Työeläkejärjestelmän sijoitustoiminta

Eläkerahastoinnin ja sijoitustoiminnan tarkoituksena on pitää eläkemaksut ajassa eläkemenoja vakaampina. Väestön vanhetessa työeläkemenot kasvavat, mutta ikääntymisen vaikutusta maksutasoon voidaan vähentää huomattavasti rahastojen avulla. Yksi lisäprosentti sijoitusten pitkän aikavälin reaalisessa keskituotossa alentaa maksutason korotuspainetta noin kaksi prosenttiyksikköä.

Yksityisaloilla eläkkeitä on rahastoitu jo järjestelmän alkuvaiheista lähtien, kun taas julkisilla aloilla on rahastoitu vasta runsaan kahden vuosikymmenen ajan. Rahastointi toimii eri periaatteilla yksityis- ja julkisaloilla, ja myös sijoitussäännökset ovat erilaiset.

Vuoden 2016 lopussa koko työeläkejärjestelmän sijoitusvarallisuus oli noin 189 mrd. euroa, josta 118  mrd. euroa oli yksityisalojen sijoitusvarallisuutta. Eniten varoja oli sijoitettu osakkeisiin:

  • osakkeet 42 %
  • joukkovelkakirjasijoitukset 32 %
  • muut korkosijoitukset 9 %
  • kiinteistöt 8 %
  • hedge-rahastot 8 %

Suomeen ja muualle euroalueelle sijoitettu osuus eläkevaroista on viime vuosina pienentynyt, ja euroalueen ulkopuolisten maiden osuus on kasvanut. Sijoituksista

  • noin 26 % kohdistui Suomeen
  • noin 19 % muulle euroalueelle ja
  • noin 55 % euroalueen ulkopuolelle.

Näillä sivuilla kuvataan sijoitustoiminnan reunaehtoja, sijoitusten kohdentumista ja tuottoja. Sijoitusten määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista julkaistaan neljännesvuosittain päivitettävää tilastotietoa Työeläkevakuuttajat TELA:n verkkopalvelun osassa ”Eläkevarat ja talous”.

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Asia ilmaistaan erilaisia eläkelaitoksia koskevissa laeissa hieman toisistaan eroavin ilmauksin, mutta keskeinen tarkoitus on sama. Säännös tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa ei voi yksinomaan minimoida riskiä tai maksimoida tuottoa, vaan näiden vastakkaisten tavoitteiden välillä on haettava tasapaino.

Kukin eläkelaitos tekee sijoituspäätöksensä itsenäisesti, ja laitoksen hallitus on vastuussa sen sijoitustoiminnasta. Yksityisalojen eläkelaitosten on vuosittain tehtävä sijoitussuunnitelma, jonka eläkelaitoksen hallitus hyväksyy. Julkisalojen eläkelaitokset tekevät myös sijoitussuunnitelmat, vaikka siihen ei olekaan pakottavaa säännöstä.

Yksityisalojen ja julkisalojen eläkesijoittaminen on näillä sivuilla esitelty erikseen, koska niiden eläkesijoittamista ohjaavat säädökset poikkeavat olennaisesti vastuu- ja vakavaraisuuslaskennassa sekä vastuiden kattamisessa.

Aiheesta muualla: