Sijoitusten kohdentuminen, toteutuneet tuotot ja vakavaraisuusasteet

Työeläkesijoituksia oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 188,5 miljardia euroa, josta yksityisalojen osuus oli 117,9 miljardia euroa. Eri toimijoiden sijoituskannat kasvoivat tasaisesti vuoden kuluessa. Sijoitusjakaumat vuosilta 2004–2016 on esitetty alla olevassa kuvassa.

 

Yksityisalojen työeläkesijoituksista 33,2 miljardia euroa eli vajaa 30 prosenttia oli suomalaisissa sijoituskohteissa vuoden 2016 lopussa. Muihin euroalueen maihin oli sijoitettu melkein 20 prosenttia  ja euroalueen ulkopuolisiin maihin yli puolet varoista. Euroalueen ulkopuolisiin maihin kuuluvat muun muassa muut pohjoismaat, Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat niin sanottujen kehittyvien markkinoiden maiden lisäksi.

Lisää tilastotietoja varojen jakautumisesta sijoituslajeittain ja alueittain on TELA:n verkkosivuilla.

Sijoitustuotot

Yksityisalojen työeläkesijoitusten tuottojen jakautuminen eläkelaitostyypeittäin ja sijoituslajeittain vuodesta 1998 lähtien on esitetty alla olevissa kuvioissa.

Pitkällä aikavälillä sijoituslajikohtaisissa tuotoissa ei ole suurta eroa. Korkosijoitusten keskituotto on ollut yli neljä prosenttia, osake- ja osaketyyppisten sijoitusten seitsemän prosenttia sekä kiinteistösijoitusten tuotot vajaa kuusi prosenttia vuodessa.

Yksityisalojen sijoitusjakauma on matalariskisempi ja siten myös tuottojen vaihtelu vähäisempää kuin julkisaloilla. Todennäköinen syy matalampaan riskiin on yksityisalojen vakavaraisuussääntely, jota ei ole julkisaloilla.

Vakavaraisuusasteet

Alla olevissa kuvioissa on havainnollistettu työeläkevakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen sekä eläkesäätiöiden keskimääräisten vakavaraisuuksien kehitystä.

 Eläkelaitostyypeittäin tarkasteltuna vakavaraisuusaste on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana 15 ja 41 prosentin välillä. Sijoitusten riskillisyys ja vakavaraisuusraja ovat muuttuneet samaan suuntaan kuin vakavaraisuusaste. Vakavaraisuusraja on työeläkelaitosten valvontaan liittyvä vaade, jonka alittuminen johtaa valvontatoimenpiteisiin.

Aiheesta muualla: