kehitysestä johtuen. Kokonaisuudessaan varat supistuivat 6,5 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöiden varat laskivat melkein kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Eläkesäätiöiden ja -kassojen yhteenlaskettu sijoituskanta  pieneni lähes neljänneksellä.

Yksityisalojen työeläkesijoituksista 34,1 miljardia euroa eli vajaa 30 prosenttia oli suomalaisissa sijoituskohteissa vuoden 2018 lopussa. Muihin euroalueen maihin oli sijoitettu melkein 20 prosenttia  ja euroalueen ulkopuolisiin maihin yli puolet varoista. Euroalueen ulkopuolisiin maihin kuuluvat muun muassa muut pohjoismaat, Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat niin sanottujen kehittyvien markkinoiden maiden lisäksi.

Lisää tilastotietoja varojen jakautumisesta sijoituslajeittain ja alueittain on TELA:n verkkosivuilla.

Aiheesta muualla:

Sijoitustuotot

Työeläkesijoitusten tuottoja voi seurata tuottoprosentin perusteella muun muassa sijoituslajeittain. Pitkällä aikavälillä sijoituslajikohtaisissa tuotoissa ei ole suurta eroa. Korkosijoitusten keskituotto on ollut neljän prosentin tuntumassa, osake- ja osaketyyppisten sijoitusten melkein seitsemän prosenttia ja kiinteistösijoitusten tuotot vajaa kuusi prosenttia vuodessa.

Yksityisalojen sijoitusjakauma on matalariskisempi ja siten myös tuottojen vaihtelu vähäisempää kuin julkisaloilla. Keskeinen syy matalampaan riskiin on yksityisalojen vakavaraisuussääntely, jota ei ole julkisaloilla.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuusasteet

Työeläkevakuuttajan vakavaraisuus edellyttää, että eläkelaitoksella on riittävästi riskinkantokykyä. Sijoittamisessa korkea tuotto ja matala riskitaso ovat yleensä keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joten korkeammat sijoitustuotot liittyvät myös suurempaan sijoitusriskiin.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusaste lasketaan eläkevarojen suhteena vastuuvelkaan. Tämä prosenttiosuus vaihtelee huomattavasti eri eläkelaitoksilla.

Aiheesta muualla: