Sijoitusten kohdentuminen, toteutuneet tuotot ja vakavaraisuusasteet

Työeläkesijoituksia oli vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 199,9 miljardia euroa, josta yksityisalojen osuus oli 125,2 miljardia euroa. Eri toimijoiden sijoituskannat kohosivat tasaisesti vuoden kuluessa. Työeläkeyhtiöiden varat kasvoivat noin 6 prosenttia vuoden takaisesta. Eläkesäätiöiden ja -kassojen varat kasvoivat yhteensä 4,5 prosenttia.

Yksityisalojen työeläkesijoituksista 34,5 miljardia euroa eli vajaa 30 prosenttia oli suomalaisissa sijoituskohteissa vuoden 2017 lopussa. Muihin euroalueen maihin oli sijoitettu melkein 20 prosenttia  ja euroalueen ulkopuolisiin maihin yli puolet varoista. Euroalueen ulkopuolisiin maihin kuuluvat muun muassa muut pohjoismaat, Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat niin sanottujen kehittyvien markkinoiden maiden lisäksi.

Lisää tilastotietoja varojen jakautumisesta sijoituslajeittain ja alueittain on TELA:n verkkosivuilla.

Aiheesta muualla:

Sijoitustuotot

Työeläkesijoitusten tuottoja voidaan seurata tuottoprosentin perusteella muun muassa sijoituslajeittain. Pitkällä aikavälillä sijoituslajikohtaisissa tuotoissa ei ole suurta eroa. Korkosijoitusten keskituotto on ollut yli neljä prosenttia, osake- ja osaketyyppisten sijoitusten melkein kahdeksan prosenttia sekä kiinteistösijoitusten tuotot vajaa kuusi prosenttia vuodessa.

Yksityisalojen sijoitusjakauma on matalariskisempi ja siten myös tuottojen vaihtelu vähäisempää kuin julkisaloilla. Keskeinen syy matalampaan riskiin on yksityisalojen vakavaraisuussääntely, jota ei ole julkisaloilla.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuusasteet

Työeläkevakuuttajan vakavaraisuus edellyttää, että eläkelaitoksella on riittävästi riskinkantokykyä. Sijoittamisessa korkea tuotto ja matala riskitaso ovat yleensä keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joten korkeammat sijoitustuotot liittyvät myös suurempaan sijoitusriskiin.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusaste lasketaan eläkevarojen suhteena vastuuvelkaan. Tämä prosenttiosuus vaihtelee huomattavasti eri eläkelaitoksilla.

Eläkelaitostyypeittäin tarkasteltuna vakavaraisuusaste on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana 15 ja 41 prosentin välillä. Sijoitusten riskillisyys ja vakavaraisuusraja ovat muuttuneet samaan suuntaan kuin vakavaraisuusaste. Vakavaraisuusraja on työeläkelaitosten valvontaan liittyvä vaade, jonka alittuminen johtaa valvontatoimenpiteisiin.

Aiheesta muualla: